Hopp til hovedinnhold

Dette tilsynet var innrettet slik at det kunne gjennomføres både i hjemmetjenesten og i sykehjem i kommunene. De aller fleste tilsynene ble gjennomført i hjemmetjenesten, noen få i sykehjem og andre igjen i både hjemmetjenesten og sykehjem i samme kommune. Målgruppen var hjemmeboende eldre med vedtak om hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand og eldre innlagt på korttids- og langtidsopphold i sykehjem. Tilsynet ble gjennomført som systemrevisjon, og er en del av Statens helsetilsyns fireårige satsing på tilsyn med tjenester til eldre 2009–2012. 

Undertema som ble undersøkt var kommunens tiltak for å sikre:

  • at brukere/pasienter i ernæringsmessig risiko eller som var underernært ble identifisert
  • at underernæring ble forebygget og behandlet. Under dette lå videre utredning av brukere/pasienter med ernæringsproblemer, igangsetting av individuelle tiltak og evaluering tiltak

Funn som ofte gikk igjen ved dette tilsynet var:

  • Etablert og kjent praksis manglet, bl.a. for kartlegging og vurdering av ernæringssituasjonen hos nye brukere, noe som førte til store mangler ved det daglige arbeidet med å forebygge og behandle underernæring.
  • Kommunene hadde ikke sørget for ansatte med nødvendig kompetanse på området.
  • Dokumentasjonen på området var mangelfull og ofte spredd på ulike steder, det gjør at journalen ikke blir det verktøyet det er ment som for å sikre kommunikasjon og kontinuitet i tjenesteytelsen.
  • Mange kommuner hadde ikke vurdert hvor det var sårbare og kritiske punkter når det gjaldt å sikre eldre tilstrekkelig ernæring, og de brukte i liten grad erfaringer fra uønskede hendelser og feil i egen tjeneste til å gjøre forbedringer.

Egenkontrollverktøy

Egenkontroll av kommunens arbeid med forebygging og behandling av underernæring herunder veiledning om myndighetskrav Egenkontrollen er utarbeidet for bruk i kommunen. Statens helsetilsyn vil ikke kunne spore hvilke kommuner som benytter seg av tilbudet. (Ikke lenger tilgjengelig) Se Mat og måltid i Ressursportalen

Tilbud om verktøy for egenkontroll av kommunens arbeid med forebygging og behandling av underernæring herunder veiledning om myndighetskrav. Brev av 19. september 2012 fra Statens helsetilsyn til landets kommuner.

Lenker: