Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til vår høringsuttalelse av desember 2013 om endringer i forskrift om tilsyn med barn i fosterhjem. I høringsuttalelsen støttet vi barnets rett til å ha med seg en tillitsperson, men pekte på utfordringene for barn under barnevernets omsorg som må forholde seg til mange ulike personer i mange ulike roller.

Forskriftsutkastet vektlegger i stor grad at barnet skal høres, at det skal legges til rette for at barnet kan få uttrykke seg og å få frem barnets perspektiv. Dette er avgjørende for reell medvirkning, og våre tilsynserfaringer viser at det er nødvendig å tydeliggjøre dette både overfor kommunal barneverntjeneste og barneverninstitusjoner.

Statens helsetilsyn ønsker i tillegg en ytterligere fremheving av barnets mulighet for reell involvering og at det blir lagt vekt på barnets synspunkter, blant annet i tråd med enkelte formuleringer i Barnekonvensjonen.

Vi har følgende kommentarer til enkelte bestemmelser i selve forskriftsforslaget:

  • § 3 Definisjon av medvirkning.

Høringsforslaget:
”Med medvirkning forstås at barnet skal gis mulighet til å forstå, uttale seg og bli lyttet til. Barn kan medvirke i egen sak ved å uttrykke sin forståelse, valg og preferanser gjennom verbal og ikke-verbal kommunikasjon. Medvirkningen bør ivareta barnas forskjellige bakgrunn som etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn.”

Foreslått endring markert med uthevet skrift:
Ӥ 3 Definisjon av medvirkning.
Med medvirkning forstås at barnet i alle forhold som vedrører det skal gis mulighet til å forstå, gi uttrykk for sine synspunkter og bli lyttet til. Barn kan medvirke og påvirke i egen sak ved å uttrykke sin forståelse, valg og preferanser gjennom verbal og ikke-verbal kommunikasjon. Medvirkningen bør ivareta barnas forskjellige bakgrunn som etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn.”

  • § 6 Barnevernets ansvar for å legge til rette for barnets medvirkning

Høringsforslaget, 2. ledd:
”Barnets perspektiv og meninger skal inkluderes i vurderingen av hva som er barnets beste. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet. Barnet skal informeres om de ulike avgjørelser som er truffet og hvilke vurderinger som ligger til grunn for disse.”

Foreslått endring 2.ledd, markert med uthevet skrift:
”Barnets perspektiv og meninger skal inkluderes i vurderingen av hva som er barnets beste. Barnets synspunkter skal i alle forhold som vedrører barnet tillegges behørig vekt i samsvar med barnets alder og modenhet. Barnet skal informeres om de ulike avgjørelser som er truffet og hvilke vurderinger som ligger til grunn for disse.”

Med hilsen

Jo Kittelsen (etter fullmakt)
ass. direktør

Runa Madsen
seniorrådgiver

 

Saksbehandler: Runa Madsen, tlf. 21 52 99 91