Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Avslag på søknad om autorisasjon som fysioterapeut

Statens helsetilsyn viser til søknad av XXXX XXXX, innsendt fra advokat XXXX på vegne av deg. Oversendelsen fra din advokat er vedlagt din egenhendig utformede søknad av XXXX 2019 som er stilet til Helsedirektoratet.

Bakgrunn for tilbakekallet av autorisasjon som fysioterapeut

Statens helsetilsyn tilbakekalte din autorisasjon som fysioterapeut den XXXX XXXX. Bakgrunnen var at vi kom til at du var er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av «grove pliktbrudd» og på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen». Du ble i XXXX XXXX fra XXXX XXXX. Du erkjente å ha fått utbetalt kroner XXXX for mye i refusjon fra Helfo. Du erkjente også å ha opptrådt grovt uaktsomt. Statens helsetilsyn la etter dette til grunn at du urettmessig hadde fått utbetalt ovennevnte sum i refusjon fra Helfo. I tillegg la vi til grunn at en del av refusjonskravene var uberettigede, idet behandling/veiledning ikke hadde funnet sted. Saken gjaldt derfor ikke kun feil takstbruk, men også at du fremsatte fiktive krav. Du har i dine uttalelser til saken ikke bestridt det faktum som ble lagt til grunn i saken.

Helseklage opprettholdt vårt vedtak i sitt vedtak av XXXX XXXX. 

Utdrag av søknad med dokumentasjon

Du søker om ny autorisasjon som fysioterapeut. Du erkjenner å ha utnyttet systemet, og skriver at du «har lagt [deg] flat». Du viser til at du etter ferdig utdannelse i XXXX har utført ditt arbeid uten klagesaker. Du viser til at du har reflektert mye over ditt handlingsmønster. Du har lært, og det foreligger ifølge deg ikke gjentakelsesfare. Du ønsker deg tilbake til fysioterapeutyrket.

Du viser også til at du har permisjon fra din kommunale fysioterapi driftshjemmel, og at det eventuelt å fortsette i driftsavtalen etter at utestengelse fra Helfo opphører, forutsetter at du har nødvendig autorisasjon som fysioterapeut.

Vedlagt søknaden er det en uttalelse datert XXXX XXXX fra XXXX kommune, og en uttalelse datert XXXX XXXX fra spesialist i XXXX. Videre er søknaden vedlagt en uttalelse datert XXXX XXXX fra arbeidsgiver XXXX.

Uttalelse fra spesialist i XXXX

Det fremgår av uttalelsen at du har gått i samtaler med spesialist i XXXX XXXX siden XXXX XXXX. Det er ikke opplyst hvor mange samtaler dere har hatt. I uttalelsen redegjøres det for bakgrunnen for kontakten. XXXX, og du har nå permisjon (på tredje året) fra arbeidet som fysioterapeut i kommunen. I samtalene har du og XXXX reflektert over årsakene til at situasjonen oppsto. XXXX uttaler at du har vist kunnskap og innsikt i årsakene til at situasjonen oppsto, og i at handlingene har medført svekket tillit til deg som helsepersonell. Du gir uttrykk for at du vil arbeide hardt for å opparbeide tilliten igjen. Det vises også til at du nå er sysselsatt i alternativt arbeid, og du får gode tilbakemeldinger fra kolleger og pasienter. XXXX har ingen innvendinger til at du tar arbeid som fysioterapeut igjen.

Uttalelse fra arbeidsgiver XXXX

Du har jobbet 40 % stilling ved XXXX fra XXXX XXXX. Senteret tilbyr spesialisthelsetjenester som fysisk aktivitet/trening, og har fokus på kosthold. Det fremgår av uttalelsen at du er godt likt av arbeidsgiver og pasienter.

Opplysninger fra XXXX kommune

XXXX kommune svarte på din søknad av XXXX XXXX om forlenget permisjon (for perioden XXXX XXXX – XXXX XXXX), fra fysioterapi driftshjemmel. Kommunen fant ikke grunn til å gå til oppsigelse av driftsavtalen som fysioterapeut, og du ble innvilget permisjon fra stillingen som fysioterapeut med kommunal driftsavtale. Vi legger til grunn at permisjonen gikk ut XXXX XXXX.

Rettslig grunnlag

Statens helsetilsyn kan gi helsepersonell som har fått tilbakekalt sin autorisasjon ny autorisasjon, jf. helsepersonelloven § 62.

Helsepersonelloven § 62 første ledd lyder:

«Statens helsetilsyn kan gi helsepersonell som har mistet autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning ved tilbakekall eller frivillig avkall, ny autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning hvis vedkommende godtgjør at han/hun er skikket. Ny autorisasjon kan begrenses etter § 59.»

Ved tilbakekall av autorisasjon på grunn av «grove pliktbrudd» knyttet til helsepersonelloven § 6 om ressursbruk, må vise at du har hevet din kompetanse innen det aktuelle fagområdet. I dette ligger at du må dokumentere ny innsikt og forståelse. Kompetanseheving kan for eksempel skje gjennom videreutdanning, kurs, litteraturstudier, forskning og/eller hospitering.

Ved tilbakekall av autorisasjon på grunn av «atferd uforenlig med yrkesutøvelsen», må du dokumentere at du har bearbeidet det som skjedde og eventuelle bakenforliggende årsaker, gjennom for eksempel behandling eller veiledning. Du må også dokumentere at du har fått innsikt i hvorfor dine handlinger var egnet til å svekke den allmenne tilliten til deg og til helsetjenesten for øvrig. Du må i tillegg kunne sannsynliggjøre at du ikke igjen vil utvise atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen. Tiden som har gått siden autorisasjonen ble tilbakekalt vil også bli tillagt vekt, men er i seg selv ikke avgjørende.

Vår vurdering

Statens helsetilsyn vurderer det som positivt at du gjør deg refleksjoner om de bakenforliggende forholdene som førte til tilbakekallet av autorisasjonen som fysioterapeut, og har vist kunnskap og innsikt i disse forholdene. Vi vurderer det også som positivt at du erkjenner at dine handlinger har medført svekket tillit til deg som helsepersonell, og at det krever innsats fra deg for å gjenvinne denne tilliten.

Fysioterapeuter er av samfunnet vist stor tillit ved at de kan sende regning til Helfo for dekning av utgifter til nødvendige undersøkelser og behandling. Fysioterapeuter er dermed i kraft av sin autorisasjon med på å forvalte fellesskapets midler. Når fysioterapeut er gitt rett til å praktisere for trygdens regning, påhviler det fysioterapeuten en omfattende plikt til nøyaktighet og etterrettelighet når det gjelder å fremsette refusjonskrav. Allmennheten må kunne ha tillit til at fysioterapeuter opptrer lojalt i henhold til gjeldende retningslinjer for krav om refusjon, og ikke misbruker tilliten de er gitt til egen økonomisk vinning. Mislighold av refusjonsordningen anses som et alvorlig tillitsbrudd, og er egnet til å svekke den allmenne tilliten til fysioterapeuter.

Det har nå gått XXXX siden vi tilbakekalte din autorisasjon. Statens helsetilsyn vurderer at tiden som har gått siden tilbakekallet er for kort til å kunne anse at tilliten til deg som fysioterapeut er gjenopprettet. Vi viser i den forbindelse til alvoret i dine handlinger som også førte til XXXX.

Ved tilbakekall av autorisasjon på grunn av adferd uforenelig med yrkesutøvelsen gjelder generelt at du ved søknad om ny eller begrenset autorisasjon også må vise at du har hevet din kompetanse innen det aktuelle fagområdet hvor du utviste uforsvarlighet/grove pliktbrudd. I dette ligger at du må dokumentere ny innsikt og forståelse knyttet til oppgjørsordning for fysioterapeuter, herunder takstbruk og refusjonskrav. Kompetanseheving kan for eksempel skje gjennom videre- og etterutdanning, kurs og/eller hospitering. Vi kan ikke se at du har dokumentert nødvendig kompetanseheving som beskrevet.

Samlet kan Statens helsetilsyn ikke se at du på nåværende tidspunkt har dokumentert at du igjen er skikket til å utøve virksomhet som fysioterapeut. Vi avslår derfor søknaden om ny autorisasjon som fysioterapeut, jf. helsepersonelloven § 62.

Statens helsetilsyn har vedtatt å avslå din søknad om ny autorisasjon som fysioterapeut, jf. helsepersonelloven § 62.

Vedtaket kan klages på innen tre – 3 – uker fra dette brevet er mottatt.

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra dette brevet er mottatt. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage. En eventuell klage sendes til Statens helsetilsyn. Det er Helseklage ved Statens helsepersonell­nemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd.  

Vedlagt følger IK-2/2017 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den», til orientering. Vi viser spesielt til kapitlet om begrenset autorisasjon, hvor det blant annet heter «Å søke om en begrenset autorisasjon kan være aktuelt dersom du ønsker å komme deg raskere ut i arbeid som autorisert helsepersonell. Ved å arbeide med en begrenset autorisasjon kan du vise din yrkesfaglige skikkethet i trygge, forsvarlige rammer, og også gjenopprette tilliten til deg som helsepersonell».

Med hilsen

XXXX
avdelingsdirektør

XXXX
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX
Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX

Kopi: Advokat XXXX, Postboks XXXX

Andre brev i saken

Krevde refusjon for behandlinger som ikke hadde funnet sted – fysioterapeut fratatt autorisasjonen

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker