Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til brev av 1.juli 2014 angående høring- Nasjonale prosedyrer for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold.

Statens helsetilsyn synes det er bra at en slik prosedyre er utarbeidet.

Ansvarsfordelingen mellom etatene er tydelig beskrevet. Ansvar for etatsledere og lokale virksomhetsledere er også tydelig beskrevet. Statens helsetilsyn har også merket seg at ansvar for at prosedyren er kjent, at det finnes nødvendig utstyr, opplæringsplaner og samarbeid om trening og øving etatene imellom, er godt beskrevet.

Vi har merket oss at prosedyren klargjør helsepersonellets ansvar og handlingsrom i situasjoner ved pågående livstruende vold.

Etter vår vurdering er prosedyren et godt utgangspunkt for nødvendig samhandling mellom etatene

Med hilsen 

Aud Nordal etter fullmakt
fungerende avdelingsdirektør

Ståle Ackermann
seniorrådgiver

 

Saksbehandler: Ståle Ackermann, tlf. 21 52 98 61