Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til høringsbrev datert 2. juli 2013. Statens helsetilsyn støtter forslag om å innføre krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i kommunale helse- og omsorgstjenester i forskrift 27. juni 2003 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten.

Forskriftsendringen kan bidra til kommunenes arbeid med å sikre kvalitet i helse- og omsorgstjenestene ved at folkevalgte politikere i kommunene i større grad stiller kvalitetskrav og følger opp etterlevelse. Forslaget vil slik konkretisere politikernes ansvar for kvalitet i helse- og omsorgtjenesten.

Statens helsetilsyn vil benytte anledningen til å be HOD vurdere også å innføre krav om at Fylkesmannens rapporter fra tilsyn med helse- og omsorgstjenestene blir politisk behandlet. Vi viser til departementets eierkrav til de regionale helseforetakenes styrer om at de "sikrer en systematisk oppfølging av rapport fra ulike tilsynsmyndigheter, for å sikre at tiltak iverksettes og at organisasjonen kontinuerlig lærer av gjennomførte tilsyn", jf foretaksprotokoll Helse Midt-Norge RHF 25. januar 2011. Politisk behandling av så vel kvalitetskrav som rapporter fra Fylkesmannens tilsyn kan ansvarliggjøre politisk ledelse og bidra til å øke lokalt engasjement og bevissthet om innholdet i helse- og omsorgstjenesten. Dette vil kunne styrke kommunens samlede arbeid med kvalitet og sikkerhet for pasienter og brukere.

Med hilsen

Øyvin Palm etter fullmakt
avdelingsdirektør

Anine Terland
seniorrådgiver

 

Saksbehandler: Anine Terland, tlf. 21 52 99 68