Hopp til hovedinnhold

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Hole kommune og besøkte i den forbindelse kommunen fra 28.03.2019 til 29.03.2019. Vi undersøkte om kommunen sørger for at tilsynet med miljørettet helsevern i barnehager og skoler blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at barnehagenes og skolenes inne- og utemiljø fremmer barnehagebarns og elevers helse og trivsel og forebygger sykdom og skade.

Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn.

Fylkesmannens konklusjon:

 • Hole kommune fører ikke tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Dette er brudd på:

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 25 og lov om folkehelsearbeid §§ 9 og 30.

Mangelen på planmessig tilsynsvirksomhet kan føre til at godkjente barnehager og skoler
over tid utvikler miljømessige problemer. Det kan få negative konsekvenser for barnehagebarns og elevers helse og trivsel.

1. Tilsynets tema og omfang

I dette kapitlet beskriver vi hva som ble undersøkt i tilsynet.

Det landsomfattende tilsynet med folkehelseloven i 2019 er rettet mot kommunens arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Tilsynet har som formål å bidra til at kommunen oppfyller plikten til å føre tilsyn med at barnehagenes og skolenes inne- og utemiljø fremmer barnehagebarn og elevers helse og trivsel og forebygger sykdom og skade.

Barnehagers og skolers inne- og utemiljø er av stor betydning for helse, trivsel og prestasjoner blant barn og unge. Mange barnehager og skoler har for eksempel et dårlig inneklima. Problemene har vist seg ofte å være knyttet til sviktende forvaltning, drift og vedlikehold. Varierende og mangelfull tilsynspraksis kan også medvirke til at barnehager og skoler over tid utvikler dårlig inneklima og andre miljømessige problemer etter at godkjenning ble gitt. Kartlegginger fra statlig hold av kommunenes tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler har påvist store forskjeller kommunene imellom når det gjelder omfang av tilsyn og oppfølging av tilsyn der det er blitt påvist brudd på regelverket.

Fylkesmannen har ført tilsyn med om kommunen ivaretar sitt tilsynsansvar ved å sørge for:

 • klar fordeling av myndighet og oppgaver, nødvendig uavhengighet og kompetanse
 • oversikt over godkjenningspliktige skoler og barnehager
 • at risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole følges opp og at det føres regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i kommunen
 • at tilsyn systematisk følges opp der det er avdekket lovbrudd

Fylkesmannen har undersøkt og vurdert om det er klart hvem som er delegert tilsynsmyndighet og tilhørende oppgaver, og at de som skal ivareta tilsynsoppgaven (videre omtalt som tilsynsorganet) er tilstrekkelig uavhengige av virksomhetene det skal føres tilsyn med. Dette er særlig aktuelt ved tilsyn med kommunale barnehager og skoler. Fylkesmannens tilsyn har også omfattet om kommunen har sørget for at tilsynsorganet har nødvendig kompetanse om miljørettet helsevern, tilsynsmetodikk og saksbehandling. Det er også undersøkt om kommunen har dokumentert hvordan de ovennevnte forholdene blir ivaretatt.

Kommunens tilsyn er et viktig virkemiddel for å sikre at barnehager og skoler ikke drives uten godkjenning. Å ha oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler og deres godkjenningsstatus er blant annet nødvendig når tilsynsorganet skal prioritere hvilke barnehager og skoler det skal føres tilsyn med. Fylkesmannen har derfor undersøkt og vurdert om kommunen sørger for å ha nødvendig oversikt over disse forholdene og at dette er dokumentert.

Kommunen tilsynsoppgaver omfatter både å følge opp risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole og å føre regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i kommunen. Fylkesmannen har undersøkt og vurdert om kommunen sørger for at tilsynsorganet får tilstrekkelig informasjon om risikoforhold ved miljøet i skoler og barnehager, og at tilsynsaktivitetene baseres på risikovurderinger. Dette er nødvendig både i forbindelse med oppfølging av forhold med mulig helserisiko i miljøet i enkeltbarnehager og enkeltskoler og i forbindelse med den regelmessige tilsynsvirksomheten. Fylkesmannen har også undersøkt om kommunen sørger for å følge med på at tilsynsoppgavene gjennomføres som forutsatt, og at det er dokumentert hvordan tilsynsoppgavene planlegges og gjennomføres.

For at tilsyn som virkemiddel skal fungere etter sin hensikt, må tilsyn der det er påvist lovbrudd følges opp slik at tilsynet kan avsluttes. Fylkesmannen har undersøkt om kommunen sørger for at oppfølgingen av tilsyn foregår på en systematisk måte, og at det er dokumentert hvordan dette arbeidet skal gjøres.

Informasjon om tilsynet
På miljørettet helsevernområdet er fylkesmannens tilsyn begrenset til å føre tilsyn med om kommunene oppfyller sine plikter som tilsynsmyndighet. Fylkesmannen fører altså «tilsyn med kommunens tilsyn». Fylkesmannens tilsyn omfatter derfor ikke om kommunen som eier sørger for å oppfylle kravene til miljørettet helsevern i sine barnehager og skoler.

Mange kommuner har delegert tilsynsmyndighet og tilsynsoppgaver til et interkommunalt selskap (IKS) eller til en vertskommune i et interkommunalt samarbeid. Kommuner kan også kjøpe miljørettet helseverntjenester fra andre kommuner. Fylkesmannens tilsyn er rettet mot kommunen, uavhengig av hvordan miljørettet helseverntjenesten er organisert.

Fylkesmannens tilsyn omfatter kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i private og offentlige barnehager, grunnskoler og videregående skoler innenfor kommunens geografiske område, og som omfattes av virkeområdet forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler gjelder for (definert i § 2).

Fylkesmannens tilsyn skal gjennomføres som systemrevisjon. Det innebærer at fylkesmannen fører tilsyn med hvordan kommunen styrer og leder arbeidet med tilsyn og ved dette sørger for at tilsynsvirksomheten oppfyller de aktuelle lovkravene.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Rettslig grunnlag for fylkesmannens tilsyn
Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid etter lov 24. juni 2011 om folkehelsearbeid (folkehelseloven), jf. folkehelseloven § 31. Fylkesmannens lovlighetskontroll med miljørettet helsevern (MHV) gjelder folkehelseloven §§ 8 og 9 og § 30 om internkontroll. Fylkesmannens tilsyn er avgrenset til lovlighetskontroll, jf. kommuneloven kapittel 10 A.

Rettslig grunnlag for kommunens tilsyn
I følge kapittel 3 Miljørettet helsevern i folkehelseloven skal kommunen ha sin oppmerksomhet rettet mot hele befolkningen, uavhengig av sektor. Kommunen har virkemidler både overfor privat og offentlig virksomhet og eiendom, og har blant annet som oppgave å føre tilsyn med faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Kommunens tilsynsansvar med miljørettet helsevern fremgår av folkehelseloven § 9.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. oppstiller en rekke krav til blant annet internkontroll, uteområder, inneklima, renhold, vedlikehold, smittevern, måltider mv., som er rettet mot eier/leder av virksomheten. Kommunen skal føre tilsyn med at forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler overholdes, noe som er presisert i forskriftens § 25.

Tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn
I det følgende gir vi en oversikt kravene i lov og forskrift som gjelder på områdene som skal undersøkes i tilsynet.

Kommunens plikt til internkontroll
Kommunen har en plikt til å føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i folkehelseloven eller i medhold av folkehelseloven overholdes, jf. folkehelseloven § 30. Det er ikke gitt en egen forskrift som utdyper kravene til internkontroll. Kommunens plikt til internkontroll med tilsynsoppgaven bygger på det alminnelige systemet for internkontroll i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 23 nr. 2.

Kommunen har en særskilt plikt til å dokumentere tilsyn med miljørettet helsevern
Folkehelseloven § 30 annet ledd bestemmer at kommunenes tilsyn etter § 9 skal dokumenteres særskilt. Det er presisert i folkehelseloven § 30 annet ledd at uavhengighet og likebehandling i tilsynet skal dokumenteres, men det forsterkede dokumentasjonskravet gjelder generelt for tilsynsoppgaven etter § 9.

Klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet
Kravet til internkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen må ha klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet. Kommunen kan delegere oppgaver og myndighet innen miljørettet helsevern innad i kommunen eller til en vertskommune etter de alminnelige reglene om delegering i kommuneloven eller et interkommunalt selskap (IKS), jf. folkehelseloven § 9 første ledd annet punktum.

Krav om et uavhengig tilsyn
Kommunene må organisere seg slik at de personene eller enhetene som ivaretar tilsyn med MHV, er tilstrekkelig uavhengige av underliggende virksomhet som det skal føres tilsyn med. Kommunen må dokumentere tilsynsorganets uavhengighet, jf. folkehelseloven § 30 annet ledd.

Krav til kompetanse
Kommunens plikt til å føre tilsyn med MHV etter folkehelseloven § 9, forutsetter at kommunen har nødvendig kompetanse til å utføre tilsynsoppgaven forsvarlig, jf. også kravet til internkontroll i lovens § 30. Kommunen må dokumentere at de som har ansvar for å føre tilsyn med MHV har nødvendige forutsetninger, herunder kompetanse.

Krav om oversikt over godkjenningsstatus
Det inngår i kommunens tilsynsansvar i folkehelseloven § 9 å ha oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler i kommunen. Å ha en oppdatert oversikt over godkjenningsstatus for barnehager og skoler er også å anse som en del av det løpende arbeidet med oversikt over folkehelseutfordringene i kommunen, som kommunen skal foreta etter § 4 i forskrift om oversikt over folkehelsen.

Risikobasert tilsyn
Kommunens tilsyn etter § 9 i folkehelseloven skal vært basert på risikovurderinger. Kommunen må følge opp forhold som kan tilsi at miljøet i barnehager og skoler er uforsvarlig og ut fra en risikovurdering føre regelmessig tilsyn med skoler og barnehager i kommunen. Forskrift om MHV § 4 annet ledd annet punktum presiserer at kommunen skal prioritere tilsynsvirksomhet etter en vurdering av helserisiko. Kommunens risikovurderinger bør blant annet bygge på kunnskap om folkehelseutfordringer som kommunen skal ha etter § 5 i folkehelseloven.

Opplysnings- og informasjonsplikten
Kommunen må som en del av kravet til internkontroll følge med på at kommunens barnehager og skoler etterlever opplysningsplikten i forskrift om MHV i barnehager og skoler § 5 og sørge for at det interne/eksterne tilsynsorganet mottar opplysningene.

Valg av tilsynsmetode
Kommunens tilsynsmetoder ved tilsyn med MHV må gi tilstrekkelig faktagrunnlag til å kunne konkludere og må sikre forsvarlig saksbehandling. Når kommunen kan komme til å konkludere med pålegg, må utredningsplikten i forvaltningsloven § 17 overholdes.

Oppfølging og avslutning av tilsyn
Når kommunen har ført tilsyn med en barnehage eller skole, uavhengig av utfall, skal tilsynet alltid avsluttes, jf. også forvaltningsloven § 11 a. Kravet til interkontroll i folkehelseloven §30 innebærer at kommunen systematisk må følge opp det enkelte tilsyn og alle tilsyn som ikke er avsluttet, herunder ha oversikt over frister, rutiner for purring og ha en plan for videre oppfølging.

Krav til saksbehandlingen
Kommunen er bundet av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) og forvaltningsrettslige prinsipper i sin utøvelse av tilsyn. Kravet til internkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen gjennom sin organisering og styring må sikre at kravene til saksbehandlingen i forvaltningsloven overholdes.

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget

I dette kapitlet gjør vi rede for hvordan kommunens tilsynsmyndighet er organisert og fungerer.

Etter Hole kommunes delegasjonsreglement, vedtatt 21.12.15 og gjeldende til 2019, har «Humanitært styre» som oppgave å fatte forvaltningsvedtak etter folkehelseloven med forskrifter. Rådmannen har myndighet til å avgjøre saker som etter en konkret vurdering ikke anses å være av prinsipiell art. I henhold til kommuneloven har Rådmannen anledning til å delegere videre sin myndighet til andre innen kommuneadministrasjonen.

I «Reglement for levekårsutvalget», vedtatt 21.12.15 og gjeldende til 2019, står det at levekårsutvalget skal behandle forvaltningssaker av prinsipiell art og fatte enkeltvedtak etter bl.a. folkehelseloven med forskrifter. Videre står det: Den sedvane som utvikles gjennom bruk av delegasjonsreglementet, avgjør hvilke saker innenfor styrets område som kan avgjøres av administrasjonen. Ett sted i reglementet er levekårsutvalget benevnt «Humanitært styre».

Hole kommune har ansatt kommunelege i 20 % stilling. Kommunelegen er ansatt i helseavdelingen, med tjenesteleder helse som nærmeste overordnede. Medisinskfaglig rådgivning innen miljørettet helsevern inngår i stillingen. Kommunelegen har ikke blitt delegert beslutningsmyndighet på feltet. I henhold til «Lederkontrakt for tjenesteledere i Hole kommune» er Rådmannens fullmakter delegert til tjenestelederne innenfor deres respektive ansvarsområder. Det fremgår ikke av noe styrende dokument at kommunelegen, eller noen annen instans, har som oppgave å gjennomføre planlagte, risikobaserte tilsyn med barnehager og skoler.

I «Definisjons- og plandokument for tilsynsarbeid med miljørettet helsearbeid i Hole kommune» (udatert) står blant annet dette: Ved tilsyn forholder vi oss til kommunens generelle delegasjonsreglement. Dette gjør at det miljørettede helsevern i prinsippet er organisert under kommunelegen. Kommunelegen kan selv gjennomføre tilsynet eller helt eller delvis delegere gjennomføring av tilsynet til andre deler av helsetjenesten eller personer med rett kompetansebakgrunn. Om videre saksbehandling står dette: Etter tilsynet skriver kommunelegen en rapport som leveres til virksomhetseier, men som også går til Levekår for politisk forankring. I rapporten står det en medisinsk konklusjon med anbefalinger som kommunestyret behandler. Resultatet av dette gir mandat for den

videre håndteringen av tilsynet med oppfølging, evt. sanksjoner og til slutt lukking av avvik. Kommunens ledelse skal informeres ved avvik ved tilsyn eller dersom tilsynet ikke blir gjennomført på en tilfredsstillende måte.

Alle godkjenninger av barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har blitt behandlet politisk. Søknadene er skrevet på et detaljert standardskjema utformet etter kravene i forskriften. En uttalelse fra kommunelegen, etter inspeksjon og samtale med kontaktpersoner, fulgte skjemaene til politisk behandling.

Henvendelser fra foreldre, elever eller andre om risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage eller skole har gått til lederen for virksomheten, og forhold har blitt rettet.

Ledere for kommunale skoler og barnehager har tatt opp henvendelsene med kommunen som eier og driftsansvarlig. Lederne har mulighet til å registrere henvendelsen i det digitale internkontrollsystemet for de kommunale byggene. Tjenesteleder for teknisk/eiendom kan da sette i verk nødvendige tiltak for å få forholdene rettet. Tiltakene prioriteres etter en risikovurdering. Kommunelegen gir noen ganger råd i slike saker. Disse registreres ikke systematisk i kommunens saksbehandlingssystem.

Henvendelser om risikoforhold i private skoler og barnehager formidles ikke systematisk til kommunen som tilsynsmyndighet.

Hole kommune har, i samarbeid med andre kommuner i regionen, tatt initiativ til å forbedre arbeidet med miljørettet helsevern og enkelte andre samfunnsmedisinske oppgaver. 25.08.17 vedtok kommunalsjefene i seks samarbeidende kommuner en interkommunal strategisk plan for legetjenester. Der ble det anbefalt etablert en interkommunal samfunnsmedisinsk enhet. I en tilhørende handlingsplan fra samme dato er det foreslått et mandat for utredningen. Kommunalsjefene fastsatte et mandat 17.11.17. Det ble revidert 12.01.18.02.2019 - 03.07.2019 Arbeids- og referansegruppen fremla en rapport 21.09.18 med tre mulige måter å organisere samarbeidet på. Hole kommune har uttrykt ønske om et samarbeid med to av de andre kommunene.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

I dette kapitlet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovbestemmelsene i kapittel 2.

Klar fordeling av myndighet og oppgaver, nødvendig uavhengighet og kompetanse

 • Tilsynsmyndighet og oppgaver er ikke klart definert og beskrevet i relevante delegasjonsdokumenter
 • Det er ikke etablert ordninger for å følge med på utøvelsen av kommunens tilsynsoppgaver
 • Det er ikke dokumentert hvordan fordeling av myndighet og oppgaver og uavhengighet og kompetanse er ivaretatt og hvordan kommunen følger med på utøvelsen av tilsynsoppgavene
 • Etter tilsyn gir kommunelegen kun anbefalinger som kommunestyret behandler. Kommunen har ikke et tilsynsorgan som er uavhengig av kommunen som eier av barnehager og skoler. Dette organet skal blant annet avdekke brudd på kravene i regelverket for miljørettet helsevern og ha myndighet til å kreve retting innen en fastsatt frist.

Oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler

Kommunen har oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler og deres godkjenningsstatus. Det er imidlertid ikke dokumentert hvem som skal utarbeide og oppdatere oversikten og hvordan kommunen følger med på at arbeidet gjennomføres som forutsatt.

Oppfølging av risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole

Kommunen har ikke noe formelt tilsynsorgan som skal motta og følge opp henvendelser om risikoforhold i miljøet. For kommunale barnehager og skoler blir henvendelser om risikoforhold behandlet av kommunen som eier. Private barnehager og skoler mangler en mulighet for systematisk kommunal oppfølging.

Kommunens tilsynsorgan skal etter loven sikre at barnehagenes og skolenes inne- og utemiljø fremmer barnehagebarns og elevers helse og trivsel og forebygger sykdom og skade. Barna i Hole kommune mangler denne sikringen.

Risikobasert, regelmessig tilsyn i barnehager og skoler i kommunen

Kommunen har ikke dokumentert at den har et uavhengig organ med oppdrag å føre risikobaserte regelmessige tilsyn med private og offentlige barnehager og skoler.

Kommunale barnehager og skoler og barnehager får god oppfølging i eierlinjen. Men kommunen har i praksis ingen tilsynsmyndighet.

Systematisk oppfølging av tilsyn

Kommunen har ikke et system for oppfølging av tilsyn.

5. Fylkesmannens konklusjon

Her presenterer vi konklusjonen av vår undersøkelse, basert på vurderingene i kapittel 4.

Fylkesmannens konklusjon:

 • Hole kommune fører ikke tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Dette er brudd på:

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 25 og lov om folkehelsearbeid §§ 9 og 30

Mangelen på planmessig tilsynsvirksomhet kan føre til at godkjente barnehager og skoler
over tid utvikler miljømessige problemer. Det kan få negative konsekvenser for barnehagebarns og elevers helse og trivsel.

6. Oppfølging av påpekte lovbrudd

I dette kapitlet redegjør vi for hva vi forventer at virksomheten skal gjøre i prosessen med å rette påpekte lovbrudd.

Vi ber Hole kommune om å utarbeide en plan for å etablere tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler i samsvar med lovkravene. Planen skal inneholde disse elementene:

 • Hvilke tiltak som skal gjennomføres
 • Hvordan ledelsen vil følge med på og kontrollere at tiltakene blir iverksatt
 • Hvordan ledelsen vil gjennomgå om tiltakene har virket som planlagt etter at de har fått virke en stund
 • Frister for iverksetting av tiltak og evaluering av om tiltakene virker som planlagt

Frist for å sende planen til Fylkesmannen i Oslo og Viken er 16.09.19.

Med hilsen

Ketil Kongelstad (e.f.)
fung. fylkeslege

Svein Rønsen
ass. fylkeslege

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

Gjennomføring av tilsynet

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført og hvem som deltok.

Varsel om tilsynet ble sendt 18.02.2019.

Tilsynsbesøket ble gjennomført ved Hole Herredshus og innledet med et kort informasjonsmøte 28.03.2019. Oppsummerende møte med gjennomgang av funn ble avholdt 29.03.2019.

De fleste dokumentene var tilsendt og gjennomgått på forhånd, noen få dokumenter ble mottatt og gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:

 • Organisasjonskart
 • Delegasjonsreglement for Hole kommune
 • Reglement for levekårsutvalget
 • Beskrivelse av kommuneoverlegefunksjonen
 • Lederkontrakt for tjenesteleder i Hole kommune
 • Definisjons- og plandokument for tilsynsarbeid med miljørettet helsevern i Hole kommune
 • Rutiner for vernerunder og behandling av disse
 • Søknader om godkjenning av barnehagene Sundvollen oppvekstsenter (2007), Helgelandsmoen barnehage (2008), Løken barnehage (2008), Sollihøgda barnehage (2008), Sundvollen barnehage (2008), Svendsrud naturbarnehage (2008) og Vik formingsbarnehage (2008). Rapporter knyttet til disse godkjenningsprosessene
 • Søknader om godkjenning av skolene Hole ungdomsskole (2008) og Røyse skole (2008). Rapporter knyttet til godkjenningsprosessene
 • Saksframlegg – godkjenning av Tyrifjord barnehage (2015)
 • Saksframlegg – godkjenning av Læringsverkstedet barnehage (2016)
 • Saksframlegg – godkjenning av Tyrifjord barne- og ungdomsskole (2016)
 • Rapport fra tilsyn i Vik formingsbarnehage (2014)
 • Holehelsa 2016 – Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer
 • Utredning samfunnsmedisinsk enhet – kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Sigdal og Krødsherad (Utkast til innspill pr. 21.09.2018)

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på oppsummerende møte ved tilsynsbesøket.

Ikke publisert her

6 brukerrepresentanter (fra elevråd, KFU og KSAU) deltok i gruppeintervju i forbindelse med tilsynet.

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:

 • seniorrådgiver Marianne Hegg Hillestad, Fylkesmannen i Oslo og Viken, revisor
 • seniorrådgiver Jens Ragnar Nygaard, Fylkesmannen i Oslo og Viken, revisor
 • ass. fylkeslege Svein Rønsen, Fylkesmannen i Oslo og Viken, revisjonsleder

 


Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

2019 Folkehelseloven. Kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Søk etter tilsynsrapporter

Søk