Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til høringsnotat av 12. september 2014, med forslag til endring av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 og forslag om ny forskrift om pasientreiser.

Vi ser behovet for en forenkling, både av dagens regelverk og av oppgjørsordningen, og støtter departementets intensjoner med det nye regelverket. Vi vurderer at Fylkesmennene, som er kjent med lokale forhold og har kunnskap fra klagesaksbehandling om hvordan gjeldende regelverk fungerer i praksis, er nærmest til å vurdere om endringsforslagene vil fungere etter intensjonen.

Statens helsetilsyn har mottatt få henvendelser vedrørende pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 med tilhørende forskrift, og har derfor begrenset kunnskap om hvordan dagens regelverk fungerer i praksis. Vi vil imidlertid knytte noen generelle kommentarer til noen av de områdene hvor Helse- og omsorgsdepartementet har bedt om tilbakemelding.

Departementet ber om tilbakemelding på om det nye regelverket fanger opp de mest kostbare reisene. Videre ber departementet om tilbakemelding om det er behov for en sikkerhetsventil i de tilfellene hvor refusjonsadgangen vil være begrenset til utgifter påløpt i forbindelse med reiser til og fra bosted.

Vi ser at regelverket, til tross for de forenklinger som er foreslått, fortsatt vil være detaljert og til dels komplisert. Det vil være vanskelig - og samtidig bidra til ytterligere komplisering av regelverket - å utforme detaljerte regler som tar høyde for alle tenkelige situasjoner som vil kunne oppstå hvor det er behov for å gi pasienter kostnadsrefusjon for høye reiseutgifter.

Etter Statens helsetilsyns vurdering er det viktig å sikre at det kan foretas individuelle vurderinger. Vi mener derfor det vil være hensiktsmessig å ta inn en generell bestemmelse som gir anledning til å innvilge refusjon for faktisk påløpte utgifter i situasjoner hvor det vil være åpenbart urimelig om dette ikke innvilges. En slik bestemmelse vil kunne fungere som en sikkerhetsventil for de tilfellene som ikke fanges opp av de foreslåtte unntaksbestemmelsene, slik at alle pasienter sikres en hensiktsmessig og rimelig behandling, og man unngår uønskede resultater i enkeltsaker.

Departementet ber om en tilbakemelding fra høringsinstansene om innkalling fra sykehuset bør kreves for at foreldre som ikke fysisk følger barnet ved innleggelsen, skal ha rett til dekning av reiseutgifter, eller om andre vilkår bør gjelde for at disse foreldrene skal få dekket reisen.

Statens helsetilsyn mener det er viktig at regelverket fanger opp de tilfellene hvor foreldrene er sammen med barn som er livstruende eller alvorlig syke, og at saksbehandlingen i disse tilfellene forenkles mest mulig av hensyn til foreldrene som er i en presset situasjon. Retten til refusjon må samsvare med barnets rett til å ha foreldrene hos seg som følger av forskrift om barns opphold i institusjon. Statens helsetilsyn støtter departementet i at det må avklares nærmere om man oppnår dette ved å knytte retten til utgiftsrefusjon til sykehusets innkalling.

Vi ser for øvrig positivt på at dagens regelverk forenkles slik at foreldrene slipper å forholde seg til ulike instanser når de søker om refusjon for utgifter.

Statens helsetilsyn har for øvrig ingen kommentarer til forslaget.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør
June Iversen
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver June Iversen, tlf. 21 52 99 90