Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt offentlighet, offl. § 13, jf. fvl. § 13   

Statens helsetilsyn viser til brev fra Fylkesmannen i Vestfold datert 4. november 2013, med gjenpart til kommunen, om å vurdere pålegg til xxxxx kommune angående bo- og tjenestetilbud til xxxxxx f. xxxx.

I henhold til forvaltningsloven § 16 varsler Statens helsetilsyn med dette at vi vil pålegge xxxxx kommune å tilby xxxxxx forsvarlige tjenester i henhold til helse- og omsorgtjenesteloven kapitlene 3,4 og 9, jf. helsetilsynsloven § 5 og helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3.

Saken forutsettes kjent og det vises til Fylkesmannens rapport etter uanmeldt stedlig tilsyn av 21. oktober 2013 og etterfølgende opphevelse av vedtak om tiltak etter helse- omsorgstjenesteloven kapittel 9 av 22. oktober 2013.  Saken er av en slik karakter og omfang at det er nødvendig med både en akutt og en mer langsiktig tilnærming på bo- og tjenestetilbudet til xxxxxx. Statens helsetilsyn er kjent med at xxxxxx i dag mottar heldøgns tjenester fra spesialisthelsetjenesten som ledd i en mer akutt oppfølging. Vi forutsetter at dette tjenestetilbudet vedvarer til et forsvarlig bo- og tjenestetilbud er etablert.

xxxxx kommune gis anledning til å uttale seg til saken. Av hensyn til videre fremdrift settes frist for uttalelse til 22. november 2013.  

Med hilsen

Jo Kittelsen etter fullmakt
ass. direktør

Hege K. Millerud
seniorrådgiver

 

 

Saksbehandler: Hege K. Millerud, tlf. 21 52 99 89


Kopi:
Fylkesmannen i Vestfold, Postboks 2076, 3103 Tønsberg