Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til høringsbrev mottatt 10. juli 201 3, vedlagt veileder om forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre.

Statens helsetilsyn er positiv til at det er utarbeidet en veileder på området eldre med psykiske lidelser. Denne pasientgruppen og fagområdet har til nå hatt lite fokus, og for dårlig tilgjengelighet til tjenester fra psykisk helsevern. Det er et område som trenger økt oppmerksomhet og prioritering. Denne veilederen kan bidra til det.

Statens helsetilsyn har følgende synspunkter på veilederens anbefalinger:

Anbefalinger om kapasitet

Her er vi bedt spesielt om utfyllende synspunkter på anbefaling 3.

Polikliniske og ambulante alderspsykiatriske team vil trolig gi et godt tilbud til mange pasienter, men vi vil samtidig sterkt understreke betydningen av å sikre tilstrekkelige døgnplasser i psykisk helsevern til dem som trenger det.

Anbefalinger om kompetanse

Her er vi bedt spesielt om utfyllende synspunkter på anbefaling 6.

Statens helsetilsyn slutter seg til at det er viktig å øke kompetansen om eldre med annen kulturell, religiøs og språklig bakgrunn.

Behov for bruk av tolk nevnes ikke i veilederen. Statens helsetilsyn vil påpeke hvor viktig bruk av tolk kan være i kommunikasjonen med pasienter som har en annen språkbakgrunn enn norsk.

Statens helsetilsyn vil også vektlegge behovet for å øke kompetansenivået innen fagområdet på alle tjenestenivåer. Det gjelder så vel grunnleggende kompetanse om eldre med psykiske lidelser og demens, som kompetanse på de spesielle områdene som er løftet frem i veilederen.

Anbefalinger om utredning og behandling i kommunen

Veilederen vektlegger at utredning, behandling og oppfølging av personer med psykiske lidelser og demens som hovedregel skal skje i kommunen. Anbefalingene som veilederen gir til kommunene vil derfor kunne få stor betydning for totaltilbudet til pasientene. For at veilederen skal bidra til å styrke også det kommunale tilbudet, kan det arbeides med å gjøre den enda mer konkret i anbefalingene til kommunene.

I tekstdelen beskrives blant annet behov for å styrke legetjenestene i sykehjemmene, både når det gjelder kapasitet og kompetanse. Vi vil også påpeke behovet for økt kompetanse hos øvrig personell som yter tjenester til eldre med psykiske lidelser og behov for døgnopphold. I ti l legg etterlyser vi anbefalinger om hva utredning i kommunehelsetjenesten innebærer, noe om bruk av faglige retningslinjer der slike foreligger, og om tverrfaglig arbeid og samarbeid med pårørende. Dette er anbefalinger som er vel så viktige for kommunal helse- og omsorgstjeneste som for spesialisthelsetjenesten.

Anbefalinger om utredning og behandling av eldre pasienter i psykisk helsevern

Veilederen anbefaler at når en pasient henvises fra kommunen til spesialisthelsetjenesten med spørsmål om alderspsykiatrisk lidelse, bør det etableres kontakt innen 2-3 uker. Statens helsetilsyn vil minne om at det er pasientens helsetilstand som må legges til grunn for hvor lang tid det er forsvarlig at det går før det etableres kontakt.

Anbefalinger om tjenestetilbudene i  psykisk helsevern

Her er vi bedt spesielt om utfyllende synspunkter på arbeidsdelingen mellom DPS og alderspsykiatrisk avdeling, anbefaling 26 - 32.

Arbeidsdelingen som anbefales mener Statens helsetilsyn er fornuftig. Vi vil imidlertid påpeke at det er den individuelle vurderingen av den enkelte pasientens behov som må være avgjørende for om utredning og behandling bør foregå på DPS eller ved en alderspsykiatrisk avdeling.

Statens helsetilsyn vil spesielt trekke fram viktigheten av anbefaling 30 (og også anbefaling 38) som omhandler samarbeid og ansvarsavklaring mellom somatisk spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern ved utredning av eldre pasienter. Vi har hatt tilsynssaker hvor dette samarbeidet har sviktet og medført alvorlige konsekvenser for pasientene.

I anbefaling 32 beskrives ambulante alderspsykiatriske tjenester som et viktig tiltak, og hvor nedre aldersgrense bør være 65 år. Den nedre aldersgrensen som settes gjør oss usikre på om yngre med demens (< 65 år) som i følge anbefaling 27 bør utredes i alderspsykiatrien, også skal få tjenester fra det ambulante alderspykiatriske teamet eller om de skal få ambulante tjenester fra andre (f.eks. DPS). Dette bør klargjøres.

Anbefalinger om samarbeid

Her er vi bedt spesielt om utfyllende synspunkter på anbefaling 35.

Statens helsetilsyn støtter at alderspsykiatriske avdelinger også bør tilby undervisning og veiledning til ansatte i sykehjem og fastleger. Dette må anses som en selvsagt del av spesialisthelsetjenestens ansvar for veiledning overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I kommunene vil eldre med psykiske lidelser og/eller demens med behov for døgnopphold ofte få tilbud om dette på sykehjem. For at tjenestene som gis på sykehjemmet skal være forsvarlige, er det avgjørende at personalet, også sykehjemslegene, får undervisning og veiledning om hvordan behandlingen av pasientene bør gjennomføres.

Statens helsetilsyn vil generelt si at samarbeid mellom nivåene og internt på de ulike nivåene alltid er viktig. Men for en så sårbar gruppe som det her dreier seg om kan det være helt avgjørende. Våre tilsynserfaringer viser at overganger mellom nivåene er særlig risikofylte. Her skjer svikt.

I veilederens tekstdel er samarbeid med pasient og pårørende beskrevet. Samarbeidet med pasient og pårørende er imidlertid ikke tatt med i opplistingen over anbefalinger om samarbeid. Et godt samarbeid med pasient og pårørende er så avgjørende for et godt resultat at det bør løftes fram.

Med hilsen

Richard Knoff e.f.
avdelingsdirektør

Wenche Skjær
seniorrådgiver

Saksbehandler: Wenche Skjær, telefon 21529997