Hopp til hovedinnhold

Utsettelser av polikliniske kontrolltimer

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Oversendelse av endelig rapport i tilsynssak – oppfølging av pasienter med alvorlig nyresykdom ved utsettelse av polikliniske kontrolltimer

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) viser til varsel om en alvorlig hendelse fra XXXX den XXXX. Varselet gjaldt en alvorlig og uønsket hendelse ved XXXX, sykehuset i XXXX (heretter XXXX), der en pasient med alvorlig nyresykdom ikke ble kalt inn til poliklinisk kontroll ved XXXX klinikk som planlagt. Timer for kontroll hadde blitt utsatt ved to påfølgende tilfeller, grunnet langvarig sykefravær hos lege.

Helsetilsynet skal ved tilsyn bidra til å styrke sikkerheten og kvaliteten i tjenestene. Det er et overordnet mål at alvorlige og uønskede hendelser i tjenestene forebygges, avdekkes og følges opp. Vi besluttet at denne saken skulle følges opp med tilsyn.

Tema for oppfølgingen er sykehusets håndtering av polikliniske kontrolltimer ved XXXX klinikk. Det inkluderer om det er sikret forsvarlige systemer for håndtering av ventelister ved behov for utsettelser av time til kontroll.

Rent faktisk skjer håndteringen av time-utsettelser i samarbeid mellom XXXX klinikk og klinikk for XXXX (inntakskontoret). XXXX er forøvrig fordelt på tre ulike lokasjoner.

Vedlagt følger endelig rapport i tilsynssaken. Våre vurderinger og konklusjoner fremgår der.

Vi har merket oss at sykehuset har påbegynt arbeid med forbedring av kvaliteten og sikkerheten for pasienter med alvorlig nyresykdom som skal til poliklinisk kontroll ved XXXX. Det er redegjort for flere igangsatte prosesser og planlagte tiltak, og dette ser vi positivt på. Vi mener likevel at saken må følges opp med en ny tilbakemelding i saken, der det beskrives hvordan forbedringstiltak og planer er gjennomført i praksis. Det er også vesentlig at tiltak som tas i bruk følges opp med tanke på ønsket effekt for helsetjenesten.

Frist for tilbakemelding fra XXXX er XXXX. Vi ber om en samlet redegjørelse der følgende fremkommer:

  • Oversikt over sykehusets foreslåtte tiltak med beskrivelse av hvem som har ansvar for iverksettelse og gjennomføring, dato for iverksettelse og hvordan tiltaket er fulgt opp.

Vi viser for øvrig til våre forventninger til den videre oppfølgingen fra XXXX sin side, som fremgår avslutningsvis i rapporten.

Med hilsen      

Heidi Merete Rudi etter fullmakt 
ass. direktør                                   

XXXX
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Juridisk saksbehandler/teamleder XXXX

Helsefaglige saksbehandlere:

XXXX
XXXX
XXXX

Vedlegg: Rapport av dags dato

Kopi: Statsforvalteren i XXXX