Hopp til hovedinnhold

Satsing på tilsyn med tjenester til eldre

Ved å ta i bruk ulike virkemidler over flere år, har målsettingen vært å bidra til varige endringer på et tjenesteområde som gjelder svært mange mennesker i en sårbar fase av livet, ofte med sammensatte problemer.

Innen rammene av satsingen er det gjort tilsyn med et bredt spekter av temaer i kommunenes helse- og sosial/omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten, det er prøvet ut nye måter å gjennomføre tilsyn på, og igangsatt forskjellige aktiviteter for å spre erfaringer og kunnskap fra tilsyn.

På disse sidene vil vi gi en samlet presentasjon av tilsynsaktiviteter og funn, med lenker til sentrale publikasjoner og dokumenter i satsingen.

Veiledere og rapporter fra satsingen er skrevet på grunnlag av regelverket som gjaldt på det tidspunktet de ble utgitt. Fra 1. januar 2012 trådte ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i kraft. Det medførte også endringer i annet regelverk.

Kontaktperson: Wenche Skjær, (wes@helsetilsynet.no) Merete Steen, Bente Smedbråten

Eldre med behov for helse- og omsorgstjenester er en sårbar gruppe. Under planleggingen av Helsetilsynets satsing på tilsyn med tjenester til eldre ble det sett nærmere på risikoforholdene i tjenestene. Under følger noen dokumenter som beskriver kunnskap om risiko og svikt i tjenester til eldre, samt noen erfaringer fra tilsyn.