Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til høringsbrev av 1. september 2014 med forslag til endringer av forskrift 4. februar 2005 nr. 80 om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften).

Endringer i kravene til akupunktur

Helsedirektoratet foreslår at teksten i blodforskriften blir harmonisert med teksten i direktiv 2004/33/EF ved å endre fortolkningen av «qualified practitioner» fra «autorisert lege» til «helsepersonell (som i helsepersonelloven)».

Statens helsetilsyn støtter Helsedirektoratets fortolkning av at EU-direktivet stiller kvalifiserte krav til det personellet som skal utføre akupunkturen, dersom akupunkturbehandlingen ikke skal medføre utelukkelse fra blodgiving i 6 måneder.

Vi støtter videre at endring i forskriften ikke bør omfatte personell som ikke er tatt inn under autorisasjonsordningen for helsepersonell. Statens helsetilsyn legger til grunn at kravet om kvalifisert personell bidrar til å sikre riktig bruk av sterilt engangsutstyr og nødvendig medisinskfaglig vurdering i forbindelse med akupunkturbehandlingen.

Andre tekniske endringer i blodforskriften

Statens helsetilsyn støtter forslaget om å fjerne henvisningen til § 3-2 Dokumentasjon i pasientjournal i § 2-2 Ansvar i blodbanker annet ledd i blodforskriften. Etter vår vurdering bidrar en slik endring til å tydeliggjøre hvem som har ansvar for de ulike oppgavene i forbindelse med blodoverføring.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør 

Thorbjørg Aa. Nordengen
seniorrådgiver

 

Kopi til:
Helse- og omsorgsdepartementet
Statens legemiddelverk

Saksbehandler: Thorbjørg Aa. Nordengen, tlf. 21 52 99 73