Helsetilsynet

Fylkesmannen viser til tilsynsrapport av 10.12.2015 og følgjebrev av 14.12.2015, samt oppfølgingsbrev datert 25.1.2016.

Som det går fram av rapporten og følgjebrevet ble det konkludert med at kommunen ikkje oppfylte krava ifolkehelselova om det løpande oversiktsarbeidet, jf. folkehelselova § 5.

Kommunen har i brev datert 1.4.2016, gjort greie for at det nå er sett iverk tiltak for å retta opp manglar som blei avdekka i sjølvmeldingstilsynet. Kommuneleiinga har mellom anna sett inn tiltak for å styrka og sikra eigenkontrollen på området. Det er innført rutinar for regelmessig rapportering til leiinga. Tilbakemeldinga tas til orientering.

Ved dette tilsynet blei det konstatert at kommunen ikkje oppfylte lovkrava om å ha eit systematisk løpande oversiktsarbeid. Tilsynsmyndigheita har vurdert tiltaka som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avslutta.

Me takkar for eit godt samarbeid under tilsynet.

Med helsing

Åshild Vistnes van der Veen konst. avdelingsdirektør

Helge A. Haga seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.
Saksbehandlar: Helge A. Haga, tlf: 51568856, e-post: Kopi til:
Statens Helsetilsyn Postboks 8128 Dep. 0032 Oslo