Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Presisering av 22-ukers grense for å innvilge svangerskapsavbrudd

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i abortforskriften. Hensikten med endringene er å presisere gjeldende yttergrense for når svangerskapsavbrudd kan innvilges. Det skal fremgå av forskriften at et foster skal antas å være levedyktig etter utgangen av 22. svangerskapsuke. Bakgrunnen for foreslått presisering er at en gjennomgang av praksis knyttet til svangerskapsavbrudd sent i svangerskapet avdekket at den sentrale abortklagenemnda hadde innvilget enkelte avbrudd etter 22. svangerskapsuke.

Statens helsetilsyn støtter departementets forslag.

Vi merker oss at Helse- og omsorgsdepartementet i forslaget fastslår at forskriftsendringen ikke endrer gjeldende unntak om at abort kan innvilges dersom fosteret har en tilstand som er uforenelig med liv eller dersom svangerskapet medfører en overhengende fare for kvinnens liv eller helse.

Abortnemndenes sammensetning

Statens helsetilsyn støtter forslaget om å forskriftsfeste at det oppnevnes minst to varamedlemmer for hver primære abortnemnd.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi etter fullmakt
assisterende direktør

Kristina Totlandsdal
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandlere: seniorrådgiver Kristina Totlandsdal, tlf. 21 52 99 21
seniorrådgiver Lisbeth Raastad, tlf. 21 52 99 69