Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til høringsnotat utsendt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet 6. desember 2013.

Bakgrunnen for høringsnotatet er at Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har fått i oppdrag å gjennomgå kunnskaps- og kompetansesentre med annen forankring enn i de regionale helseforetakene. Høringsnotatet skisserer et forslag til et samfunnsoppdrag for sentrene.

Vi stiller oss positive bak høringsnotatets intensjoner og ser nødvendigheten av en gjennomgang av kunnskaps- og kompetansesentrene. Statens helsetilsyn har tilsynserfaringer innenfor sosial-, barnevern og helseområdet som tilsier at det er avgjørende for kommuner og virksomheter at deres fagutøvelse bygger på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukernes ønsker og behov i den gitte situasjonen. Sentrene har en sentral rolle i å fremskaffe denne kunnskapen. Samtidig vil vi slutte oss til behov for et ”System for regulering ved opprettelse, endring og avvikling av sentre, samt den overordnede samordningen av samfunnsoppdrag og rolleavklaring vil være betydningsfull for å sikre god ressursutnyttelse, likeverdige og samordnede tjenester” (Høringsnotatet s. 13).

Vi vil for øvrig kommentere følgende forhold når det gjelder sentrenes samfunnsoppdrag:

  • Vi støtter presiseringen av sentrenes primærmålgruppe; nemlig tjenestene med ansvarlige tjenesteutøvere og beslutningstakere i første og andre linjetjenester og offentlig forvaltning, og at de skal bidra til fagutvikling, kvalitetsutvikling og beslutningsstøtte (pkt. 5.2)
  • Vi ser at tjenestene har behov for støtte til at eksisterende kunnskap tas i bruk og at dette evalueres. Vi ser videre positivt på at sentrene som en del av sitt samfunnsoppdrag skal inngå i formaliserte samarbeidsstrukturer (pkt. 5.3.)
  • Vi er enige i at kunnskaps- og kompetansesentre ikke skal ha ansvar for grunnutdanningene (pkt. 5.5)
  • Vi ser nytten av at sentrene skal arbeide med kunnskapsutvikling og kompetanseoppbygging, og at de ikke skal benytte mottatte tilskuddsmidler til grunnforskning (pkt. 5.6)

 

Med hilsen 

Elizabeth Loe Tollefsen etter fullmakt
avdelingsdirektør

Runa Madsen
seniorrådgiver

 

 

Saksbehandler: Runa Madsen, tlf. 21 52 99 91