Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til høringsbrev med vedlegg datert 27. oktober 2014. I brevet inviteres det til høring av revidert utgave av det norske blodgiverskjemaet. Blodgiverskjemaet skal gi blodbankene opplysninger om blodgiveren for å kunne vurdere personens egnethet som blodgiver på det aktuelle tidspunktet.

Helsedirektoratet har bedt om at tre spesielle forhold blir hørt:

Innføring av «vet ikke» rubrikk på spørreskjemaet

Statens helsetilsyn støtter forslaget om å ta inn kolonnen vet ikke ved kartlegging av smitterisiko.

Ved å åpne for at blodgiver kan besvare enkelte av spørsmålene med vet ikke, gis det et utgangspunkt for oppfølgingsspørsmål om eventuell smitterisiko fra intervjuer. Når blodbankene gir blodgiverne anledning til å besvare spørsmålene på denne måten, synliggjøres samtidig den utfordringen blodbankene håndterer daglig ved vurdering av blodgiveres egnethet. Spørsmålene som besvares som vet ikke må avklares av kompetent personell før blodgiver eventuelt godkjennes for tapping.

Blodgiveren må signere for at de har lest og forstått informasjonsmaterialet, samt samtykker til lagring av opplysninger i blodgiverregisteret

Statens helsetilsyn har ingen kommentarer utover at forslaget om at blodgiveren må krysse av og signere for dette ved hver tapping støttes.

Rubrikk for fremvist legitimasjon

Statens helsetilsyn støtter også forslaget om at personalet som foretar intervju av den mulige blodgiveren krysser av for fremvist legitimasjon. Det er imidlertid viktig å presisere at blodbankene må ha etablert prosedyrer som beskriver sikker identifikasjon av blodgivere. (Jfr. Veileder for transfusjonstjenesten i Norge, 7. utgave).

Andre kommentarer

Statens helsetilsyn har noen kommentarer til den første siden av skjemaet:

  • 2. avsnitt foreslås endret til: Hvis man nylig har blitt smittet kan man være smittefarlig selv om testene som skal bekrefte sykdom ikke viser noe galt. Hensikten med flere av spørsmålene er å avdekke mulig smitterisiko.
  • Vi foreslår at vennligst i de to neste avsnittene tas ut.
  • Statens helsetilsyn foreslår at i de nærmeste dagene presiseres og foreslår at teksten endres til den første uken.

Med hilsen

Thorbjørg Aa. Nordengen
seniorrådgiver

 

 

Kopi til:
Helse- og omsorgsdepartementet
Statens legemiddelverk

Saksbehandler: Thorbjørg Aa. Nordengen, tlf. 21 52 99 73