Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets høringsnotat av 28. mai
2014 med forslag om forbud mot bruk av barn som tolk og har følgende kommentar til
forslaget:

Statens helsetilsyn, er, som overordnet tilsynsmyndighet for helsetjenester,
sosialtjenester og barnevern, enig i forslaget og mener det er nødvendig med en
presisering i lovverk for å beskytte barn mot tolkeoppgaver. Til tross for at de fleste
offentlige tjenester allerede har rutiner for å forhindre at barn benyttes som tolk skjer
dette likevel jevnlig. Vi støtter også forslaget om unntak som nevnt i 2. ledd hvor det
fremgår at barn kan benyttes som tolk for å unngå "tap av liv eller annen alvorlig
helseskade".

I lovendringen foreslås imidlertid også at barn kan benyttes som tolk for å formidle
enkle beskjeder når dette ansees som forsvarlig. I vurderingen av hva barn kan
formidle er det poengtert at det må tas hensyn til barnets alder, modenhet etc. Ved den
åpning som gis ved et slikt unntak vil imidlertid ingen instanser vurdere den totale
belastningen barnet opplever. Et barn som vokser opp i en familie hvor de voksne er
avhengig av tolk vil naturlig, i svært mange sammenhenger, være formidler av ulike
beskjeder både i offentlige og private sammenhenger. Enkeltvis kan det fra de ulike
offentlig kontor vurderes som forsvarlig, mens det samlet sett vil gi barnet en for stor
oppgave.

Det vil også være en umulig oppgave for de ulike etater å vurdere hva som er
forsvarlig å formidle av informasjon for det enkelte barn. Dette fordi de ulike etater
ikke kjenner bamets totale omsorgssituasjon og kan vurdere hvordan ulik informasjon
påvirker barnet. Enkle beskjeder som å huske turtøy i barnehagen kan føre til at barnet
tar for stort ansvar for sin egen situasjon, mens informasjon om avlyst legetime kan gi
bekymring for foreldres helse osv.

Basert på våre tilsynserfaringer fra de ulike velferdsområdene finner vi grunn til å
uttrykke bekymring for om en åpning for at barn kan benyttes som formidlere av enkle
beskjeder lett kan bli regelen fremfor unntaket fordi man i en presset situasjon ikke
finner tid til alternative løsninger.

Statens helsetilsyn vil anbefale at unntaket som foreslås i 3. ledd fjernes og at man
legger til grunn at ulike offentlige tjenester kommuniserer med sine brukere uten å
benytte barn til dette. I den grad dette gir en økt belastning for de offentlige tjenester
og for personer som er avhengig av tolk, er det etter vår vurdering riktig at det er
disse som bærer de belastninger dette måtte gi, ikke barn.

Med hilsen

Jo Kittelsen etter fullmakt
ass. direktør

Sigrunn Madland
fagsjef

 

Saksbehandler: Sigrunn Madland, tlf. 21 52 98 66