Sammendrag

Fylkesmannen undersøkte den kommunale barneverntjenesten sitt arbeid med håndtering av meldinger og tilbakemelding til melder.

Barnevernloven har som formål å sikre at barn og unge som trenger det får rett hjelp til rett tid. Kommunens barneverntjeneste skal avdekke omsorgssvikt og atferdsproblemer så tidlig at varige problemer kan unngås. Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen gjennom styringstiltak sikrer at deres håndtering av meldinger og tilbakemelding til melder utføres i tråd med krav gitt i lov og forskrift, jf. lov om barneverntjenester. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • at meldinger til barneverntjenesten vurderes forsvarlig
 • at plikten til å gi tilbakemelding til melder er ivaretatt på ulike trinn i saksprosessen

Tilsynet avdekket ingen avvik eller merknad.

Dato: 7. mars 2017

Espen Bjorli
revisjonsleder

Jorunn Ødegårdstuen
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Nord-Aurdal kommune som vertskommune for Interkommunal barneverntjeneste i Valdres i perioden 11.7.16 – 7.3.17. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med den kommunale barneverntjenesten etter lov om barneverntjenester § 2-3 fjerde ledd.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Nord-Aurdal kommune er vertskommune for det interkommunale samarbeidet mellom Etnedal, Øystre Slidre, Sør-Aurdal og Nord-Aurdal.

Nord-Aurdal kommune hadde pr 3. kvartal 2016 6491 innbyggere, hvor av 1397 er barn og unge mellom 0-19 år.

Pr 2015 hadde 4,1 % av nevnte gruppe tiltak fra barnevernet.

Nord-Aurdal kommune er organisert med tre kommunalområder, helse og omsorg, oppvekst og kultur, samt teknisk, økonomi og næring. Hvert kommunalområde har egen kommunalsjef som har rådmannens fullmakter. Kommunalsjefene rapporterer direkte til rådmann. Under kommunalsjefnivå har kommunen virksomhetsleder som er overordnet barnevernleder.

Barneverntjenesten er delt opp i to team; undersøkelse og tiltak. Det er 10 besatte fagstillinger i tjenesten pr 31.12.16.

Teamlederne rapporterer til barnevernleder. Barnevernleder har overordnet faglige-, økonomiske- og personalansvar. Barnevernleder rapporterer til virksomhetsleder som rapporterer til sin kommunalsjef.

Arbeidet med meldingsavklaringer gjøres i «mottaksteamet». Meldinger som kommer inn til barneverntjenesten drøftes i ukentlig meldingsmøte hvor barnevernleder og teamlederne, samt merkantil er tilstede. Ved behov er vakt (telefonvakt) tilstede.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 11.7.16. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 31.1.17.

Intervjuer
9 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 1. februar 2017.

4. Hva tilsynet omfattet

Kommunens arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder.

Fylkesmannen har i dette tilsynet undersøkt hvorvidt

Meldinger til barneverntjenesten vurderes forsvarlig.

Plikten til å gi tilbakemelding til melder er ivaretatt på ulike trinn i saksprosessen.

Barneverntjenesten har et særlig ansvar for å forebygge omsorgssvikt, og skal derfor behandle bekymringsmeldinger om barns omsorgssituasjon fortløpende og senest innen angitt frist, slik at ingen blir liggende ubehandlet. Gjennomgangen av meldingene skal være forsvarlig håndtert, slik at ingen henlegges på feil grunnlag.

Reglene om tilbakemelding til melder ble innført barnevernloven i 2009 for å skape tillit til barneverntjenesten og gi mer rom for samarbeid. Barneverntjenesten er avhengig av tillit, både fra samarbeidspartnere og befolkningen ellers, for å få bekymringsmeldinger om barn.

Barneverntjenesten skal derfor sende en bekreftelse til den som har meldt om at meldingen er mottatt. Offentlige meldere skal i tillegg ha en tilbakemelding på om meldingen blir undersøkt. Når undersøkelsen er gjennomført, skal det gis en ny tilbakemelding til offentlige meldere hvor det opplyses om utfall av undersøkelsen. Barneverntjenesten kan da også gi tilbakemelding om iverksatte tiltak, dersom dette er nødvendig for oppfølgingen av barnet.

Kommunens ledelse er ansvarlig for å tilrettelegge for at de ansatte i barneverntjenesten kan håndtere meldinger og gi tilbakemelding til melder i tråd med loven.

5. Funn

Fylkesmannens tilsyn avdekket ingen avvik eller merknad.

6. Regelverk

 • Barnevernlovens § 4-2 om meldinger til barneverntjenesten
 • Barnevernlovens § 4-3 om rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser
 • Barnevernlovens § 6-7 a om tilbakemelding til melder.
 • Forvaltningslovens saksbehandlingsregler som gjelder for barneverntjenesten, jf. bvl. § 6-1
 • Barnevernlovens § 1-4 om forsvarlighet.
 • Barnevernloven § 2-1, 2. ledd om internkontroll med tilhørende forskrift.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Økonomiplan 2016-2019
 • Organisasjonskart Nord-Aurdal kommune
 • Organisasjonskart Familiens hus
 • Rollebeskrivelse – barnevernleder
 • Delegert myndighet til barnevernleder
 • Ansattoversikt
 • Rutinehåndbok interkommunal barneverntjeneste i Valdres
 • Prosjektrapport 2016
 • Rutine for bistand fra politiet
 • Rutine for meldingsavklaring
 • Rutine for videreformidling av bekymring
 • Rollebeskrivelse for teamleder omsorg
 • Rollebeskrivelse for teamleder undersøkelse og tiltak
 • Div maler tilknyttet tema for tilsynet
 • Årsberetning 2015
 • Årsberetning for interkommunale samarbeid 2015
 • Halvårsrapport 2016 – Familiens hus
 • Familiens hus 3. kvartal
 • Månedsrapport september – Barneverntjenesten
 • Prosedyre ny medarbeider
 • Brukermanual – kortversjon - Kvalitetslosen

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 41 mapper, hvorav 21 henlagte.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn
 • Oversendelse av dokumentasjon
 • Utsettelse av tilsyn
 • Oversendelse av program
 • Foreløpig rapport Interkommunal barneverntjeneste i Valdres

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seniorrådgiverne Jorunn Ødegårdstuen og Espen Bjorli

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2015–2016 Barnevern - Kommunens arbeid med meldinger

Søk