Hopp til hovedinnhold

Sammendrag

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte tilsyn med Bergen kommune ved Avlastningstjenester for utviklingshemmede 22. og 23. april 2015.

I dette tilsynet har oppmerksomheten vært rettet mot om kommunen sikrer at forholdene blir tilrettelagt for tjenesteyting til personer med psykisk utviklingshemming med minst mulig bruk av tvang og makt, jf. helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.

Under tilsynet hadde vi et særlig fokus på om det er gitt nødvendig veiledning og opplæring for ansatte i reglene om bruk av tvang.

Det ble ikke avdekket forhold som er i strid med krav i helse- og omsorgslovgivningen.

Torill Vebenstad
Revisjonsleder

Birthe Lill Christiansen
Revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Avlastningstjenester for utviklingshemmede i perioden 22. – 23. april 2015. Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomheten som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører dette året.

Fylkesmannen har fullmakt til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2.

Formålet med tilsyn er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • Hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter.
 • Tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres.
 • Tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Tilsynet ble utført som systemrevisjon. En systemrevisjon gjennomføres ved gransking av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser. Samtidig ble det gjennomført stedlig tilsyn med tiltak om bruk av tvang og makt etter § 9-5, tredje avsnitt, overfor to personer med utviklingshemming. Rapporter fra disse tilsynene er ikke offentlig og vil bli sendt i egne brev.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten

Tjenester til personer med psykisk utviklingshemming i Bergen kommune er organisert i Etat for tjenester til utviklingshemmede. Avlastningstjenester for utviklingshemmede er en av 14 resultatenheter i etaten, som alle ledes av en enhetsleder. Det overordnede faglige ansvaret for kapittel 9 er lagt til enhetsleder. Den enkelte avlastningsbolig ledes av en stedlig leder.

Fylkesmannen har under tilsynet intervjuet tjenesteytere og ledere i to av sju kommunale avlastningsboliger hvor det blir gitt tjenester til personer med utviklingshemming. Disse to avlastningsboligene har 12 plasser og gir tilbud til 39 barn/unge i alderen 5 – 20 år. I tillegg har vi undersøkt journalføring av godkjent tvang i forhold til en tjenestemottaker.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Melding om tilsyn ble sendt ut 20.01.2015.
Program ble sendt på e-post 04.03.2015.
Åpningsmøte ble holdt 22.04.2015.
Intervju: 8 personer ble intervjuet.
Sluttmøte ble holdt 23.04.2015.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under tilsynet, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

4. Hva tilsynet omfattet

I dette tilsynet har oppmerksomheten vært rettet mot om kommunen utfører, styrer og forbedrer tjenesteyting til personer med utviklingshemming, slik at:

 • - Den skjer med minst mulig bruk av tvang og makt.
 • - Nødvendig bruk av tvang og makt skjer i samsvar med reglene i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.

Under tilsynet hadde vi et særlig fokus på om det er gitt nødvendig veiledning og opplæring for ansatte i reglene om bruk av tvang.

5. Funn

Det ble under tilsynet ikke avdekket forhold som er i strid med krav i helse- og omsorgslovgivning.

Tilsynet har ellers merket seg:

Det blir gitt opplæring i reglene i kapittel 9 til alle ansatte, tilpasset arbeidsoppgaver og ansvar/funksjon. Regelverket er jevnlig tema på møter i avdelingen og den enkelte avlastningsbolig og der er fokus på å finne andre løsninger til bruk av tvang og makt.

Avdelingen har også fokus på sårbare områder og det blir tatt grep for å gjøre risikoen mindre. Eksempelvis blir miljøterapeuter om nødvendig flyttet intern i avdelingen for å fylle kompetansekravene i kapittel 9.

6. Regelverk

LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
LOV 1967-02-10: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasient- og brukerrettigheter
LOV 1984-03-30 nr 15: Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
FOR 2002-12-20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

7. Dokumentunderlag

Dokumentasjon fra virksomheten knyttet til den daglige driften og andre viktige forhold som ble sendt over da revisjonen ble forberedt:

 • Organisasjonskart/oversikt over tjenestesteder hvor det blir gitt avlastningstjenester
 • Ansvarslinjer (kommunenes saksbehandling § 9-7), datert april 2014
 • Intern prosedyre og lokal opplæringsplan for opplæring i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 og pasientrettighetsloven kapittel 4A
 • Prosedyrehåndbok, lov om helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A
 • Utfylte skjema for melding om personskade, trusler og vold og tilløp til skade – u.off
 • Interne tilsynsrapporter for 2014
 • Oversikt over antall tvangsvedtak i Avlastningsenheten for 2014

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Hordaland:

 • Melding om tilsyn ble sendt i brev 20.01.2015.
 • Dokumentasjon fra Bergen kommune mottatt 13.02.2015.
 • E-post fra Fylkesmannen av 08.04.2015 vedrørende nye datoer for tilsynet.
 • E-post fra Fylkesmannen av 04.03.2015 vedlagt program for tilsynet.

9. Deltakere ved tilsynet

Tabellen under gir en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra Fylkesmannen deltok:
Birthe Lill Christiansen, seniorrådgiver
Ørjan Moldestad, rådgiver
Torill Vebenstad, seniorrådgiver