Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Rundskriv om helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

Utvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre – høringsuttalelse

Veileder for fylkesmannens behandling av klagesaker etter psykisk helsevernloven § 4-4

Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter – høringsuttalelse

Faglig veileder for akuttarbeidet i institusjon og beredskapshjem – høringsuttalelse

Adgang til å pålegge hjelpetiltak i barneverntjenesten – høringsuttalelse

Revisjon av det norske blodgiverskjemaet høring – høringsuttalelse

Forslag om å regulere at barns inntekt skal holdes utenfor ved vurdering av søknader om økonomisk stønad etter sosialtjenestelovens § 18 – høringsuttalelse

Endring av pasient- og brukerrettighetsloven og forslag om ny forskrift om pasientreiser – høringsuttalelse

Veileder om pasienter, brukere og pårørendes rett til informasjon ved alvorlige hendelser – høring

Legers spesialitetsstruktur og veileder akuttmottak – høring

Klage på beslutning om å henlegge sak

Forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal – høringsuttalelse

Veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten – høring

Endring av blodforskriften – høringsuttalelse

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved livstruende vold – høringsuttalelse

Forslag til endringer i abortforskriften – høringsuttalelse

Rapport fra arbeidsgruppe angående gjennomgått regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge – høringsuttalelse

Forslag om å fjerne henvisning fra fastlegen når kvinner begjærer svangerskapsavbrudd

Forslag om endring av aldersgrense for bortfall av helsepersonells autorisasjon fra 75 til 80 år – høringsuttalelse

Plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold - endring av lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) – høringsuttalelse

Klage på Trøndelag statsadvokatembeters beslutning om å henlegge sak mot Midtre Namdal samkommune

Om endringer knyttet til forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs

Opphør av spesialistgodkjenning av optikere – høringsuttalelse

Endring i forvaltningsloven, innføring av et forbud mot bruk av barn som tolk – høring

Elektronisk pasientjournal i pleie- og omsorgstjenesten

Svar på Deres anmodning om gjennomgang av utredningsrapport fra den svenske Statens haverikommision

Svar på anmodning om bistand til Syse-utvalget – oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten

Beslutning – inndrivelse av vedtatt tvangsmulkt

Forslag om reservasjonsmulighet for fastleger – høring

Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson i egen barnevernssak – høring

Nasjonal veileder for bruk av opioider ved behandling av langvarige ikke kreftrelaterte smerter – høring

Revisjon av forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter helsepersonell som yter helsehjelp – høringssvar

Nasjonale retningslinjer vold og seksuelle overgrep mot gravide

Forslag til samfunnsoppdrag kunnskaps- og kompetansesentre helse- omsorgs- velferdsområdet