Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til brev av 26. februar 2014, hvor vi besluttet å utsette inndrivelsen av tvangsmulkten fastsatt i vedtak av 11. desember 2013. Inndrivelsen av tvangsmulkten ble utsatt til rapporten for mars 2014 forelå. Vi bestemte videre at tvangsmulkten ville bli inndrevet dersom rapporten for mars 2014 ikke viste en vesentlig bedring i aksesstiden. Bakgrunnen for at vi utsatte inndrivelsen var at OUS i rapport for januar 2014 opplyste at flere av tiltakene, som allerede i februar 2014 var sterkt forsinket, ville bli iverksatt 1. mars 2014.

Vi har nå mottatt rapport for mars 2014. Til sammenligning vises også aksesstid for september 2013 til mars 2014:

Aksesstid for september 2013 til mars 2014

Antall 113 anrop

% besvart < 10 sek

% besvart < 20 sek

September 2013

10299

72,6

93,8

Oktober 2013

10455

72,3

92,2

November 2013

10599

79,1

95,3

Desember 2013

11199

77,4

94,9

Januar 2014

10402

78,8

95,5

Februar 2014

9664

79,1

94,9

Mars 2014

11029

82,8

96,9

I brev av 4. april 2014 redegjør helseforetaket for planlagte og iverksatte tiltak med tanke på aksesstid. Når det gjelder overføring av ”grønne oppdrag” fra AMK til Pasientreiser, opplyses det at lydlogg av samtaler har vært sett på som en nødvendig kvalitetssikring. Dette var imidlertid ikke på plass medio mars 2014, og helseforetaket besluttet da, i en oppstartsfase, å flytte personell fra pasientreisekontoret på Lørenskog til Søsterhjemmet på Ullevål (mulighet for logging av telefonsamtaler på denne lokasjon). Det vises til at oppstart av dette prosjektet var 17. mars 2014, og erfaringene er meget positive, dog slik at volumet fortsatt er så lavt at det ikke anses å ha bidratt til bedre svartider. Det anføres imidlertid at prosjektet vil kunne frigjøre vesentlig kapasitet i AMK-sentralen samtidig som flere oppdrag overføres.

Det vises videre til at det nå er innført fast bemanning med operasjonsleder i tillegg til ordinær bemanning med medisinske operatører og ressurskoordinatorer i sentralen. Videre vises det til at to leger (allmennpraktikere) er ansatt i 50 % stillinger, hvorav én er under innfasing, mens den andre tiltrer i juli.

Det vises også til at 6 personer er ansatt som dedikerte luftambulansekoordinatorer. Innfasingen av disse er i gang, og opplæring planlegges fullført før sommeren.

Når det gjelder kontinuerlig monitorering av svartider i AMK-sentralen, vises det til at det har vært avholdt møter med leverandør. Leverandøren skal komme tilbake med forslag til løsning og prisestimat.

Når det gjelder styring av telefonkø på 113-linjene, vises det til at denne funksjonen opprinnelig ble tatt bort fra helsesiden i Nytt Nødnett. Helseforetaket ser imidlertid dette som en viktig funksjon med tanke på svartidsmålene, og har i den anledning bedt leverandøren om å undersøke muligheter for å etablere en slik funksjon. Ifølge leverandøren kan en slik løsning bli krevende, og derfor vanskelig å levere i løpet av 2014.

Helseforetaket viser også til at leveranse av foreløpig kravspesifikasjon for nye IKT-systemer til bruk i AMK-sentralen vil bli oversendt Helse Sør-Øst RHF i første halvdel av april 2014. Det gis uttrykk for håp om at planen om implementering i 2015 fortsatt er realistisk.

Statens helsetilsyns vurdering

Vi viser til at rapportert aksesstid for februar og mars 2014 ikke oppfyller vårt pålegg om at 90 % av samtalene til 113 skal besvares innen 10 sekunder, og at ingen anrop skal overstige 20 sekunder før de blir besvart. Dette innebærer at det er grunnlag for ilegge tvangsmulkt også for disse månedene.

I vårt brev av 26. februar 2014 la vi til grunn OUS sine opplysninger om at overføringen av ”grønne oppdrag” ville bli gjennomført fra 1. mars 2014. Vi la til grunn at dette ville ha tilnærmet umiddelbar effekt på aksesstiden. Vi merker oss imidlertid at overføringen av disse oppdragene fortsatt ikke er gjennomført. Denne overføringen var allerede i februar 2014 sterkt forsinket.

Vi merker oss videre at den nye rapportgeneratoren fortsatt ikke er på plass. Den var i februar 2014 varslet å være på plass innen kort tid.

Statens helsetilsyn finner, samlet sett, at aksesstiden for februar og mars 2014 ikke er vesentlig bedret sammenlignet med de foregående månedene, og at tvangsmulkten derfor nå må inndrives.

Vi ser at de planlagte og iverksatte tiltak vil kunne ha betydelig effekt på aksesstiden. Til tross for at OUS gjentatte ganger har uttalt at nødvendige tiltak vil bli gjennomført innen kort tid, har gjennomføringshastigheten, etter vår vurdering, ikke vært tilfredsstillende, særlig tatt i betraktning at forholdene ved AMK-sentralen har vært kjent over lang tid.

Vi har derfor funnet det nødvendig å inndrive tvangsmulkten for å øke mulighetene for at de planlagte tiltakene iverksettes snarest. Tvangsmulkten vil løpe inntil vårt pålegg er nådd, eller til vi ser at effekten av iverksatte tiltak er av en slik karakter at pålegget vil nås innen rimelig tid.

Beslutning

Tvangsmulkten på kr. 100 000 pr måned for januar, februar og mars 2014 inndrives.

Beløpet på kr. 300 000 betales innen 15. mai 2014 til Statens helsetilsyn, kontonummer 7694.05.01748 og merkes Tvangsmulkt, Oslo universitetssykehus HF.

Det er ikke klageadgang på denne beslutningen.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Lars Kristian Borgly
seniorrådgiver

 

Kopi til:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Helse Sør-Øst RHF
Helse- og omsorgsdepartementet

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver Lars Kristian Borgly, tlf. 21 52 99 32
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver Ståle Ackermann, tlf. 21 52 98 61