Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til Helsedirektoratets brev av 3. januar 2013 hvor det blir bedt om høringsuttalelse på utkast til nasjonale retningslinjer til ”Forslag til standard for triagering av pasienter i masseskadesituasjoner og dekompenserte ulykker”.

Vi imøteser et felles nasjonalt verktøy for masseskadetriage.

Vi vil bemerke at de forskjellige flytskjemaene i denne forbindelse bør fremstå som enkle handlingskart der tekst og illustrasjoner er lette å forstå i stressede/pressede situasjoner, og ikke gi rom for misforståelser/forvirring.

I ”flytskjema for individuell triagering (utført av ikke-helsepersonell)” står tekst, illustrasjoner og begreper tett inntil hverandre, noe som kan skape forvirring og kan gi grunnlag for misforståelser hos ikke-helsepersonell. Dette ut i fra en antakelse om at ikke-helsepersonell skal anvende skjemaet i en gitt situasjon.

I ”flytskjema for tidlig grovsortering av skadde – sortering ut fra respons”, er prioritet 3 plassert øverst og prioritet 1 nederst. Ved å plassere ”Prioritet 1. Ingen respons” øverst, vil dette være med på å understøtte prioriteringsrekkefølgen til denne gruppen  skadde.

Med hilsen

Aud Nordal e.f. 
fungerende avdelingsdirektør

Øystein Fahre
seniorrådgiver

 


Saksbehandler: Øystein Fahre, tlf. 21 52 98 53