Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Klage over Fylkesmannen i Oppland sitt vedtak om mulkt oversittelse frister meldinger undersøkelser barneverntjenesten Søndre Land kommune

Endringer i forskrift av 18. desember 2003 nr. 1659 om fosterhjem – tilsyn med barn i fosterhjem – høringsuttalelse

Varsel om pålegg

"Sammen om mestring" – veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne - høring

Forslag til pasientjournallov og ny helseregisterlov – høring

Forskriftsendring krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten – høring

Veileder for "Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre" – høringssvar

Organisering og praksis i ambulante akutteam som del av akuttjenester ved distriktspsykiatriske sentre – høringsuttalelse

Vurdering av fordeler og ulemper ved norsk eventuell tilslutning til FNs barnekonvensjons tilleggsprotokoll om individuell klagerett en juridisk analyse – høring

Anvendelse av helselovgivningen for Svalbard og Jan Mayen – høringsuttalelse

Opplæring som petroleumslege

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven om rett til brukerstyrt personlig assistanse – høringssvar

Tilsynssak AMK-sentral pålegg om retting

Statens helsetilsyn pålegger Oslo universitetssykehus HF å iverksette tiltak som sikrer at 90 % av anropene til medisinsk nødtelefon 113 besvares innen 10 sekunder og at ingen anrop skal ha svart

Veiledere til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler – høringssvar

Levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemning – høring

Landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenestens behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd – oppsummeringsrapport

Forslag til standard for triagering av pasienter i masseskadesituasjoner og dekompenserte ulykker – høringsuttalelse

Forslag til nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter

Svikt i sykehusenes pasientadministrative systemer

Forslag om styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker – høringsuttalelse

Endringer i pasient og brukerrettighetsloven implementering av pasientrettighetsdirektivet – høringsuttalelse

Endringer i helsepersonelloven epikriseutsending og utlevering av taushetsbelagte opplysninger – høringsuttalelse

Forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven – høringsuttalelse