Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fra: Statens helsetilsyn
Til: Helsedirektoratet
Dato: 12.04.2013
Vår ref.: 2013/184 I OYF

Statens helsetilsyn viser til Helsedirektoratets brev av 3. januar 2013 hvor det blir bedt om høringsuttalelse på utkast til nasjonale retningslinjer til ”Forslag til standard for triagering av pasienter i masseskadesituasjoner og dekompenserte ulykker”.

Vi imøteser et felles nasjonalt verktøy for masseskadetriage.

Vi vil bemerke at de forskjellige flytskjemaene i denne forbindelse bør fremstå som enkle handlingskart der tekst og illustrasjoner er lette å forstå i stressede/pressede situasjoner, og ikke gi rom for misforståelser/forvirring.

I ”flytskjema for individuell triagering (utført av ikke-helsepersonell)” står tekst, illustrasjoner og begreper tett inntil hverandre, noe som kan skape forvirring og kan gi grunnlag for misforståelser hos ikke-helsepersonell. Dette ut i fra en antakelse om at ikke-helsepersonell skal anvende skjemaet i en gitt situasjon.

I ”flytskjema for tidlig grovsortering av skadde – sortering ut fra respons”, er prioritet 3 plassert øverst og prioritet 1 nederst. Ved å plassere ”Prioritet 1. Ingen respons” øverst, vil dette være med på å understøtte prioriteringsrekkefølgen til denne gruppen  skadde.

Med hilsen

Aud Nordal e.f. 
fungerende avdelingsdirektør

Øystein Fahre
seniorrådgiver

 


Saksbehandler: Øystein Fahre, tlf. 21 52 98 53