Helsetilsynet

Om virkemidlene pålegg, stengning og tvangsmulkt

Statens helsetilsyn har myndighet til å gi pålegg om å rette forhold i helse- og omsorgstjenestene, som kan ha skadelige følger for pasienter eller andre, eller på annen måte er uheldig eller uforsvarlig. Dersom pålegg overfor spesialisthelsetjenesten ikke etterkommes, kan tvangsmulkt og stengning av institusjon brukes.

Saker om pålegg, stengning og tvangsmulkt forberedes av fylkesmannen. Statens helsetilsyn vi først gi et varsel om pålegg. Hvis forholdene fortsatt ikke blir brakt i samsvar med lover og forskrifter, gis et pålegg om retting av forholdet.

Hjemlene for Helsetilsynets vedtak om pålegg, stengning og tvangsmulkt finnes i:

AMK-sentral Oslo Universitetssykehus 2013 – svartid medisinsk nødtelefon

Forsvarlig bo- og tjenestetilbud til en person med psykisk utviklingshemning pålegg til en kommune i Vestfold

Bemanning av ambulansene i Helse Førde

Eksempler på eldre saker med varsel om pålegg, pålegg eller tvangsmulkt. Stengning har aldri vært benyttet.

Overbelegg og korridorpasienter - Hordaland fylkeskommune / Helse Vest RHF / Helse Bergen HF / Sandviken sykehus 2001–2007

Plan for helsemessig og sosial beredskap – kommuner og helseforetak 2004-2007

I alt 46 kommuner ble i juli 2004 gitt varsel om pålegg ifm. manglende plan for helsemessig og sosial beredskap, med hjemmel i kommunehelsetjenesteloven § 6-3 tredje ledd. I alt 103 kommuner ble i 2005 gitt varsel om pålegg i samme sak. Senere ble 26 av disse kommunene gitt pålegg, med hjemmel som ovenfor.

I 2006 ble i i alt 7 kommuner gitt pålegg og seks helseforetak ble i 2005 gitt varsel om pålegg ifm. manglende plan for helsemessig og sosial beredskap, med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven § 7-1.

Forskningsprosjekt om hoftebrudd – Aker universitetssykehus HF 2005

Smittevernplaner – kommuner og RHF 2004

Det ble gitt varsel om pålegg og eller pålegg til flere kommuner.