Hopp til hovedinnhold

Internkontroll

Tjenestene har selv ansvar for å oppfylle lovverkets krav. Internkontroll er et overordnet styringssystem og et virkemiddel for å ivareta dette ansvaret. Systemrevisjon er en systematisk undersøkelse innenfor ett eller flere på forhånd angitte områder.

Myndighetskrav

Oppmerksomheten til tilsynet rettes inn mot hvordan virksomheten (en kommune, en kommunal tjeneste eller et helseforetak) arbeider for å sikre at nærmere angitte krav blir overholdt.

Gjennomføring av systemrevisjon

For å få et bilde av om og på hvilken måte virksomheten har innrettet seg for å etterleve kravene, gjennomgås skriftlig dokumentasjon, og ledere og ansatte intervjues. Tilsynet vil også, gjennom stikkprøver (verifikasjoner), avklare om rutiner og prosedyrer er kjent og etterleves i praksis, og om de er effektive i forhold til oppgaven eller problemet som skal løses. I tillegg til å avdekke svikt på tilsynstidspunktet, kan tilsynet avdekke uheldige forhold som på sikt kan medføre et problem for rettssikkerhet eller forsvarligheten i tjenesten, og dermed forebygge brudd på lover og forskrifter.

Lovbrudd

Når statsforvalteren avdekker lovbrudd, blir virksomheten bedt om å utarbeide og sende inn en plan som viser hvordan de skal utbedre påpekte forhold og sikre en praksis i tråd med gjeldende regelverk.

Pålegg og varsel om pålegg

Hvis en helse- og omsorgstjeneste drives på en måte som kan ha skadelige følger for pasienter eller andre, eller på annen måte er uheldig eller uforsvarlig, blir saken oversendt Statens helsetilsyn for vurdering. Statens helsetilsyn har myndighet til å gi pålegg. Det vil først gis et varsel om pålegg. Hvis forholdene ikke blir rettet opp, gis et pålegg om retting av forholdet. I alvorlige tilfeller kan Statens helsetilsyn også gi pålegg om stenging av en virksomhet, eller pålegg om tvangsmulkt. Pålegg, stengning og tvangsmulkt er nærmere omtalt i egen artikkel, se lenkelisten.

Oversikt over systemrevisjon

  • Varsel om tilsyn blir sendt til virksomhetene 2-3 måneder før tilsynsbesøket
  • Dokumentasjon om virksomheten blir innhentet 
  • Program for tilsynsbesøket blir sendt ut 2-3 uker før tilsynsbesøket

Under tilsynsbesøket:

  • Tilsynet blir åpnet med et møte der ledelsen og alle som skal intervjues deltar. Revisjonsteam og tilsynstema presenteres
  • Representanter for ledelse og ansatte blir intervjuet i det antall som trengs for å få belyst og bekreftet forholdene.
  • Det blir tatt stikkprøver for å sjekke at internkontrollen fungerer 
  • Tilsynsbesøket blir avsluttet med å presentere funn fra tilsynet

Etter tilsynsbesøket:

  • Revisjonsrapport blir utarbeidet og sendt ut i foreløpig versjon for kommentarer
  • Rapporten blir sendt ut i godkjent og endelig versjon.

Lenkeliste

Veileder for tilsyn utført som systemrevisjon

Internserien 5/2023

Veileder for oppfølging av forebyggende (planlagt) tilsyn – hvordan bidra til endring

Internserien 6/2021
PDF