Helsetilsynet

Fylkesmannen viser til tilsynsrapport av 10.12.2015 og brev datert av 01.02.2016.

Som det går fram av rapporten og følgjebrevet ble det konkludert med at kommunen ikkje oppfylte krava i folkehelselova om det løpande oversiktsarbediet,j f. folkehelselova § 5.

Kommunen har i brev av 03.05.2016, gjort greie for at det nå er sett i verk fleire planmessige, konstruktive og konkrete tiltak for å retta opp manglar som blei avdekka i sjølvmeldingstilsynet. Kommuneleiinga har mellom anna sett inn tiltak for å styrka og sikra eigenkontrollen på området. Det er innført rutinar for regelmessig rapportering til leiinga.

Ved dette tilsynet blei det konstatert at kommunen ikkje oppfylte lovkrava om å ha eit systematisk løpande oversiktsarbeid Tilsynsmyndigheita har vurdert tiltaka som er satt i verk som tilstrekkelige og gode. Tilsynet er derfor avslutta.

Me takkar for eit godt samarbeid under tilsynet.

13.06.2016

Med helsing

Ashild Vistnes van der Veen
konst. avdelingsdirektør

Helge A. Haga
seniorrådgjevar

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Saksbehandlar: Helge A. Haga

Kopi til:
Statens Helsetilsyn Postboks 8128 Dep. 0032 Oslo