Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi viser til høringsbrev av 20.12.2013 knyttet til revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet "Vold og seksuelle overgrep mot gravide".

Helsetilsynet velger ikke å følge de opplistede punktene ett for ett, men heller konsentrere seg om tema som vil overlappe flere punkter som Helsedirektoratet ønsker innspill til. Vi merker oss at teksten er omfattende og relativt lang med tanke på at det skal inn som ett av mange områder i en faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Dette gjør det nødvendig å presentere selve anbefalingene tydelig og med klart budskap om hva som forventes av den som utfører tjenesten og av dem som styrer den.

Helsetilsynet støtter at det blir en fast rutine i svangerskapsomsorgen at alle kvinner får anledning til å kunne formidle om de har erfaring med vold og seksuelle overgrep i sine nære relasjoner. Dialogen er og skal være det bærende prinsipp. Helsetilsynet etterspør om det har vært vurdert at dialog kan skje i kombinasjon med et skjema hvor spørsmål om vold og seksuelle overgrep er nedfelt sammen med andre tema som kvinnen svarer på som fast prosedyre ved konsultasjon tidlig i svangerskapet.

I Sverige har de lang erfaring med å tilby alle gravide livsstilsamtaler rutinemessig, og bruk av skjema er en innarbeidet metode. Når det anbefales at kvinnen skal være alene når hun blir spurt om sine erfaringer, så kan det være vanskelig for kvinner som trenger tolk å besvare spørsmålene muntlig. Da vil også et skjema på kvinnens språk være en god innfallsport til videre oppfølging.

Under kapittelet som omhandler "Kvinner med innvandrerbakgrunn" første avsnitt er det lagt vekt på pasienters lovfestede rett til informasjon. Denne retten gjelder alle kvinner, og kan derfor med fordel løftes ut av dette kapittelet og settes i sammenheng med den generelle informasjonen som gis innledningsvis. Under kapittelet om kvinner med innvandrerbakgrunn kan det igjen minnes om de særlige utfordringene vedrørende håndteringen av denne pasientrettigheten til denne pasientgruppen.

Helsetilsynet merker seg at bruken av begrepene "bør", "skal" og "må" kan skape uklarhet om hva som er ønsket og hva som er en plikt/rettighet. Dette gjelder særlig i boksen der anbefalingene er listet opp, men teksten for øvrig bærer preg av utklart budskap.

Når det innføres rutinemessig screening, og man søker å avdekke vanskelige livssituasjoner med den hensikt å forebygge skade, må det være et godt system for hjelp og tiltak som kvinnen og hennes familie kan nyttiggjøre seg.

I utkastet gjøres det tydelig rede for at det er mange ulike former for vold og overgrep i nære relasjoner, og at hjelpen kvinnen og familien har behov for, kan være forskjellig. Brukerne og den som utøver svangerskapsomsorg må ikke komme i en situasjon der en har søkt - og lykkes i - å avdekke vanskelige livssituasjoner, men ikke har tiltak for videre oppfølging som brukeren kan nyttiggjøre seg. Det må derfor være tydelig hvilken oppfølging helse- og omsorgstjenesten skal tilby, slik at de som yter svangerskapsomsorg og de som mottar slike tjenester, vet hvilke tilbud som finnes. Begrepene som benyttes i denne sammenheng må velges ut fra hvilke rettigheter og plikter som gjelder, og hvilke tilbud myndighetene ønsker å innføre. Demest må de ulike veiledere på området harmoniseres, slik at brukemes rettigheter er tydelige.

Også i kapittelet som omhandler dokumentasjon, kan bruken av begrepet "bør" gi uklart budskap om hvilke plikter som påligger dem som er ansvarlige for helse- ogomsorgstjenester angående meldingsutveksling av nødvendige opplysninger.

Vi oppfordrer derfor Helsedirektoratet spesielt til å endre bruken av begrepet "bør" til"skal" i teksten, slik at en individuell rettighet ikke svekkes i en så traumatisk livssituasjon som vold skaper og har av konsekvenser både for mor og barn.

Med hilsen

Øyvin Palm e.f.
avdelingsdirektør

Sidsel Platou Aarseth
seniorrådgiver

 

Saksbehandler (helsefag): Lise Broen
Saksbehandler: Sidsel Platou Aarseth, tlf. 21 52 99 79