Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til høringsbrev datert 21. juni 2013 i tilknytning til rapporten fra Helsedirektoratet med tittelen "Organisering og praksis i ambulante akutteam som en del av akuttjenester ved distriktspsykiatriske sentre" (IS-2098). Frist for høringsvar var satt til 15. september 2013. Helsedirektoratet gir uttrykk for at man er spesielt interessert i tilbakemeldinger på anbefaling 2, 3, 4 og 7 - jf opplistingen på side 4 i rapporten.

Generelle kommentarer

Statens helsetilsyn støtter målsettingen om å etablere ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre og at teamene får et ansvar for å bidra til behandlingstilbud i akuttsituasjoner samt respondere på henvisninger med en viss hastegrad (halv­ øyeblikkelig hjelp). Vi deler vurderingen av at akutteam bør kunne motta og vurdere henvisninger/henvendelser fra relevante samarbeidspartnere og pasienter/pårørende - jf. anbefaling nr. 2.

Statens helsetilsyn mener det vil være en fordel for pasient- og brukergruppene at de sikres tilgang til et kvalitetsmessig enhetlig behandlingstilbud fra ambulant akutteam. Innholdet i rapporten vil kunne bidra til en slik utvikling.

Statens helsetilsyn er positiv til at ambulante akutteam både kan ta imot pasienter som henvises for øyeblikkelig hjelp-vurdering/innleggelse og fungere som en "portåpner" til behandling av psykiske lidelser.

Spesielle kommentarer til utvalgte anbefalinger

Anbefaling nr. 2: "Ambulant akutteam tar imot henvendelser.frafaglige instanser som fast lege, legevakt, kommunal psykisk helsetjeneste, politi, AMK og andre enheter i spesialisthelsetjenesten. Teamet kan også ta imot henvendelser fra pasient, pårørende og omsorgspersoner. "

Vi legger til grunn at opplistingen av faglige instanser ikke er uttømmende. Statens helsetilsyn vil bemerke at det bør presiseres at ambulant akutteam også bør kunne ta i mot henvendelser fra barnevernet (i forhold til foreldre), psykisk helsevern for barn og unge (for de som er i overgang fra ungdom til voksen alder), krisesentre, dagsenter, sykehjem i tillegg til de som er listet opp. Statens helsetilsyn vil også understreke at sosialtjenestene/rusomsorgen inkludert TSB (tverrfaglig pesialisert rusbehandling) kan være aktuelle samarbeidspartnere for ambulante akutteam. I denne sammenhengen vil vi vise til kunnskapen om viktigheten av integrert behandling ved samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet (ruslidelse).

Anbefaling nr. 3: "Ambulante akutteam kan tilby kortvarig tilpasset ambulant behandling ved alvorlig psykisk krise der pasienten ellers vil trenge akutt innleggelse i psykiatrisk døgnavdeling. "

Den viktigste gruppen av alvorlige psykiske lidelser er psykoselidelser. Psykosen kan være kortvarig, men mange pasienter vil ha lengre sykdomsperioder hvor de opplever funksjonsvikt på flere områder, og har reduserte ferdigheter for å kunne mestre dagliglivet.

For noen av pasientene vil en behandlingsinnsats knyttet til hjemmet være godt nok, mens for andre vil innleggelse for å stabilisere situasjonen være rett tilnærming. Statens helsetilsyn stiller imidlertid spørsmål ved om dette er tilstrekkelig tilbud når det oppstår alvorlig psykisk lidelse. Vi vil uttrykke en viss bekymring dersom ambulante tiltak av ulike grunner kommer til erstatning for nødvendig hospitalisering. Vi legger til grunn at helseforetakene dimensjonerer de ulike tilbudene slik at kravet om faglig forsvarlig behandling til enhver tid sikres.

Anbefaling nr. 4: "Ambulante akutteam kan også tillegges ansvaret for å vurdere øyeblikkelig hjelp-henvendelser og eventuelt gi kortvarig tilpasset behandling der det ikke er noe umiddelbart behov for akutt innleggelse i psykiatrisk døgnavdeling. "

Statens helsetilsyn støtter denne anbefalingen og ser det som positivt at ambulante akutteam kan inneha en øyeblikkelig-hjelp funksjon og vurdere behovet for hospitalisering evt. viderehenvisning til andre behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten. Det vil kunne lette arbeidet for akuttenheter (sengeenheter) og optimalisere behandlingstilbudet inkludert ivaretagelse av pasientenes individuelle behov. Etablering av ambulante akutteam kan bidra til at pasienter blir behandlet på rett nivå og med riktige tiltak. "En vei inn til behandling"- er et viktig prinsipp.

Anbefaling nr. 5: "Ambulante akutteam har psykiater, psykolog, psykiatriske sykepleiere og annen tverrfaglig kompetanse. l tillegg til generell kompetanse i utredning og behandling bør teamet ha kompetanse i kriseintervensjon, akuttbehandling, hjemmebehandling og arbeid med familie og nettverk."

Statens helsetilsyn støtter anbefalingen om at ambulante akutteam bør ha tilgang til tverrfaglig kompetanse. En tverrfaglig tilnænning vil kunne sikre et kvalitetsmessig godt tilbud og bidra til å dekke pasientenes behov for tilpasset helsehjelp. Et tverrfaglig tjenestetilbud vil også kunne gi rom for en mestringsorientert tilnærming i behandlingen av psykiske lidelser.

Statens helsetilsyn vil påpeke at det fremstår som ambisiøst at alle landets DPS kan klare å etablere operative team innen utgangen av 2013. Vi vil imidlertid understreke at helseforetakene bør imidlertid ha utarbeidet forpliktende planer for etablering av ambulante akutteam i løpet av 2013.

Anbefaling nr. 6: "Ambulant akutteam bør være operative kveld og helger, men kan samarbeide med andre om å dekke natt."

Statens helsetilsyn vurderer at anbefalingen gir rom for organisatoriske løsninger som kan bidra til forsvarlige tjenester. Det kan være behov for å utforme lokale løsninger blant annet ut fra geografi, demografi og epidemiologi. Anbefalinger om utforming av tjenestetilbud som innebærer at man binder opp faglig ressurser på en uhensiktsmessig måte kan gå ut over robustheten i tjenestetilbud på steder og til tider av døgnet da behovet for psykisk helsevern er uttalt. Vi tenker i denne sammenhengen på at man kan komme til å binde opp kompetanse og kapasitet på tider av døgnet der behovet er begrenset sammenlignet med etterspørselen på dagtid.

I de tilfellene det ambulante team ikke har døgnåpent er det viktig at samarbeidet mellom involverte instanser kvalitetssikres slik at sammenhengende tiltakskjeder blir etablert og at overgangene mellom ulike tjenesteytere blir smidige.

Anbefaling nr. 7: "Ambulante akutteam kan ha portvaktfunksjon og kan i sin åpningstid være den enheten i DPSet som vurderer henvendelser om innleggelse i akuttavdeling, også tvangsinnleggelser der det er praktisk mulig."

Statens helsetilsyn støtter denne anbefalingen og ser nytten i at ambulant akutteam kan fungere som vurderingsinstans slik at pasienter kommer til rett behandlingsnivå uten unødig opphold.

Statens helsetilsyn vil påpeke at det kan oppstå samtidighetskonflikter når teamene forventes å ha en portvaktfunksjon og reise på hjemmebesøk. Det blir viktig å tenke på geografi samt effektive løsninger i forhold til bruk av tid og reiseavstand for å ivareta begge funksjoner.

Avslutning

Statens helsetilsyn har merket seg at det ikke foreligger dokumentasjon på om ambulante akutteam faktisk reduserer antall akuttinnleggelser. Vi vil imidlertid understreke at ambulante akutteam kan medvirke til smidige innleggelser uten bruk av kapasiteter fra andre nødetater/samarbeidspartnere.

I tillegg vil slike team kunne øke kapasiteten med tanke på hjemmebehandling slik at dette kan fremstå som et reelt alternativ til innleggelse iakuttenhet.

En styrket ambulant akutteamkapasitet kan muliggjøre tidligere utskrivning fra akuttenhet. Dette kan sikre pasienters integritet og bidra til økt mestring og styrket livskvalitet ved at behandling gjennomføres i tilknytning til hjemmesituasjonen.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Morten Venberget
seniorrådgiver

 

Saksbehandler: Morten Venberget, tlf. 21 52 98 58