Hopp til hovedinnhold

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Sunndal kommune og besøkte i den forbindelse fra 2.10.,og 10.2019. Vi undersøkte om Sunndal kommunes folkehelsearbeid blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at kommunen har tilstrekkelig styring og kontroll med at arbeidet med godkjenninger og tilsyn med barnehagenes og skolenes inne- og utemiljø fremmer barnehagebarns og elevenes helse og trivsel, og fremmer og forebygger sykdom og skade.

Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn.

Konklusjon:

 • Sunndal kommune har ikke etablert en internkontroll som sikrer at arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Dette er brudd på:
Brudd på folkehelseloven §§ 9 og 30

1. Tilsynets tema og omfang

I dette kapittelet beskriver vi hva som ble undersøkt i tilsynet.

Det landsomfattende tilsynet med folkehelseloven i 2019 er rettet mot kommunens arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Tilsynet har som formål å bidra til at kommunen oppfyller plikten til å føre tilsyn med at barnehagenes og skolenes inne- og utemiljø

 • fremmer barnehagebarn og elevers helse og trivsel
 • forebygger sykdom og skade.

Barnehagers og skolers inne- og utemiljø er av stor betydning for helse, trivsel og prestasjoner blant barn og unge. Mange barnehager og skoler har for eksempel et dårlig inneklima, lekeapparat som trenger vedlikehold eller mangel på rutiner for rengjøring. Problemene har vist seg ofte å være knyttet til sviktende forvaltning, drift og vedlikehold. Varierende og mangelfull tilsynspraksis kan også medvirke til at barnehager og skoler over tid utvikler dårlig inneklima og andre miljømessige problemer etter at godkjenning ble gitt. Kartlegginger fra statlig hold av kommunenes tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler har påvist store forskjeller kommunene imellom når det gjelder omfang av tilsyn og oppfølging av tilsyn der det er blitt påvist brudd på regelverket.

Fylkesmannen har ført tilsyn med om kommunen ivaretar sitt tilsynsansvar ved å sørge for:

A. klar fordeling av myndighet og oppgaver, nødvendig uavhengighet og kompetanse

Fylkesmannen har undersøkt og vurdert om det er klart hvem som er delegert tilsynsmyndighet og tilhørende oppgaver og at de som skal ivareta tilsynsoppgaven (videre omtalt som tilsynsorganet) er tilstrekkelig uavhengig av virksomhetene det skal føres tilsyn med. Dette er særlig aktuelt ved tilsyn med kommunale barnehager og skoler. Fylkesmannens tilsyn har også omfattet om kommunen har sørget for at tilsynsorganet har nødvendig kompetanse om miljørettet helsevern, tilsynsmetodikk og Det er også undersøkt om kommunen har dokumentert hvordan de ovennevnte forholdene blir ivaretatt.

B. oversikt over godkjenningspliktige skoler og barnehager

Kommunens tilsyn er et viktig virkemiddel for å sikre at barnehager og skoler ikke drives uten godkjenning. Å ha oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler og deres godkjenningsstatus er blant annet nødvendig når tilsynsorganet skal prioritere hvilke barnehager og skoler det skal føres tilsyn med. Fylkesmannen har derfor undersøkt og vurdert om kommunen har sørger for å ha nødvendig oversikt over disse forholdene og at dette er dokumentert.

C. at risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole følges opp og at det føres regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i kommunen

Kommunens tilsynsoppgaver omfatter både å følge opp risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole, og å føre regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i kommunen.

Fylkesmannen har undersøkt og vurdert om kommunen sørger for at tilsynsorganet får tilstrekkelig informasjon om risikoforhold ved miljøet i skoler og barnehager og at tilsynsaktivitetene baseres på risikovurderinger. Dette er nødvendig både i forbindelse med oppfølging av forhold med mulig helserisiko i miljøet i enkeltbarnehager og –skoler og i forbindelse med den regelmessige tilsynsvirksomheten. Fylkesmannen har også undersøkt om kommunen sørger for å følge med på at tilsynsoppgavene gjennomføres som forutsatt og at det er dokumentert hvordan tilsynsoppgavene planlegges og gjennomføres.

D. at tilsyn systematisk følges opp der det er avdekket lovbrudd

For at tilsyn som virkemiddel skal fungere etter sin hensikt, må tilsyn der det er påvist lovbrudd følges opp slik at tilsynet kan avsluttes. Fylkesmannen har undersøkt om kommunen sørger for at oppfølgingen av tilsyn foregår på en systematisk måte og at det er dokumentert hvordan dette arbeidet skal gjøres.

Informasjon om tilsynet

På miljørettet helsevernområdet er Fylkesmannens tilsyn begrenset til å føre tilsyn med om kommunene oppfyller sine plikter som tilsynsmyndighet. Fylkesmannen fører altså «tilsyn med kommunens tilsyn». Tilsynet omfatter derfor ikke om kommunen som eier sørger for å oppfylle kravene til miljørettet helsevern i sine barnehager og skoler.

Mange kommuner har delegert tilsynsmyndighet og -oppgaver til et interkommunalt selskap (IKS) eller til en vertskommune i et interkommunalt samarbeid. Kommuner kan også kjøpe miljørettet helseverntjenester fra andre kommuner eller private aktører. Fylkesmannens tilsyn er rettet mot kommunen, uavhengig av hvordan miljørettet helseverntjenesten er organisert.

Fylkesmannens tilsyn omfatter kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i private og offentlige barnehager, grunnskoler og videregående skoler innenfor kommunens geografiske område, og som omfattes av virkeområdet forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler gjelder for (definert i folkehelseloven § 2).

Fylkesmannens tilsyn skal gjennomføres som systemrevisjon. Det innebærer at fylkesmannen fører tilsyn med hvordan kommunen styrer og leder arbeidet med tilsyn og ved dette sørger for at tilsynsvirksomheten oppfyller de aktuelle lovkravene.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med folkehelsetjenesten, etter folkehelseloven § 32. Et tilsyn er en kontroll av om virksomheten er i samsvar med lov- og forskriftsbestemmelser. Vi gir derfor her en oversikt over kravene som ble lagt til grunn i tilsynet.

Rettslig grunnlag for fylkesmannens tilsyn
Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid etter lov av 24. juni 2011 om folkehelsearbeid (folkehelseloven), jf. folkehelseloven § 31. Fylkesmannens lovlighetskontroll med miljørettet helsevern (MHV) gjelder folkehelseloven §§ 8 og 9 og § 30 om internkontroll. Fylkesmannens tilsyn er avgrenset til lovlighetskontroll, jf. kommuneloven kapittel 10 A.

Rettslig grunnlag for kommunens tilsyn
Ifølge kapittel 3 Miljørettet helsevern i folkehelseloven skal kommunen ha sin oppmerksomhet rettet mot hele befolkningen, uavhengig av sektor. Kommunen har virkemidler både overfor privat og offentlig virksomhet og eiendom, og har blant annet som oppgave å føre tilsyn med faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Kommunens tilsynsansvar med miljørettet helsevern fremgår av folkehelseloven § 9.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. oppstiller en rekke krav til blant annet internkontroll, uteområder, inneklima, renhold, vedlikehold, smittevern, måltider mv., som er rettet mot eier/leder av virksomheten. Kommunen skal føre tilsyn med at forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler overholdes, noe som er presisert i forskriftens § 25.

Tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn
I det følgende gir vi en oversikt over kravene i lov og forskrift som gjelder på områdene som skal undersøkes i tilsynet.

Kommunens plikt til internkontroll
Kommunen har en plikt til å føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i folkehelseloven eller i medhold av folkehelseloven overholdes, jf. folkehelseloven § 30. Det er ikke gitt en egen forskrift som utdyper kravene til internkontroll. Kommunens plikt til internkontroll med tilsynsoppgaven bygger på det alminnelige systemet for internkontroll i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 23 nr. 2.

Kommunen har en særskilt plikt til å dokumentere tilsyn med miljørettet helsevern
Folkehelseloven § 30 annet ledd bestemmer at kommunenes tilsyn etter § 9 skal dokumenteres særskilt. Det er presisert i folkehelseloven § 30 annet ledd at uavhengighet og likebehandling i tilsynet skal dokumenteres, men det forsterkede dokumentasjonskravet gjelder generelt for tilsynsoppgaven etter § 9.

Klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet
Kravet til internkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen må ha klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet. Kommunen kan delegere oppgaver og myndighet innen miljørettet helsevern innad i kommunen eller til en vertskommune etter de alminnelige reglene om delegering i kommuneloven eller et interkommunalt selskap (IKS), jf. folkehelseloven § 9 første ledd annet punktum.

Krav om et uavhengig tilsyn
Kommunene må organisere seg slik at de personene eller enhetene som ivaretar tilsyn med MHV, er tilstrekkelig uavhengige av underliggende virksomhet som det skal føres tilsyn med. Kommunen må dokumentere tilsynsorganets uavhengighet, jf. folkehelseloven § 30 annet ledd.

Krav til kompetanse
Kommunens plikt til å føre tilsyn med MHV etter folkehelseloven § 9, forutsetter at kommunen har nødvendig kompetanse til å utføre tilsynsoppgaven forsvarlig, jf. også kravet til internkontroll i lovens § 30. Kommunen må dokumentere at de som har myndighet til å føre tilsyn med MHV har nødvendige forutsetninger, herunder kompetanse.

Krav om oversikt over godkjenningsstatus
Det inngår i kommunens tilsynsansvar i folkehelseloven § 9 å ha oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler i kommunen. Å ha en oppdatert oversikt over godkjenningsstatus for barnehager og skoler er også å anse som en del av det løpende arbeidet med oversikt over folkehelseutfordringene i kommunen, som kommunen skal foreta etter § 4 i forskrift om oversikt over folkehelsen.

Risikobasert tilsyn
Kommunens tilsyn etter § 9 i folkehelseloven skal være basert på risikovurderinger. Kommunen må følge opp forhold som kan tilsi at miljøet i barnehager og skoler er uforsvarlig og ut fra en risikovurdering føre regelmessig tilsyn med skoler og barnehager i kommunen. Forskrift om MHV § 4 annet ledd annet punktum presiserer at kommunen skal prioritere tilsynsvirksomhet etter en vurdering av helserisiko. Kommunens risikovurderinger bør blant annet bygge på kunnskap om folkehelseutfordringer som kommunen skal ha etter § 5 i folkehelseloven.

Opplysnings- og informasjonsplikten
Kommunen må som en del av kravet til internkontroll følge med på at kommunens barnehager og skoler etterlever opplysningsplikten i forskrift om MHV i barnehager og skoler § 5 og sørge for at det tilsynsorganet mottar opplysningene.

Valg av tilsynsmetode
Kommunens tilsynsmetoder ved tilsyn med MHV må gi tilstrekkelig faktagrunnlag til å kunne konkludere og må sikre forsvarlig saksbehandling. Siden kommunen kan komme til å konkludere med pålegg, må utredningsplikten i forvaltningsloven § 17 overholdes.

Oppfølging og avslutning av tilsyn
Når kommunen har ført tilsyn med en barnehage eller skole skal tilsynet alltid avsluttes, jf. forvaltningsloven § 11 a. Dette gjelder uavhengig av utfall av tilsynet. Kravet til internkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen systematisk må følge opp det enkelte tilsyn. For alle tilsyn som ikke er avsluttet betyr dette bl.a. å ha oversikt over frister, rutiner for purring samt en plan for videre oppfølging.

Krav til saksbehandlingen
Kommunen er bundet av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) og forvaltningsrettslige prinsipper i sin utøvelse av tilsyn. Kravet til internkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen gjennom sin organisering og styring må sikre at kravene til saksbehandlingen i forvaltningsloven overholdes.

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget

 Her gjøres det rede for hvordan virksomhetens aktuelle tjenester fungerer, inkludert virksomhetens tiltak for å sørge for at kravene til kvalitet og sikkerhet for tjenestemottakerne blir overholdt.

Sunndal kommune hadde 7058 innbyggere pr. 3. kvartal 2019. I kommunen er det fire barneskoler og en ungdomsskole, fire barnehager samt et oppvekstsenter med skoleavdeling fra 1. til 6. klassetrinn, skolefritidsordning, og barnehageavdeling.

Kommunen har oppnevnt folkehelsekoordinator i 50 % stilling. Folkehelsekoordinator er ikke involvert i miljøretta helsevern i skoler og barnehager.

Kommunen har ikke gjort tilgjengelig informasjon om miljøretta helsevern på sine hjemmesider. Kommunen sitt organisasjonskart har ingen informasjon om miljørettet helsevern.

Organisering av tilsynsorganet
Sunndal kommune inngikk våren 2001 en samarbeidsavtale med Surnadal, Rindal, Halsa og Tingvoll om et interkommunalt samarbeid for tilsyn/kontroll og samarbeid i saker som da var hjemlet i kommunehelsetjenestelova kap. 4a. Det ble da opprettet 100% stilling som avdelingsingeniør.

Surnadal kommune er vertskommune og skal innkalle til evalueringsmøte hvert 3. år. Samarbeidsavtalen ble sist revidert i 2004.

Det er lagt fram et utkast til fornya avtale om interkommunalt samarbeid om miljøretta helsevern mellom kommunene Heim, Rindal, Sunndal, Surnadal og Tingvoll som skal gjelde fra 01.01.2020. Den framlagte avtalen er ikke undertegna.

A. Klar fordeling av myndighet og oppgaver, nødvendig uavhengighet og kompetanse

Det er i praksis tydelig hvem som har ansvar for tilsynsoppgaven. Det siste året har det vært sykefravær i tilsynsorganet, og enkelte oppgaver har derfor ikke blitt gjennomført. Kommunen har lagt fram en tilsynsplan der det går fram at det skal gjennomføres tilsyn i skoler og barnehager hvert 3. år. For 2019 er ikke slik tilsynsplan utarbeidet. Det er ikke dokumentert at ledelsen følger med på at tilsynsplikten blir i varetatt.

Det følger av tilsynsorganets størrelse at det har et svært begrenset fagmiljø internt. Kompetansen er i stor grad avhengig av en ansatt avdelingsingeniør som er utdannet næringsmiddelteknolog. Den ansatte deltar på kurs og seminarer arrangert av NEMFO (Nettverk for Miljørettet Folkehelsearbeid), og andre kurs om ønskelig.

Alle rapporter fra tilsynsorganet blir sendt kommuneoverlegen til gjennomlesing, godkjenning og underskrift. Kommunelegens øvrige involvering i tilsynsorganets arbeid er sparsom. Det er en oppfatning av at kommuneoverlegen er delegert myndigheten, men kommuneoverlegen har ikke formell delegasjon for å føre tilsyn med miljørettet helsevern, jf. folkehelseloven § 30 andre ledd. Når dette ikke er ordnet har kommuneledelsen ikke sikret den samfunnsmessige kompetansen inn i tilsynsorganet i tråd med folkehelseloven. Kommunelegen har ut fra dette bare en medisinskfaglig rådgiverrolle for kommunen.

Generelt er tilsynet uhildet, men så lenge ansatte fra drift eller ledelse sporadisk deltar i tilsynet kan det oppstå situasjoner hvor det ikke lenger oppfattes slik.

B. oversikt over godkjenningspliktige skoler og barnehager

Tilsynsorganet har oversikt over godkjenningspliktige skoler og barnehager og deres godkjenningsstatus, samt siste gjennomførte tilsyn. Avdelingsingeniør skal utarbeide og oppdatere oversikten. Det er dokumentert at dette gjennomføres.

C. at risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole følges opp og at det føres regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i kommunen

Kommunens oversikt over folkehelseutfordringer knyttet til miljøretta helsevern er fremlagt jf. Folkehelseloven § 5, men under tilsynet kom det ikke frem at det var i bruk under utvelgelse at tilsynstema. Slik oversikt skal ligge til grunn for risikovurderingene og planleggingen av tilsynsaktiviteten. Kommunen har heller ikke rutiner for øvrig informasjonsflyt til tilsynsorganet (møtereferat, kopi av foreldre/elevundersøkelser, formidle meldinger/bekymringer fra foreldre/foresatte/ansatte etc.) Bekymringsmeldinger går oftest til leder av den aktuelle enhet. Leder ved enheten tar kontakt med eiendomsavdelingen, og det blir gjort en vurdering av om det skal rettes. Tilsynsmyndigheten deltar heller ikke på faste møter mellom styrere og rektorer, der miljørettet helsevern i barnehager og skoler er tema.

Det kommer ikke frem av dokumentasjon eller intervjuer at tilsyn inkluderer vurdering av objektive måledata for støynivå, CO2-nivå, relativ luftfuktighet, belysning, m.m.

Tilsyn har blitt gjennomført utfra informasjon om risikoforhold. Dette er imidlertid informasjon som har kommet frem tilfeldig til tilsynsmyndigheten. Blir informasjon om risikoforhold kjent for tilsynsmyndigheten, blir det iverksatt tilsyn og hensiktsmessige tiltak.

D. at tilsyn systematisk følges opp der det er avdekket lovbrudd

Funn tilsynsorganet avdekker blir sjeldent formulert som avvik eller lovbrudd. Dette medfører at oppfølging av tilsyn i stor grad ikke gjøres som systematisk oppfølging av lovbrudd. Det er ikke utarbeidet rutiner for oppfølgingsarbeidet, det foreligger ikke oversikt over lovbrudd som ikke er retta, og kommunens ledelse har ikke et system for å følge med på retting av lovbrudd.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag 

I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovbestemmelsene i kapittel 2.

Sunndal kommune har ikke etablert en internkontroll for å sikre at krav fastsatt i, eller i medhold av folkehelseloven overholdes, jf. folkehelseloven § 30. Det er ikke opprettet prosedyre knyttet til oppfølging av tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler i det kommunale kvalitetssystemet. Det er ingen jevnlige møter eller rapporteringer mellom tilsynsmyndigheten og kommunens ledelse.

Det er ikke fattet delegasjonsvedtak der det fremgår at kommuneoverlegen er delegert ansvar for å føre tilsyn med miljørettet helsevern, jf. folkehelseloven § 30 andre ledd; «Kommunens tilsyn med virksomhet og eiendom i henhold til § 9 dokumenteres særskilt, herunder avhengighet og likebehandling i tilsynet.» Kommunen har ikke oversikt over tilsynsvirksomheten, og holder seg ikke oppdatert på hvordan tilsynsorganet planlegger, gjennomfører og har oversikt over sine tilsynsoppgaver. Når delegasjon til kommuneoverlegen ikke er på plass har kommuneledelsen heller ikke sikret den samfunnsmessige kompetansen inn i tilsynsorganet i tråd med folkehelseloven.

Det er for siste året ikke utarbeidet tilsynsplan eller gjennomført regelmessige tilsyn. Det skal i en tilsynsplan f.eks. fremgå hvilke barnehager og skoler det skal føres tilsyn med, aktuelt tema og risikovurderinger som er lagt til grunn. Av Helsedirektoratets veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern, IS 2288 side 24 fremgår: «Det må utarbeides en tilsynsplan hvor det foretas en prioritering med utgangspunkt i det som har størst betydning for befolkningens liv og helse. Prioriteringene bør blant annet bygge på oversikten etter folkehelseloven § 5.» 

Generelt er tilsynet uhildet, men så lenge ansatte fra drift eller ledelse sporadisk deltar i tilsynet kan det oppstå situasjoner hvor det ikke oppfattes slik, og en må være ekstra varsom.

Det legges ikke risikovurderinger til grunn ved oppfølgingen av den enkelte barnehage og skole ved tilsynsvirksomheten. Det er ikke etablert et system der informasjon om risikoforhold gjøres kjent for tilsynsmyndigheten. I den grad tilsyn blir utført på bakgrunn av informasjon om risikoforhold, er dette likevel informasjon som har kommet frem tilfeldig til tilsynsmyndigheten. Det er ikke dokumentert at godkjenningspliktige virksomheter i kommunen kjenner til og bruker rutiner for melding av risikoforhold. Kommunen må som del av sin internkontroll følge med på at kommunens barnehager og skoler etterlever opplysningsplikten og sørger for at tilsynsorganet mottar opplysningene.

Kommunen har ikke lagt til rette for at oppfølgingen av tilsyn foregår på en systematisk måte, og svikten i planmessig oppfølging kan medføre at barnehager og skoler utvikler miljømessige problemer. Kommunen følger ikke med på tilsynsorganets arbeid med oppfølging av tilsyn, og styring og oppfølging av tilsyn er ikke dokumentert. Kravet til internkontroll innebærer at kommunen systematisk må følge opp det enkelte tilsyn, og alle tilsyn som ikke er avsluttet.

Selv om kommunen kjøper tjenester til å få utført tilsynet, er det likevel kommunen som har ansvaret for at risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehagen og skolen blir fulgt opp. Kommunen har også ansvar for at tilsyn der det blir avdekt lovbrudd, blir fulgt opp systematisk og videre medvirke til at forhold som kan innvirke på miljøet i barnehager og skoler blir bedra innen rimelig tid. Dette er sentralt i tilsynsplikten i folkehelseloven § 9. Kommunens praksis for å følge opp det enkelte tilsynet er etter Fylkesmannens vurdering i strid med folkehelseloven § 9. Kommunen har ikke iverksatt nødvendige ordninger for å følge med på arbeidet med tilsynet med miljøretta helsevern i barnehager og skoler.

Kommunen har på bakgrunn av ovennevnte ikke etablert en internkontroll som sikrer at krav fastsatt i eller i medhold av folkehelseloven overholdes, jf. Folkehelseloven § 30.

5. Fylkesmannens konklusjon

Her presenterer vi konklusjonen av vår undersøkelse, basert på vurderingene i kapittel 4.

Fylkesmannens konklusjon: 

 • Sunndal kommune har ikke etablert en internkontroll som sikrer at arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Dette er brudd på:
Brudd på folkehelseloven §§ 9 og 30

6.  Oppfølging av påpekte lovbrudd

I dette kapitlet redegjør vi for hva vi forventer at virksomheten skal gjøre i prosessen med å rette lovbrudd.

Vi ber virksomheten om å utarbeide en plan med nødvendige tiltak for å rette lovbruddene. Planen skal minimum inneholde:

 • Hvilke tiltak som skal gjennomføres.
 • Hvordan ledelsen vil følge med på og kontrollere at tiltakene blir iverksatt.
 • Hvordan ledelsen vil gjennomgå om tiltakene har virket som planlagt etter at de har fått virket en stund.
 • Frister for iverksetting av tiltak og evaluering av om tiltakene virker som planlagt.

Vi ber om å få oversendt virksomhetens plan innen 14.02.2020

Fylkesmannen ber om at kommunen sin politiske ledelse blir orientert om innholdet i denne rapporten.

Rapporten er rutinemessig sendt i kopi til Statens helsetilsyn for publisering på https://www.helsetilsynet.no

Med hilsen

Grete Teigland (e.f.)
Direktør

Aase Årsbog Dyrset
Seniorrådgiver

 

Kopi til:
Statens Helsetilsyn, Postboks 231 Skøyen 0213 OSLO

 

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok.

Varsel om tilsynet ble sendt 11.06.2019.

Utkast til rapport ble sendt Sunndal kommune den 10.01.2020. Kommunen gav tilbakemelding den 23.01.2020 om at de har hatt en gjennomgang av utkast til rapport. Fylkesmannen har tatt kommunen sine kommentarer til etterretning og har endret rapporten.

Samtaler med elevrådsrepresentanter og representanter fra FAU og Barnehagenes foreldreutvalg.

Tilsynsbesøket ble gjennomført ved Sunndal kommune, og innledet med et kort informasjonsmøte 01.10.2019. Oppsummerende møte med gjennomgang av funn ble avholdt 08.10.2019.

En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter ble mottatt og gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:

 • Organisasjonskart for Sunndal kommune
 • Administrativ delegering Sunndal kommune 22.05.2017
 • Notat «Tilsyn og oppfølgjing av tilsynsobjekt», «Arbeidsområde for tilsett i interkommunal stilling miljøretta helsevern» og «Sjukmeldingsperiode og prioritering av arbeid»
 • CV og kompetanseoversikt for avdelingsingeniør i Trollheimslab AS
 • Referat frå møte om høge verdiar på radonmåling Gjøra oppvekstsenter, 10.06.2016
 • Tilsynsrapport Gjøra barnehage, 15.07.2016
 • E-post om barnehagekapasitet og midlertidige løsninger i Sunndal kommune, 23.05.2019
 • Rapport etter tilsyn Holten barnehage, 15.03.2018
 • Barnehagerapport Villabyen barnehage
 • Varsel om tilsyn ved Sunndal ungdomsskole etter tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, 22.12.2016
  • Sjekkliste – tilsyn miljørettet helsevern
  • Informasjon om kravet til inneklima i skoler og barnehager
 • Montering av lys ved Sunndal ungdomsskole, 09.02.2016
 • Sunndal ungdomsskole – rapport etter tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 30.06.2015
 • Oversikt over barnehager som tilsynsobjekt og godkjenningsstatus
 • Epost om måling radon, 23.08.2019 – Gjøra oppvekstsenter
 • Epost om måling akustikk, 23.08.2019 – Gjøra oppvekstsenter
 • Skolerapport Gjøra oppvekstsenter
 • Tilsynsrapport Gjøra barnehage
 • Oversikt over skoler som tilsynsobjekt som tilsynsobjekt og godkjenningsstatus, revidert 22.08.2019
 • Oversikt over skoler som tilsynsobjekt og godkjenningsstatus revidert 22.08.2019
 • Søknadsskjema for godkjenning av skoler og barnehager i kommunene Sunndal, Tingvoll, Halsa, Rindal og Surnadal
 • Årsplan tilsyn miljøretta helsevern for 2016, 2017 og 2018
 • Sjekkliste barnehagetilsyn, smittevern og reinhald 2018
 • Forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skular m.v.
 • Samarbeidsavtale om oppgåver innan miljøretta helsevern mellom kommunane Surnadal, Rindal, Halsa, Sunndal og Tingvoll, 19.03.2004
 • Prioritering Miljøretta helsevern
 • Inspeksjonsrapport Bikuben barnehage, 14.03.2016
 • Uttale til skisse av byggeprosjekt, 07.11.2013
 • Rapport etter inspeksjon på nye Hoelsand barnehage, 17.11.2015
 • Hoelsand barnehage – analyserapport, 27.05.2015
 • Inspeksjonsrapport etter tilsyn i Hoelsand barnehage, 14.03.2016
 • Tilsynsrapport Holsand barnehage, 05.04.2016
 • Tilsynsrapport Holsand barnehage, 07.10.2016
 • Søknad om godkjenning Holsand barnehage, 19.01.2017
 • Godkjenning Holsand barnehage, 10.04.2017
 • Søknad om godkjenning av Stortua barnehage, 01.06.2015
 • Epost mellom Tilsynsetaten og Sunndal kommune om vannkvalitet i Stortuva barnehage, 03.06.2016 og 18.06.2016
 • Rapport fra godkjenningstilsyn Stortuva barnehage,21. 07.2017
 • Rapport etter tilsyn i Tredal barnehage, 15.03.2018
 • Rapport etter tilsyn i Villabyen barnehage, 18.10.2016
 • Rapport etter tilsyn i Tredal barnehage Øksendal, 02.03.2018
 • Inspeksjon Tredal barnehage Øksendal, 10.03.2016
 • Varsel om tilsyn ved Løykja skole, 22.12.2016
 • Løykja skole – rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, 07.02.2017
 • Tilbakemelding på rapport frå tilsyn miljørettet helsevern, Løykja skole,21.04.2017
 • Epost om ny parkeringsplass ved Løykja skole, 06.08.2016
 • Varsel om tilsyn ved Ålvundfjord skole, 22.12.2016
 • Rapport etter tilsyn, nasjonal tilsynskampanje, Ålvundfjord skole, 30.01.2017
 • Søknad om godkjenning Ålvundfjord skole, ikke datert
 • Tilstandsanalyse Ålvundfjord skole, 03.04.2019
 • Brukeravtale mellom skolene og Eiendomstjenesten v/Renholdsavdelingen
 • Skolerapport Sunndal ungdomsskole
 • Notat om tilsynsrapport Sunndal ungdomsskole
 • Sjekklister skole 2016
 • Avtale om interkommunalt samarbeid om miljøretta helsevern mellom kommunane Heim, Sunndal, Surnadal og Tingvoll – ikke datert og ikke underskrevet
 • «Mine avvik» Sunndal ungdomsskole, utskrift 28.08.2019
 • Avviksregistrering om høg temperatur på skulekjøkken, Sunndal ungdomsskole 28.08.2019

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på oppsummerende møte ved tilsynsbesøket.

Ikke publisert her

To elever fra ungdomsskolen, to elever fra barneskoletrinnet, samt to foreldre/foresatte fra FAU og to foreldre/foresatte fra SU (barnehage) ble intervjuet i forbindelse med tilsynet.

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten: 

 • seniorrådgiver, Åse Hansen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, revisor
 • fylkeslege, Eirin Steinsvik, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, revisor
 • rådgiver, Anne Mette Nerbøberg, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, revisor
 • seniorrådgiver, Aase Dyrset, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, revisjonsleder

Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

2019 Folkehelseloven. Kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Søk etter tilsynsrapporter

Søk