Hopp til hovedinnhold

Dette tilsynet var innrettet slik at det kunne gjennomføres både i hjemmetjenesten og i sykehjem i kommunene. De aller fleste tilsynene ble gjennomført i hjemmetjenesten, noen få i sykehjem og andre igjen i både hjemmetjenesten og sykehjem i samme kommune. Målgruppen var hjemmeboende eldre med vedtak om hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand og eldre innlagt på korttids- og langtidsopphold i sykehjem. Tilsynet ble gjennomført som systemrevisjon, og er en del av Statens helsetilsyns fireårige satsing på tilsyn med tjenester til eldre 2009–2012. 

Undertema som ble undersøkt var kommunens tiltak for å sikre:

  • at brukere/pasienter i ernæringsmessig risiko eller som var underernært ble identifisert
  • at underernæring ble forebygget og behandlet. Under dette lå videre utredning av brukere/pasienter med ernæringsproblemer, igangsetting av individuelle tiltak og evaluering tiltak

Funn som ofte gikk igjen ved dette tilsynet var:

  • Etablert og kjent praksis manglet, bl.a. for kartlegging og vurdering av ernæringssituasjonen hos nye brukere, noe som førte til store mangler ved det daglige arbeidet med å forebygge og behandle underernæring.
  • Kommunene hadde ikke sørget for ansatte med nødvendig kompetanse på området.
  • Dokumentasjonen på området var mangelfull og ofte spredd på ulike steder, det gjør at journalen ikke blir det verktøyet det er ment som for å sikre kommunikasjon og kontinuitet i tjenesteytelsen.
  • Mange kommuner hadde ikke vurdert hvor det var sårbare og kritiske punkter når det gjaldt å sikre eldre tilstrekkelig ernæring, og de brukte i liten grad erfaringer fra uønskede hendelser og feil i egen tjeneste til å gjøre forbedringer.

Egenkontrollverktøy

Egenkontroll av kommunens arbeid med forebygging og behandling av underernæring herunder veiledning om myndighetskrav Egenkontrollen er utarbeidet for bruk i kommunen. Statens helsetilsyn vil ikke kunne spore hvilke kommuner som benytter seg av tilbudet. (Ikke lenger tilgjengelig) Se Mat og måltid i Ressursportalen.

Tilbud om verktøy for egenkontroll av kommunens arbeid med forebygging og behandling av underernæring herunder veiledning om myndighetskrav. Brev av 19. september 2012 fra Statens helsetilsyn til landets kommuner.

Lenker: