Hopp til hovedinnhold

Den 29. mars 2023 gjennomførte Statsforvalteren i Oslo og Viken tilsyn med Nesodden kommune sitt arbeid med og etterlevelse av kravene til kommunal beredskapsplikt og helseberedskap. Tilsynet ble foretatt gjennom dokumenttilsyn i oversendte dokumenter som kommunen sendte Statsforvalteren, og påfølgende intervjuer. Intervjuene ble gjennomført digitalt med syv personer fra kommunens kriseledelse samt beredskapsplanlegger fra Follo brannvesen IKS.

Tilsynet var avgrenset til tre temaer innen kommunenes beredskapsplanlegging:

 1. Kommunen har utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) som oppfyller kravene
 2. Beredskapsplanleggingen bygger på ROS-analyser
 3. Kommunen har en forberedt kriseorganisasjon

I kravene til helseberedskap og kommunal beredskapsplikt ligger også forventninger om forebyggende beredskapsarbeid for å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser inntreffer bl.a. koblet til kommunens samfunns- og arealplanlegging mm., samt sosialberedskap. Tilsynet omfatter ikke disse temaene.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i:

 • Lov juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29.
 • Forskrift august 2011 om kommunal beredskapsplikt § 10.
 • Lov desember 2017 nr. 107 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenester mv. (helsetilsynsloven) § 4 andre ledd.

I foreløpig tilsynsrapport fremgår det at det ble konstatert ett avvik innen helseberedskap. Innen kommunal beredskapsplikt ble det ikke konstatert avvik. Foreløpig tilsynsrapport ble oversendt Nesodden kommune 26.04.2023.

Kommunal beredskap

Statsforvalteren har et godt inntrykk av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Nesodden kommune.

Når det gjelder kommunal beredskapsplikt jobber Nesodden kommune systematisk og helhetlig med kommunal beredskap. Arbeidet fremstår sektorovergripende og koordinert med tjenesteområdene, og er godt forankret i overordnede dokumenter. Det er god sammenheng mellom ROS-analysen og beredskapsplanverket, og kommunen jobber systematisk med oppføling av funn og tiltak og involverer relevante aktører. Overordnede dokumenter oppfyller kravene som stilles i forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 og § 4.

Kommunen er i prosess med å videreutvikle et tydeligere planverk for evakuering. Det er per i dag inntatt noe informasjon om prosedyrer for evakuering i overordnet beredskapsplan, men det finnes ikke en selvstendig plan som samler informasjonen kommunen besitter. Kommunen har imidlertid utpekt evakueringssenter, kartlagt kjøretøy og ressurser, og har utarbeidet registreringsskjemaer til bruk ved evakuering. At dokumentene om evakuering fremstod noe fragmentert ble tatt opp som tema under intervju med flere personer i kommunens kriseledelse. Statsforvalterens inntrykk er at kriseledelsen hadde god kjennskap til hvilke kapasiteter og planer kommunen har til å håndtere en uønsket hendelse som inkluderer evakuering. På bakgrunn av at kommunen hadde utarbeidet noen grad av informasjon om planer og ressurser til bruk ved en evakuering, er det under noe tvil ikke konstatert avvik etter forskriften § 4 bokstav d. Statsforvalteren bemerker likevel at planene for evakuering i dag er fragmentert, og at kommunen må følge opp planene sine om å utarbeide et tydeligere evakueringsplanverk fremover.

Etter gjennomført tilsyn mener Statsforvalteren at Nesodden kommune oppfyller alle krav som stilles i forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Helseberedskap

På helseområdet er vårt inntrykk at kommunen jobber systematisk og godt med dette. Kommunen har håndtert pandemien på en god måte og av oversendt planverk, herunder pandemiplan, ser vi at flere av kommunen erfaringer fra pandemien er tatt inn i beredskapsplanverket.

Kommunen har lagt likhetsprinsippet til grunn for beredskapsarbeidet og linjestrukturen følges også i kriser. Kommunen har en kommuneoverlege i 50 % stilling. Kommuneoverlegen er smittevernansvarlig lege og fast medlem av kommunens kriseledelse, sammen med blant annet kommunalsjef for helse. Kommunen har utarbeidet planverk for beredskap innen alle ledd i helsetjenesten, inkludert legetjenesten. Under tilsynet kom det frem at det ikke er utarbeidet en egen overordnet ROS-analyse for helsesektoren.

Innenfor miljørettet helsevern har kommunen et samarbeid med Enebakk og Frogn kommune – «Kontoret for miljø og folkehelse». Det er i fellesskap utarbeidet en ROS-analyse og en beredskapsplan for miljørettet helsevern, men slik at myndigheten er lagt til den enkelte kommunen. Vi vurderer at koblingen mellom ROS-analysen og beredskapsplanen med fordel kunne ha vært mer tydelig, herunder at tiltak listet opp i ROS-analysen kommer tydeligere frem i beredskapsplanen.

Vi viser ellers til følgende veiledere som gode hjelpemidler i det videre arbeidet med kommunal beredskap og helseberedskap:

 • Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt
 • Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen
 • Tips ved risikovurdering som grunnlag for arbeidet med helse og-omsorgsberedskap i kommunen

Resultater fra tilsynet

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt i sivilbeskyttelsesloven og i forskrift til kommunal beredskapsplikt, samt helseberedskapsloven § 2-2, 1. ledd, lov om folkehelsearbeid §§ 27 og 28, 2. ledd, forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. §§ 1 til 9, og smittevernloven § 7-1 og § 7-2, forskrift om miljørettet helsevern § 5.

Avvik

Følgende avvik ble avdekket under tilsynet:

Tema 1 og 2: Kommunen har utarbeidet ROS-analyser som oppfyller kravene og beredskapsplanleggingen bygger på ROS – analyse

Avvik 1: Kommunen har ikke utarbeidet en helhetlig plan for helseberedskap basert på ROS – analyse.

Regelhenvisning

Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-2, jf. helseberedskapsloven § 2-2, og forskrift om krav til beredskapsplanlegging §§ 2 - 3 I veileder for tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap fremgår følgende utdyping av innholdet i lovkravene: For helseberedskapen følger det av forskrift om krav til beredskapsplanlegging at avdekket risiko og sårbarhet skal reduseres gjennom forebyggende og skadeavvergende tiltak. For at ROS-analysene skal ha praktisk nytte, må kommunen ta stilling til hvilke tiltak som kommunen skal prioritere og forberede for å sette kommunen i stand til å håndtere slike hendelser. Det er et krav om at helseberedskapsplaner skal sikre tilstrekkelig produksjon av tjenester ved mulige hendelser knyttet til avdekket risiko og sårbarhet. Dette må forstås slik at beredskapsplanen skal ta utgangspunkt i hendelser og sårbarheter som er avdekket og vurdert i ROS- analysene.

Vurdering og begrunnelse

Nesodden kommune har ikke fremlagt ROS - analyse for helse- og omsorgstjenesten. Selv om kommunen i sin helhetlige ROS - analyse har tatt med områder som også er aktuelle for helseberedskapen, er ROS – analysene som foreligger ikke dekkende for helse. Det er utarbeidet ROS – analyser på virksomhetsnivå innenfor helse- og omsorgstjenesten, men disse er i all hovedsak rettet inn mot hendelser som rammer den enkelte virksomhet og ikke hendelser som rammer på tvers av virksomhetene.

Kommunens helseberedskapsplan er dermed ikke basert ROS – analyse. Dette medfører risiko for at prioriterte og forberedte tiltak som er fastsatt i beredskapsplanen ikke er egnet for å sikre at driften kan opprettholdes ved hendelser som medfører at kommunen får redusert evne til å yte helse- og omsorgstjenester.

Vi gjør oppmerksom på at helseberedskapsplanen skal godkjennes av kommuneledelsen.

Veien videre

Statsforvalteren mottok kommunens svar på den foreløpige tilsynsrapporten 16.05.2023. Kommunen hadde ikke bemerkninger til den foreløpige rapporten.

Statsforvalteren ber om en plan for hvordan Nesodden kommune vil følge opp avvikene med rimelige tidsfrister. En plan for oppfølging skal sendes til oss innen seks uker etter dato for mottatt endelig tilsynsrapport. Når planen er mottatt vil vi vurdere om planen og fristene er akseptable.

Når avvik er fulgt opp, i tråd med oppfølgingsplanen, ber vi kommunen orientere Statsforvalteren om dette.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kristian Fosaas på telefon 69247513 eller e-post . For spørsmål av helsefaglig karakter kan Maren Heldahl kontaktes på telefon 69247077 eller e-post .

Vi takker for et åpent og konstruktivt samarbeid under tilsynet.

Med hilsen

Britt Falmår
fungerende stabssjef
samfunnssikkerhet- og beredskapsstaben

Anne Hilde Crowo
fylkeslege
helseavdelingen

Kristian Fosaas
seniorrådgiver - jurist
samfunnssikkerhet- og beredskapsstaben

Maren Heldahl
assisterende fylkeslege
helseavdelingen

Dokumenter

Oversikt over dokumenter som ble benyttet under tilsynet:

 • Helhetlig ROS
 • Overordnet beredskapsplan
 • Helhetlig plan for arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 • Beredskapsplan kommunikasjon
 • Oversikt tilgjengelige ressurser i krisehåndtering
 • Varslingsliste kommunens kriseledelse
 • Varslingsliste intern og ekstern
 • Beredskapsplan IKT
 • Plan for beredskap og krisehåndtering: Psykososialt kriseteam
 • Retningslinjer for medlemmer av psykososialt kriseteam
 • Prosedyre for håndtering av oppdrag for psykososialt kriseteam
 • Retningslinje for utlevering av jod-tabletter i skoler, barnehager og helsestasjoner
 • Helseberedskapsplan
 • Smittevernplan
 • Plan for pandemi
 • Beredskapsplan – kontoret for miljø og folkehelse
 • ROS-analyse kontoret for miljø og folkehelse
 • Infeksjonskontrollprogram Nesoddtunet og KAD
 • Beredskapsplan NAV
 • Vedlegg beredskapsplan NAV
 • ROS pandemi Nesodden Baserte tjenester
 • Beredskap 2022 virksomhet hjemmebaserte tjenester og psykisk helse og rus ved store katastrofer/ulykker/krise/andre type angrep
 • Beredskapsplan omsorgsboliger
 • Hj.baserte tjenester, kontinuitetsplan pandemisk krise med coronavirus
 • Introsenteret kontinuitetsplan bemanning ved pandemi
 • ROS Covid 19 introsenteret
 • ROS NK legetjenester 2023
 • Kontinuitetsplan for legetjenesten i Nesodden kommune
 • Kontinuitetsplan legetjenester vedlegg scenario 1-4
 • Miljøtjenesten 3-2 kontakt med pårørende verge ved ulykke skade
 • Miljøtjenesten 6-0 langvarig strømbrudd
 • Miljøtjenesten 8-0 Store katastrofer/ulykker
 • Miljøtjenesten 8-1 atomberedskap
 • Miljøtjenesten 9-0 evakuering
 • Beredskapsplan sykehjem
 • Sykehjem langvarig strømbrudd
 • Beredskapsplan barn, unge og familie
 • Beredskapsplan barnevern
 • Organisasjonskart
 • Delegeringsreglement
 • Harmonisering av delegert myndighet i delegeringsreglementet og vedtatte beredskapsplaner
 • Kommuneplan
 • Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2046
 • Bestemmelser og retningslinjer
 • Arealplaner
 • Årsrapport samfunnssikkerhet og beredskap 2022
 • Årsrapport pandemi 2022
 • Egenkontroll rapportering i framsikt 2022
 • ROS for vannforsyning i Nesodden kommune
 • Forberedende arbeider og fareidentifikasjon for vannforsyningen i Nesodden kommune
 • Sårbare abonnementer og fareidentifikasjon for vannforsyningen i Nesodden kommune
 • Sårbare abonnementer tilknyttet kommunalt ledningsnett
 • Klassifiseringsskjema kritiske ledninger
 • Kritiske abonnementer ved tilbakestrømming
 • Beredskapsplan vannforsyning administrativ del
 • Beredskapsplan vannforsyning operativ del
 • Logg fra CIM utslipp Xylen fagerstrand 27.04.2021
 • Referat fra evalueringsmøte etter hendelse utslipp xylen 04.2021
 • Det haster å gi politiet anledning til mobilvarsling 06.2021, brev fra ordfører til JD
 • Orientering til kontrollutvalget om hendelse 04 og kommunens håndtering 07.09.2021
 • Øvelse stor brann, kriseledelse 12.2018
 • Øvelse iverksette kriseledelse gjennomgang beredskapsplan mars 2022
 • Øvelse IKT 22 Kriseledelsen
 • Øvelse IKT 22 Virksomhetene