Hopp til hovedinnhold

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Spydeberg kommune og besøkte i den forbindelse kommunen fra 24.04.2019 til 25.04.2019. Vi undersøkte om kommunen sørger for at tilsynet med miljørettet helsevern i barnehager og skoler blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at barnehagenes og skolenes inne- og utemiljø fremmer barnehagebarns og eleveres helse og trivsel og forebygger sykdom og skade.

Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn.

Fylkesmannens konklusjon:

 • Spydeberg kommune sikrer ikke at det på grunnlag av risikovurdering blir ført regelmessig tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

  Dette er brudd på:
  Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 25 og folkehelseloven §§ 9 og 30.

Spydeberg kommune har delegert oppgaver og myndighet innen miljørettet helsevern til en enhet som har tilstrekkelig kompetanse, og som arbeider planmessig i tråd med regelverket.

Kommunens ledelse følger imidlertid ikke i tilstrekkelig grad med på om enheten har den kapasiteten som kreves for å gjennomføre tilsynsvirksomheten slik loven krever.

Svikten i den planmessige tilsynsvirksomheten kan føre til at godkjente barnehager og skoler over tid utvikler miljømessige problemer. Det kan får negative konsekvenser for barnehagebarns og elevers helse og trivsel.

Oppfølging av tilsynet

Spydeberg kommune opphører som juridisk enhet 01.01.20 og går da inn i Indre Østfold kommune som opprettes fra samme dato.

I sitt brev av 12.08.19 har Spydeberg kommune beskrevet hvordan kommunen etter tilsynsbesøket har bidratt til at den nye kommunen skal rette det påviste lovbruddet og ivareta tilsynet med miljørettet helsevern i barnehager og skoler i samsvar med lovkravene. (Se kapittel 6 i denne rapporten.)

Tilsynet med Spydeberg kommune er avsluttet.

1. Tilsynets tema og omfang

I dette kapitlet beskriver vi hva som ble undersøkt i tilsynet.

Det landsomfattende tilsynet med folkehelseloven i 2019 er rettet mot kommunens arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Tilsynet har som formål å bidra til at kommunen oppfyller plikten til å føre tilsyn med at barnehagenes og skolenes inne- og utemiljø fremmer barnehagebarn og elevers helse og trivsel og forebygger sykdom og skade.

Barnehagers og skolers inne- og utemiljø er av stor betydning for helse, trivsel og prestasjoner blant barn og unge. Mange barnehager og skoler har for eksempel et dårlig inneklima. Problemene har vist seg ofte å være knyttet til sviktende forvaltning, drift og vedlikehold. Varierende og mangelfull tilsynspraksis kan også medvirke til at barnehager og skoler over tid utvikler dårlig inneklima og andre miljømessige problemer etter at godkjenning ble gitt. Kartlegginger fra statlig hold av kommunenes tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler har påvist store forskjeller kommunene imellom når det gjelder omfang av tilsyn og oppfølging av tilsyn der det er blitt påvist brudd på regelverket.

Fylkesmannen har ført tilsyn med om kommunen ivaretar sitt tilsynsansvar ved å sørge for:

 • klar fordeling av myndighet og oppgaver, nødvendig uavhengighet og kompetanse
 • oversikt over godkjenningspliktige skoler og barnehager
 • at risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole følges opp og at det føres regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i kommunen
 • at tilsyn systematisk følges opp der det er avdekket lovbrudd

Fylkesmannen har undersøkt og vurdert om det er klart hvem som er delegert tilsynsmyndighet og tilhørende oppgaver og at de som skal ivareta tilsynsoppgaven (videre omtalt som tilsynsorganet) er tilstrekkelig uavhengige av virksomhetene det skal føres tilsyn med. Dette er særlig aktuelt ved tilsyn med kommunale barnehager og skoler. Fylkesmannens tilsyn har også omfattet om kommunen har sørget for at tilsynsorganet har nødvendig kompetanse om miljørettet helsevern, tilsynsmetodikk og saksbehandling. Det er også undersøkt om kommunen har dokumentert hvordan de ovennevnte forholdene blir ivaretatt.

Kommunens tilsyn er et viktig virkemiddel for å sikre at barnehager og skoler ikke drives uten godkjenning. Å ha oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler og deres godkjenningsstatus er blant annet nødvendig når tilsynsorganet skal prioritere hvilke barnehager og skoler det skal føres tilsyn med. Fylkesmannen har derfor undersøkt og vurdert om kommunen har sørger for å ha nødvendig oversikt over disse forholdene og at dette er dokumentert.

Kommunen tilsynsoppgaver omfatter både å følge opp risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole og å føre regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i kommunen. Fylkesmannen har undersøkt og vurdert om kommunen sørger for at tilsynsorganet får tilstrekkelig informasjon om risikoforhold ved miljøet i skoler og barnehager og at tilsynsaktivitetene baseres på risikovurderinger. Dette er nødvendig både i forbindelse med oppfølging av forhold med mulig helserisiko i miljøet i enkeltbarnehager og –skoler og i forbindelse med den regelmessige tilsynsvirksomheten. Fylkesmannen har også undersøkt om kommunen sørger for å følge med på at tilsynsoppgavene gjennomføres som forutsatt og at det er dokumentert hvordan tilsynsoppgavene planlegges og gjennomføres.

For at tilsyn som virkemiddel skal fungere etter sin hensikt, må tilsyn der det er påvist lovbrudd følges opp slik at tilsynet kan avsluttes. Fylkesmannen har undersøkt om kommunen sørger for at oppfølgingen av tilsyn foregår på en systematisk måte og at det er dokumentert hvordan dette arbeidet skal gjøres.

Informasjon om tilsynet
På miljørettet helsevernområdet er fylkesmannens tilsyn begrenset til å føre tilsyn med om kommunene oppfyller sine plikter som tilsynsmyndighet. Fylkesmannen fører altså «tilsyn med kommunens tilsyn». Fylkesmannens tilsyn omfatter derfor ikke om kommunen som eier sørger for å oppfylle kravene til miljørettet helsevern i sine barnehager og skoler.

Mange kommuner har delegert tilsynsmyndighet og -oppgaver til et interkommunalt selskap (IKS) eller til en vertskommune i et interkommunalt samarbeid. Kommuner kan også kjøpe miljørettet helseverntjenester fra andre kommuner. Fylkesmannens tilsyn er rettet mot kommunen, uavhengig av hvordan miljørettet helseverntjenesten er organisert.

Fylkesmannens tilsyn omfatter kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i private og offentlige barnehager, grunnskoler og videregående skoler innenfor kommunens geografiske område, og som omfattes av virkeområdet forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler gjelder for (definert i § 2).

Fylkesmannens tilsyn skal gjennomføres som systemrevisjon. Det innebærer at fylkesmannen fører tilsyn med hvordan kommunen styrer og leder arbeidet med tilsyn og ved dette sørger for at tilsynsvirksomheten oppfyller de aktuelle lovkravene.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Rettslig grunnlag for fylkesmannens tilsyn
Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid etter lov 24. juni 2011 om folkehelsearbeid (folkehelseloven), jf. folkehelseloven § 31. Fylkesmannens lovlighetskontroll med miljørettet helsevern (MHV) gjelder folkehelseloven §§ 8 og 9 og § 30 om internkontroll. Fylkesmannens tilsyn er avgrenset til lovlighetskontroll, jf. kommuneloven kapittel 10 A.

Rettslig grunnlag for kommunens tilsyn
Ifølge kapittel 3 Miljørettet helsevern i folkehelseloven skal kommunen ha sin oppmerksomhet rettet mot hele befolkningen, uavhengig av sektor. Kommunen har virkemidler både overfor privat og offentlig virksomhet og eiendom, og har blant annet som oppgave å føre tilsyn med faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Kommunens tilsynsansvar med miljørettet helsevern fremgår av folkehelseloven § 9.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. oppstiller en rekke krav til blant annet internkontroll, uteområder, inneklima, renhold, vedlikehold, smittevern, måltider mv., som er rettet mot eier/leder av virksomheten. Kommunen skal føre tilsyn med at forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler overholdes, noe som er presisert i forskriftens § 25.

Tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn
I det følgende gir vi en oversikt kravene i lov og forskrift som gjelder på områdene som skal undersøkes i tilsynet.

Kommunens plikt til internkontroll
Kommunen har en plikt til å føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i folkehelseloven eller i medhold av folkehelseloven overholdes, jf. folkehelseloven § 30. Det er ikke gitt en egen forskrift som utdyper kravene til internkontroll. Kommunens plikt til internkontroll med tilsynsoppgaven bygger på det alminnelige systemet for internkontroll i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 23 nr. 2.

Kommunen har en særskilt plikt til å dokumentere tilsyn med miljørettet helsevern
Folkehelseloven § 30 annet ledd bestemmer at kommunenes tilsyn etter § 9 skal dokumenteres særskilt. Det er presisert i folkehelseloven § 30 annet ledd at uavhengighet og likebehandling i tilsynet skal dokumenteres, men det forsterkede dokumentasjonskravet gjelder generelt for tilsynsoppgaven etter § 9.

Klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet
Kravet til internkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen må ha klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet. Kommunen kan delegere oppgaver og myndighet innen miljørettet helsevern innad i kommunen eller til en vertskommune etter de alminnelige reglene om delegering i kommuneloven eller et interkommunalt selskap (IKS), jf. folkehelseloven § 9 første ledd annet punktum.

Krav om et uavhengig tilsyn
Kommunene må organisere seg slik at de personene eller enhetene som ivaretar tilsyn med MHV, er tilstrekkelig uavhengige av underliggende virksomhet som det skal føres tilsyn med. Kommunen må dokumentere tilsynsorganets uavhengighet, jf. folkehelseloven § 30 annet ledd.

Krav til kompetanse
Kommunens plikt til å føre tilsyn med MHV etter folkehelseloven § 9, forutsetter at kommunen har nødvendig kompetanse til å utføre tilsynsoppgaven forsvarlig, jf. også kravet til internkontroll i lovens § 30. Kommunen må dokumentere at de som har ansvar for å føre tilsyn med MHV har nødvendige forutsetninger, herunder kompetanse.

Krav om oversikt over godkjenningsstatus
Det inngår i kommunens tilsynsansvar i folkehelseloven § 9 å ha oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler i kommunen. Å ha en oppdatert oversikt over godkjenningsstatus for barnehager og skoler er også å anse som en del av det løpende arbeidet med oversikt over folkehelseutfordringene i kommunen, som kommunen skal foreta etter § 4 i forskrift om oversikt over folkehelsen.

Risikobasert tilsyn
Kommunens tilsyn etter § 9 i folkehelseloven skal vært basert på risikovurderinger. Kommunen må følge opp forhold som kan tilsi at miljøet i barnehager og skoler er uforsvarlig og ut fra en risikovurdering føre regelmessig tilsyn med skoler og barnehager i kommunen. Forskrift om MHV § 4 annet ledd annet punktum presiserer at kommunen skal prioritere tilsynsvirksomhet etter en vurdering av helserisiko. Kommunens risikovurderinger bør blant annet bygge på kunnskap om folkehelseutfordringer som kommunen skal ha etter § 5 i folkehelseloven.

Opplysnings- og informasjonsplikten
Kommunen må som en del av kravet til internkontroll følge med på at kommunens barnehager og skoler etterlever opplysningsplikten i forskrift om MHV i barnehager og skoler § 5 og sørge for at det interne/eksterne tilsynsorganet mottar opplysningene.

Valg av tilsynsmetode
Kommunens tilsynsmetoder ved tilsyn med MHV må gi tilstrekkelig faktagrunnlag til å kunne konkludere og må sikre forsvarlig saksbehandling. Når kommunen kan komme til å konkludere med pålegg, må utredningsplikten i forvaltningsloven § 17 overholdes.

Oppfølging og avslutning av tilsyn
Når kommunen har ført tilsyn med en barnehage eller skole, uavhengig av utfall, skal tilsynet alltid avsluttes, jf. også forvaltningsloven § 11 a. Kravet til interkontroll i folkehelseloven §30 innebærer at kommunen systematisk må følge opp det enkelte tilsyn og alle tilsyn som ikke er avsluttet, herunder ha oversikt over frister, rutiner for purring og ha en plan for videre oppfølging.

Krav til saksbehandlingen
Kommunen er bundet av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) og forvaltningsrettslige prinsipper i sin utøvelse av tilsyn. Kravet til internkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen gjennom sin organisering og styring må sikre at kravene til saksbehandlingen i forvaltningsloven overholdes.

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget

I dette kapitlet gjør vi rede for hvordan kommunens tilsynsmyndighet er organisert og fungerer.

Klar fordeling av myndighet og oppgaver, nødvendig uavhengighet og kompetanse

Sammen med 6 andre kommuner kjøper Spydeberg kommune tjenester fra et interkommunalt selskap, Indre Østfold medisinske kompetansesenter IKS («Helsehuset»). I selskapsavtalen inngår at selskapet skal levere tjenesten «miljørettet helsevern», med henvisning til folkehelseloven § 8 (Virkeområde og forskrifter) og § 9 (Kommunens oppgaver og delegering av myndighet). Rådmennene har formulert tilsynsoppgaven slik: «Tilsyn og godkjenning av barnehager, skoler og andre virksomheter i henhold til aktuelle forskrifter og veiledere».

Oppgavene og myndigheten innen miljørettet helsevern er lagt til selskapets Enhet for samfunnsmedisin. I «Organisasjonskart og bemanningsplan Helsehuset – Indre Østfold medisinske kompetansesenter IKS» revidert 22.10.18 er Enhet for samfunnsmedisin oppført med 1,7 årsverk: rådgiver 100 %, rådgiver 50 % og kommuneoverlege 20 %.

Av notat til Helsehuset fra rådmennene 16.09.15 fremgår det at oppgavene ikke har vært oppfattet som klart definert. Rådmennene beskriver derfor oppgavene nærmere. I brev fra Helsehuset til rådmennene 23.11.15 er det anmodet om ytterligere klargjøring. I sitt svar konkretiserte rådmennene flere elementer i oppdraget og skrev videre at notatet fra 16.09.15 og delegasjonsvedtaket er tilstrekkelig bestilling av oppgavene Helsehuset skal utføre. Det ble også påpekt at tilsynsarbeidet i skoler og barnehager raskt måtte påbegynnes.

Delegasjon av myndighet og oppgaver innen miljørettet helsevern er ikke omtalt i Spydeberg kommunes delegasjonsreglement.

Det er dokumentert at Enhet for samfunnsmedisin har nødvendig kompetanse innen miljørettet helsevern, tilsynsmetodikk, offentlig forvaltning og samfunnsmedisin. Enheten driver planmessig faglig oppdatering.

Oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler

Tilsynsorganet har oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler og deres godkjenningsstatus. Oversikten skal utarbeides av enhet for samfunnsmedisin ved Helsehuset. Det er dokumentert at dette gjennomføres.

Oppfølging av risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole

Når foreldre eller andre melder fra om risikoforhold i kommunale skoler eller barnehager, går meldingene nesten utelukkende til lederen av den aktuelle skole eller barnehage. Lederen tar opp saken med aktuelle instanser i kommunen som eier, med tanke på retting. Slike meldinger bringes ikke systematisk videre til tilsynsorganet. Meldinger om risikoforhold i private virksomheter bringes heller ikke systematisk til tilsynsorganet. Kommunen har ikke iverksatt spesielle tiltak for å gjøre dette organet kjent.

Risikobasert, regelmessig tilsyn i barnehager og skoler i kommunen

I «Tilsynsplan for enhet for samfunnsmedisin» er barnehager og skoler vurdert som virksomheter med betydelig helserisiko og plassert i tilsynsklasse 2, med tilsynsfrekvens hvert andre år. Det utarbeides risikobaserte årsplaner for tilsynvirksomheten.

Tilsynsorganet gjennomførte tilsyn med alle skolene i kommunen i 2016-2018. Prioritering skjedde med bakgrunn i risikovurderinger. Forrige tilsyn skjedde i 2009. Tidlig i prosessen ga Enhet for samfunnsmedisin skoleledere tilbud om opplæring i internkontroll etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Skoleledere fra Spydeberg deltok i opplæringen.

Tilsynsorganet har ikke gjennomført planlagte risikobaserte tilsyn med barnehagene. Barnehagene er bare vurdert i forbindelse med søknad om godkjenning eller søknad om endringer. Kommunens oversikt viser at to barnehager ble godkjent på vilkår i 2008 og 2012, én ble godkjent i 2013, og én fikk godkjent utvidelser i 2012 og 2018.

I Enhet for samfunnsmedisins handlingsplan for 2019 står det at tilsyn med barnehager utgår.

Kommuneoverlegen i Spydeberg deltar i regelmessige møter med kommuneoverlegene i de andre eierkommunene og overlegen ved Enhet for samfunnsmedisin. Tilsynsoppgavene har vanligvis ikke vært tema på møter mellom rådmennene og Helsehuset. De omtales kort i årsrapporten fra Helsehuset.

Systematisk oppfølging av tilsyn

Oppfølgingen av tilsyn foregår på en systematisk måte, med klar oppgave- og ansvarsfordeling. Det er utarbeidet rutiner for arbeidet. Rutinene er kjent og blir etterlevd. Der det konkluderes med lovbrudd, blir det gitt frist for retting. Ved behov sendes varsel om pålegg. Det føres oversikt over tilsyn som ikke er avsluttet. Styringen av oppfølgingen av tilsyn er dokumentert. Det fremkommer ikke at kommunens ledelse følger med på Helsehusets gjennomføring og oppfølging av tilsyn.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

I dette kapitlet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovbestemmelsene i kapittel 2.

Klar fordeling av myndighet og oppgaver, nødvendig uavhengighet og kompetanse

Det er dokumentert at tilsynsorganet er uavhengig av virksomhetene som er gjenstand for tilsyn, og at tilsynsorganet har tilstrekkelig kompetanse til å ivareta tilsynsoppgavene.

Oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler

Tilsynsorganet har oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler og deres godkjenningsstatus. Det er klart hvem som skal utarbeide og oppdatere oversikten.

Oppfølging av risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole.
Risikobasert, regelmessig tilsyn i barnehager og skoler i kommunen

Kommunen har etter en risikovurdering fastsatt at det skal føres tilsyn med skoler og barnehager hvert andre år. Dette er ikke gjennomført, og det foreligger ikke dokumentasjon på at avvikene fra denne normen er faglig begrunnet. Det er ikke ført tilsyn med barnehager. I løpet av de seneste 9 årene er det ført tilsyn med skolene én gang.

Kommunens ledelse har ikke fulgt opp den manglende gjennomføringen av tilsynene.

Systematisk oppfølging av tilsyn

Oppfølgingen av tilsyn foregår på en systematisk måte, med klar oppgave- og ansvarsfordeling. Det er utarbeidet rutiner for arbeidet. Rutinene er kjent og blir etterlevd.

5. Fylkesmannens konklusjon

Her presenterer vi konklusjonen av vår undersøkelse, basert på vurderingene i kapittel 4.

Fylkesmannens konklusjon:

 • Spydeberg kommune sikrer ikke at det på grunnlag av risikovurdering blir ført regelmessig tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler

  Dette er brudd på:
  Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 25 og folkehelseloven §§ 9 og 30.

Spydeberg kommune har delegert oppgaver og myndighet innen miljørettet helsevern til en enhet som har tilstrekkelig kompetanse, og som arbeider planmessig i tråd med regelverket.

Kommunens ledelse følger imidlertid ikke i tilstrekkelig grad med på om enheten har den kapasiteten som kreves for å gjennomføre tilsynsvirksomheten slik loven krever.

Svikten i den planmessige tilsynsvirksomheten kan føre til at godkjente barnehager og skoler over tid utvikler miljømessige problemer. Det kan får negative konsekvenser for barnehagebarns og elevers helse og trivsel.

6. Oppfølging av påpekte lovbrudd

I dette kapitlet redegjør vi for hva vi forventer at Spydeberg kommune skal gjøre i prosessen med å rette påpekte lovbrudd.

Som nevnt i kapittel 1 i denne rapporten er formålet med tilsynet å bidra til at kommunen oppfyller plikten til å føre tilsyn med at barnehagenes og skolenes inne- og utemiljø fremmer barnehagebarn og elevers helse og trivsel og forebygger sykdom og skade.

Fra 1. januar 2020 finnes ikke Spydeberg kommune lenger. Sammen med fire andre kommuner skal kommunen danne den nye Indre Østfold kommune. Tilsynsplikten blir da overført til den nye kommunen. Indre Østfold Medisinske kompetansesenter IKS (IØMK), som Spydeberg kommune kjøper tjenester innen miljørettet helsevern fra, skal da opphøre som interkommunalt selskap og bli en del av den nye kommunen.

Allerede da Spydeberg kommune fikk tilsendt utkastet til tilsynsrapport, startet kommunen en prosess for å rette det påpekte lovbruddet og bidra til å sikre at Indre Østfold kommune vil ivareta tilsynet med miljørettet helsevern i barnehager og skoler i samsvar med lovkravene. Det fremgår av kommunens brev til Fylkesmannen 12.08.19. Rådmannen og kommunalsjef oppvekst og utdanning i Spydeberg tok initiativ til et møte med ledelsen ved IØMK og direktør for oppvekst i den nye storkommunen. I møtet ble partene enige om en del tiltak som skal gjennomføres. Det er allerede bevilget midler til et oppstartseminar.

I tilsynsrapporter der det er påvist lovbrudd ber Fylkesmannen vanligvis om en plan for retting av lovbruddene. Den skal inneholde disse elementene:

 • Hvilke tiltak som skal gjennomføres
 • Hvordan ledelsen vil følge med på og kontrollere at tiltakene blir iverksatt
 • Hvordan ledelsen vil gjennomgå om tiltakene har virket som planlagt etter at de har fått virke en stund
 • Frister for iverksetting av tiltak og evaluering av om tiltakene virker som planlagt

Fylkesmannen i Oslo og Viken vil anmode Spydeberg kommunene om fortsatt å bidra til at Indre Østfold kommune skal føre tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler i samsvar med lovkravene. I det arbeidet bør de fire elementene inngå.

Med hilsen

Marianne Skjerven-Martinsen
fylkeslege

Svein Rønsen
ass. fylkeslege

Dokumentet er elektronisk godkjent

1 Vedlegg

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok.

Varsel om tilsynet ble sendt 28.02.2019.

Tilsynsbesøket ble gjennomført ved Spydeberg rådhus, og innledet med et kort informasjonsmøte 24.04.2019. Oppsummerende møte med gjennomgang av funn ble avholdt 25.04.2018.

En rekke dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd. Følgende dokumenter ble gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:<

 • Organisasjonskart Spydeberg kommune
 • Reglement for administrativ delegering i Spydeberg kommune
 • Selskapsavtale for Indre Østfold medisinske kompetansesenter IKS
 • Eierstrategi med økonomiplan, Indre Østfold medisinske kompetansesenter IKS
 • Organisasjonskart Helsehuset
 • Avtale om inndekking av medisinskfaglig ansvarlig overlege i Enhet for Samfunnsmedisin
 • Funksjonsbeskrivelse medisinskfaglig ansvarlig overlege
 • Notat fra Rådmannsutvalget
 • Skoler og barnehager i Spydeberg, oversikt
 • Tilsynsplan for Enhet for samfunnsmedisin
 • Prosedyre: Søknad om MHV-godkjenning av barnehager og skoler mv.
 • Prosedyre: Melding fra MHV-virksomheter iht. forskrift om miljørettet helsevern § 14
 • Prosedyre: Klage fra publikum
 • Minstekrav til MHV-internkontroll
 • Veiledningsdokument – Kompendium internkontroll
 • Mal for tilsynsrapport
 • Mal for godkjenningsbevis for barnehager og skoler
 • Egenrapporteringsskjema for tilsyn med skoler i Indre Østfold etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
 • Tilsynsrapport miljørettet helsevern for skolene i Spydeberg
 • Tilsynsrapport Hovin skole
 • Tilsynsrapport Spydeberg skole
 • Dokumenter etter tilsyn Solsiden barnehage 2018 (etter søknad om endring)
 • Dokumenter etter godkjenning av Solbakken barnehage
 • Dokumenter etter godkjenning av Blomsterenga barnehage
 • Folkehelseprofil Spydeberg 2019
 • Grunnlagsdokument helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2018
 • Spydeberg kommune, Folkehelseplan

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på oppsummerende møte ved tilsynsbesøket.

4 brukerrepresentanter (fra FAU og elevråd, for barneskoler og ungdomsskole) ble intervjuet i forbindelse med tilsynet.

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:

 • seniorrådgiver, Marianne Hegg Hillestad, Fylkesmannen i Oslo og Viken, revisor
 • seniorrådgiver, Jens Ragnar Nygaard, Fylkesmannen i Oslo og Viken,
 • ass. fylkeslege, Svein Rønsen, Fylkesmannen i Oslo og Viken, revisjonsleder

 


Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

2019 Folkehelseloven. Kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Søk