Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 26. mai 2014 med høringsnotat angående endring av aldersgrense for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning fra 75 til 80 år. Høringsfristen er satt til 1. oktober 2014.

Kort historikk

Spørsmål knyttet til aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon har vært til behandling tidligere, og det er foretatt vurderinger av behovet for å endre forskriften som gjør det mulig for helsepersonell å søke om å beholde autorisasjon/lisens etter individuell vurdering etter fylte 75 år. Saken har vært til behandling som dokument 8 forslag to ganger (henholdsvis i 2003 og 2004) i Stortinget, og problemstillingen er tatt opp av legeforeningen og departement en rekke ganger.

Statens helsetilsyn har redegjort for sitt standpunkt overfor departementet bl.a. i brev av 27. august 2003 og 11. juni 2004, og senest er våre synspunkter formidlet til Helsedirektoratets i vårt brev 8. februar 2011 som siden er referert i Helsedirektoratets svar til Helse- og omsorgsdepartementet 19. mars 2012 (departementets ref. 201004908). Statens helsetilsyn sin oppfatning var den gang at vi ikke fant grunn til noen lemping av kravene i forskriften. Vi har i dag de samme synspunkter som fremgår av våre tidligere uttalelser. Brevene følger vedlagt i kopier.

Merknader til høringsnotatet

Forslaget innebærer en endring i aldersgrense for alle grupper av helsepersonell, men det er i hovedsak situasjonen for leger som drøftes i notatet. Statens helsetilsyn mener høringsnotatet med fordel kunne ha drøftet situasjonen for andre grupper helsepersonell nærmere.

Det framtredende perspektivet ved høringsnotatets drøfting er hvordan helsepersonell og da leger i særdeleshet, forholder seg til og opplever aldersgrensen i dagens regelverk. Pasientsikkerhetsaspektet nevnes, men drøftingen bærer i mindre grad preg av å problematisere dette temaet. Sett fra vårt ståsted er ivaretakelsen av pasientsikkerheten det sentrale og vi mener derfor dette burde ha blitt drøftet mer inngående.

Konklusjon

Etter vår vurdering fungerer gjeldende forskrifts vilkår om lisens og autorisasjon etter 75 år tilfredsstillende, og ivaretar helsepersonellovens formål på en god måte. Leger som ønsker å beholde sin autorisasjon/lisens for å fortsette sitt arbeid har en mulighet til dette etter søknad, og pasientsikkerheten synes tilsvarende godt ivaretatt gjennom denne ordningen.

Statens helsetilsyn støtter dermed ikke forslaget om å heve den aktuelle aldersgrensen fra 75 til 80 år. Statens helsetilsyn ønsker at den eksisterende ordningen der helsepersonell kan søke om å beholde autorisasjon/lisens etter individuell vurdering og søknad etter fylte 75 år, videreføres.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi etter fullmakt
assisterende direktør

Lars Ivar Widerøe
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Lars Ivar Widerøe, tlf. 21 52 99 57

Vedlegg:
Brev fra Statens helsetilsyn til Helsedepartementet med dato 27. august 2003
Brev fra Statens helsetilsyn til Helsedepartementet med dato 11. juni 2004
Brev fra Statens helsetilsyn til Helsedirektoratet med dato 8. februar 2011