Hopp til hovedinnhold

Lukking av tilsynet

Statsforvalteren viser til oversendelse av foreløpig tilsynsrapport, datert 1. desember 2023. Kommunen hadde frist på tre uker med å komme med innspill eller tilsvar til den foreløpige rapporten. Vi har ikke mottatt innspill fra kommunen og oversender med dette endelig tilsynsrapport.

Tilsynet som ble gjennomført 8. november 2023, var et fellestilsyn mellom samfunnssikkerhet- og beredskapsstaben og helseavdelingen ved Statsforvalteren i Oslo og Viken. Under tilsynet ble det ikke satt avvik etter forskrift om kommunal beredskapsplikt eller helseberedskapslovgivningen. Vi orienterer kommunen om at tilsynet med dette derfor avsluttes.

Bakgrunn

Den 8. november 2023 gjennomførte Statsforvalteren i Oslo og Viken tilsyn med Sarpsborg kommune sitt arbeid med og etterlevelse av kravene til kommunal beredskapsplikt og helseberedskap. Tilsynet var avgrenset til tre temaer innen kommunenes beredskapsplanlegging:

 1. Kommunen har utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) som oppfyller kravene
 2. Beredskapsplanleggingen bygger på ROS-analyser
 3. Kommunen har en forberedt kriseorganisasjon

I kravene til helseberedskap og kommunal beredskapsplikt ligger også forventninger om forebyggende beredskapsarbeid, for å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser inntreffer bl.a. koblet til kommunens samfunns- og arealplanlegging mm,. samt sosialberedskap. Tilsynet omfattet ikke disse temaene.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i:

 • Lov juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29.
 • Forskrift august 2011 om kommunal beredskapsplikt § 10.
 • Lov desember 2017 nr. 107 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenester mv. (helsetilsynsloven) § 4 andre ledd.

Kommunal beredskapsplikt

Sarpsborg kommune fremsendte overordnet beredskapsplanverk og ROS-analyser til Statsforvalteren 17. oktober 2023. Statsforvalteren etterspurte ytterligere dokumenter som omhandlet informasjonsberedskap, planer for evakuering og befolkningsvarsling, oppfølgingsplaner og evalueringer. Vi mottok dokumenter som omhandlet disse temaene 2. november 2023.

Det ble i forbindelse med tilsynet ikke gjennomført intervju med nyvalgt ordfører, som opprinnelig planlagt.

Statsforvalteren har gjennomgått Sarpsborg kommunes beredskapsdokumenter og vurdert om kommunen ivaretar pliktene den har etter sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Etter å ha vurdert fremsendte dokumenter og gjennomført intervjuer av ledende personer med beredskapsansvar i kommunen, sitter Statsforvalteren igjen med et solid inntrykk av beredskapsarbeidet i Sarpsborg.

Kommunen har utarbeidet en helhetlig ROS-analyse som ble vedtatt av bystyret i september 2019. Kommunen vurderer at ROS-analysen er moden for revisjon, og Statsforvalteren støtter vurderingen. Analysen ble utarbeidet i samarbeid med Norconsult og tar for seg 25 uønskede hendelser som kan inntreffe i Sarpsborg, og som vil involvere kommunal kriseledelse. Analysen hadde bred forankring i kommunalområdene da den ble laget, og kommunale samarbeidsaktører innenfor beredskap fikk analysen fremlagt i det kommunale beredskapsrådet. Enkelte eksterne aktører, blant annet Borregaard, har gitt innspill.

Analysen oppfyller alle kravene i forskriften og fremstår å ha gitt kommunen et godt utgangspunkt for samfunnssikkerhetsarbeidet siden 2019. Vi er kjent med at kommunen neste år planlegger å oppdatere analysen i lys av utviklingen siden 2019. Vi anbefaler da at kommunen i enda større grad foretar detaljerte delanalyser av avhengigheter til kritiske samfunnsfunksjoner, kritisk infrastruktur og evnen kommunen har til å opprettholde og gjenopprette sin virksomhet dersom en uønsket hendelse inntreffer. Vi mener det er viktig at kommunen i arbeidet med ny ROS, på ny har en prosess med tett integrering av kommunalområdene. Kommuneledelsen bør påse at sektorene benytter arbeidet som nedlegges i den helhetlige ROS-analysen til egne analyser og dimensjonerende planverk, slik at samfunnssikkerhetsarbeidet blir helhetlig og systematisk.

Sarpsborg kommunes overordnede beredskapsplan har god kobling mot helhetlig ROS og samordner planverket i organisasjonen på en god måte. Planen tar også innover seg enkelte planer som er konkret dimensjonert opp mot enkelte hendelser som analyseres i ROS-analysen.

Kommunen har videre utarbeidet dokumenter for befolkningsvarsling, evakuering, ressursoversikter og informasjonsberedskap. Statsforvalteren vurderer at kommunens overordnede planverk oppfyller alle kravene i forskriften.

Kommunens beredskapskoordinator er ansatt i Sarpsborg brannvesen. Organiseringen fremstår klok, fordi den sikrer et fagmiljø rundt beredskapskoordinatoren og legger til rette for sammenheng mellom brannvesenets beredskap og den kommunale beredskapen. Kommunen deltar videre i et beredskapssamarbeid med andre kommuner i Østfold og har tett kontakt med frivillige organisasjoner. Kommunen har også eget beredskapsråd hvor sentrale beredskapsaktører i kommunen deltar.

Statsforvalteren vurderer at kommunen har oppfylt kravene til opplæring, evalueringer og øvelser. Det er ikke konstatert avvik etter sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt under tilsynet.

Kommunal helseberedskap

Statsforvalteren har vurdert om Sarpsborg kommune oppfyller kravene i helseberedskapsloven § 2.2, 1. ledd, folkehelseloven §§ 28 og 29, samt smittevernloven §§ 7-1 og 7-2. Disse lovene omhandler krav til samfunnsmedisinsk kompetanse i kommunen, krav til helseberedskapsplan og krav til beredskapsplan for miljøhendelser.

Helsesektoren i Sarpsborg kommune ledes av kommunalsjefen. Kommunalsjef og helsesjef sitter i kommunens kriseledelse. Det er totalt fire stillinger som kommuneoverlege, i tillegg til en helsesjef som er kommuneoverlegenes leder. Kommunen har også to rådgivere tilknyttet feltet for miljørettet helsevern. Én av kommuneoverlegene har også deler av sin stilling avsatt til arbeidet med miljørettet helsevern. Sarpsborg leier ut en 30 prosent-stilling som kommunelege til en nabokommune.

Grunnet permisjoner og annet fravær, har en til to stillinger som kommuneoverlege i perioder stått vakante. Intervjuobjektene gir likevel uttrykk for at håndtering av kriser fungerer godt i kommunen.

Sarpsborg kommune har ingen egen ROS for helsesektoren, men det er mange scenarier som angår helse i overordnet ROS. Vi har vurdert at denne ROS-analysen oppfyller kravene, og det er god kobling til helseberedskapsplanen. Det finnes også to tiltakskort som omhandler situasjoner med økt press på helse- og sosialsektoren og situasjoner med redusert kapasitet i helse- og sosialsektoren. Det kom i flere av intervjuene frem at det er interesse for å utarbeide egen ROS for helsesektoren. Dette anbefales, for å kartlegge sektorens behov i noe større grad enn det som gjøres i overordnet ROS.

Kommunen har en omfattende smittevernplan, med flere scenarioer presentert. Evalueringen etter COVID-19-pandemien er i sluttfasen, og kommunen melder at behov for å oppdatere kommunens pandemiplan vil vurderes når evalueringen er fullført.

Det mangler en egen beredskapsplan for miljørettet helsevern. Vi ser at dette feltet er dekket gjennom kapitler i smittevernplanen, blant annet er det et kapittel om smittevern ved særlig farlige biologiske agens hvor det er henvisning til Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin. Et annet kapittel i smittevernplanen omhandler mat og vannbårne sykdommer. Vi finner at dette, sammen med ressursene kommunen har avsatt til miljørettet helsevern, oppfyller kravene til beredskap på dette feltet. Det er ikke konstatert avvik under tilsynet etter helseberedskapslovgivningen.

Avslutning

Det er ikke funnet avvik etter sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt eller etter helseberedskapslovgivningen. Tilsynet med Sarpsborg kommune på disse områdene, avsluttes.

Med hilsen

Bjarne Alexander Berntsen
assisterende fylkeslege
Samfunnssikkerhet- og beredskapsstaben

Kristian Fosaas
seniorrådgiver

 

Dokumenter

Oversikt over dokumenter som ble benyttet under tilsynet:

 • Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse for Sarpsborg kommune
 • Overordnet beredskapsplan – operativ del
 • Overordnet beredskapsplan, vedlegg 1 – Varslingsliste
 • Overordnet beredskapsplan, vedlegg 2 – Ressursoversikt
 • Overordnet beredskapsplan, vedlegg 3 – Opplæring- og kompetanseplan
 • Delplan informasjon
 • Delplan informasjon, vedlegg 2 – eksempler på informasjon
 • Tiltakskort: Informasjonsberedskap
 • Tiltakskort: Befolkningsvarsling
 • Evakueringsplan, innbyggere med behov for alternativ overnatting ved brann
 • Plan for EPS
 • ROS-analyse Baterød vannverk
 • Samfunnsplan 2018-2030 - «Sammen skaper vi Sarpsborg»
 • Delplan for helse- og sosialsektoren
 • Delplan helse, vedlegg 1 – Varslings- og ressursliste
 • Delplan helse, vedlegg 2 – Oversikt over institusjoner
 • Smittevernplan – 01 Telefonliste
 • Smittevernplan – 02 Lokale forhold
 • Smittevernplan – 03a Smittsom hjernehinnebetennelse
 • Smittevernplan – 03b Mat- og vannbårne sykdommer
 • Smittevernplan – 03c Legionella
 • Smittevernplan – 03d Meslinger
 • Smittevernplan – 03e Stikkskader og blodsøl
 • Smittevernplan – 03f Lovfestede smitteverntiltak i hastesituasjoner
 • Smittevernplan – 03g Melding om utbrudd
 • Smittevernplan – 04a Infeksjonskontroll i hjemmetjenesten og sykehjem
 • Smittevernplan – 04b Barnevaksinasjon, massevaksinasjon og generell vaksinasjon
 • Smittevernplan – 04c Smittevern på reise
 • Smittevernplan – 04d Innvandrere og smittevern
 • Smittevernplan – 05 Meticillinresistente gule stafylokokker - MRSA
 • Smittevernplan – 06 Tarminfeksjoner med coli – kontroll og oppfølging
 • Smittevernplan – 07 Seksuelt overførbare sykdommer
 • Smittevernplan – 08 Smittevern ved særlig farlig biologisk agens
 • Smittevernplan – 09 Tuberkuloseplan
 • Smittevernplan – 10 Plan for pandemisk influensa
 • Smittevernplan – 11 Informasjonsmateriell
 • Tiltakskort Helse – Situasjoner med kapasitet i helse- og sosialtjenesten
 • Tiltakskort Helse – Situasjoner med økt press på helse- og sosialtjenesten
 • Beredskapsplan, helsehuset og sykehjemmene