Helsetilsynet

Kvam herad - kommunens arbeid med tilsyn med miljøretta helsevern i barnehagar og skular 2019

Selje kommune tilsyn med rettstryggleik ved bruk av tvang overfor personar med utviklingshemming 2019

Askvollheimen helsehjelp gitt etter pasient- og brukarrettslova kapittel 4A til pasientar i sjukeheim 2019

Gaular kommune tilsyn med rettstryggleik ved bruk av tvang overfor personar med utviklingshemming 2019

Bremanger kommune tilsyn med rettstryggleik ved bruk av tvang overfor personar med utviklingshemming 2019

Helse Fonna HF Haugesund sjukehus tilsyn med helsehjelp til pasientar som blir flytta grunna mangel på plass 2019

Vik kommune tilsyn med rettstryggleik ved bruk av tvang overfor personar med utviklingshemming 2019

Fjell kommunes arbeid med ettervern og samarbeid mellom barnevernstenesta og sosiale tenester i Nav 2019

Bergen kommune Fantoft omsorgssenter helsehjelp gitt etter pasient- og brukarrettslova kapittel 4A 2019

Bergen kommune Midtbygda sykehjem helsehjelp gitt etter pasient- og brukarrettslova kapittel 4A til pasientar i sjukeheim 2019

Vaksdal kommune behandling av søknader om økonomisk stønad etter sosialtenestelova for personar med forsytaransvar for barn ved Nav Vaksdal 2019

Helse Førde HF Førde sentralsjukehus helsehjelp til pasientar som blir flytta grunna mangel på plass 2019

Bergen kommune Ulset sykehjem tvang etter pasient- og brukarrettslova kapittel 4A 2019

Ulvik herad tenesteyting til personar med utviklingshemming med minst mogleg bruk av tvang og makt 2019

Nav Kvinnherad behandling av søknader om økonomisk stønad etter sosialtenestelova for personar med forsytaransvar for barn 2019

Fitjar kommune - kommunens arbeid med tilsyn med miljøretta helsevern i barnehagar og skular 2019

Austevoll kommune sitt arbeid med meldingar og undersøkingar som gjeld vald og seksuelle overgrep 2019

Tysnes kommune sitt arbeid med meldingar og undersøkingar som gjeld mistanke om vald og overgrep 2019

Voss kommune sitt arbeid med ettervern og samarbeid mellom barnevernstenesta og sosiale tenester i Nav 2019

Flora kommunes arbeid med tilsyn med miljøretta helsevern i barnehagar og skular i Førde kommune 2019

Aurland kommune arbeid med tilsyn med miljøretta helsevern i barnehagar og skular 2019

Osterøy kommunens arbeid med tilsyn med miljøretta helsevern i barnehagar og skular 2019

Askøy kommunes arbeid med miljøretta helsevern i barnehagar og skular 2019