Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til mottatt høringsbrev av 13. mai 2014.

Vi har ingen merknader til revisjonen av helsekravene i IS-1879 Veileder til helsekravforskriften eller fagplanene for oppdateringskurs for resertifisering som petroleumslege og dykkerlege, men viser til uttalelsen fra Fylkesmannen i Rogaland og slutter oss til denne.

Når det gjelder endring av varigheten for godkjenning som petroleumslege, vil vi tilrå at ordningen med godkjenning av petroleumsleger hvert tredje år videreføres inntil videre. Dette begrunnes med at ordningen er ny fra 1. januar 2011 og ennå ikke har fått virke og blitt evaluert. Den nye faggruppen består i dag av over tusen petroleumsleger spredt over hele landet. For å sikre at faggruppen holder en nødvendig faglig standard basert på konsensus i fagfeltet, er det etter vår vurdering viktig at den nåværende ordningen med resertifisering hvert tredje år fortsetter i minst tre år til etter neste sertifisering. For øvrig slutter vi oss også her til det som fremgår av høringsuttalelsen fra Fylkesmannen i Rogaland.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Arve Norum Slemdal
rådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Helsefaglig saksbehandler: Frøydis Lehne, tlf. 21 52 99 44
Juridisk saksbehandler: Arve Norum Slemdal, tlf. 21 52 98 56