Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til departementets brev datert 19. september i år med høringsfrist 14. november.

I høringsnotatet er den vanskelige avveiningen mellom nødvendig tilgang til helseopplysninger som en del av helsehjelpen og tilstrekkelig vern mot ulovlig innsyn drøftet. Statens helsetilsyn slutter seg til departementets vurderinger.

Statens helsetilsyn forutsetter at virksomhetene har tilgang på nødvendige teknologiske løsninger fra det tidspunkt forskriften trer i kraft, slik at kravene ikke er strengere enn det virksomhetene har praktisk mulighet til å ivareta.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Anders Haugland
juridisk direktør

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Anders Haugland, tlf. 21 52 99 64