Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 15. september 2014 med forslag om utvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre. Høringsfristen er satt til 15. desember 2014.

Statens helsetilsyn er positiv til utvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre.

Utvidelsen innebærer at helsesøstre og jordmødre med særskilt dokumentert kompetanse kan rekvirere og administrere alle prevensjonsmetoder, inklusive de langtidsvirkende prevensjonsmidler (LARC), og til alle kvinner over 16 år.

Den foreslåtte utvidete rekvireringsretten innebærer en lettere og økt tilgjengelighet til prevensjon og prevensjonsveiledning, på nye arenaer, og for alle kvinner. Helsetilsynet er enig i at dette er viktig bl.a. for grupper som har bolig langt fra egen fastlege, eller der fastlegen har lang venteliste for denne type konsultasjoner. Endringen bidrar også til at det kan etableres lavterskeltilbud som er tilpasset særlig sårbare grupper for uønsket svangerskap. Helsetilsynet ser at endringen også kan fungere som et tiltak for å frigjøre kapasitet hos fastlegen til andre pasienter og oppgaver. Samtidig vil vi understreke at prevensjonsveiledning og forskrivning av prevensjonsmidler er en del av det allmennmedisinske tilbudet som fastlegene forventes å yte til pasientene på sin liste.

I et større samfunnsmessig perspektiv er lettere og økt tilgjengelighet til målrettet og tilpasset prevensjon og prevensjonsveiledning hensiktsmessig. En forutsetning er at pasientsikkerheten blir betryggende ivaretatt, bl.a. ved at nødvendige og adekvate kompetansekrav blir oppfylt, og at samarbeid og henvisning til fastlege eller spesialist skjer i tråd med kravene til faglig forsvarlig yrkesutøvelse.

Forskriftens § 2-5 nytt tredje ledd om kompetanse er svært generelt formulert. Vi stiller spørsmål ved om kompetansekravene - av hensyn til pasientsikkerheten - bør presiseres og konkretiseres slik at de fremstår som klart førende.

Helsetilsynet merker seg at den utvidete ordningen også antas å bli et vesentlig bidrag til den nasjonale forebyggingsstrategien for å forebygge uønskede graviditeter, og slik kan bidra til en nedgang i aborttallene.

I tilsynssammenheng merker Statens helsetilsyn seg at departementet for normeringen av denne type helsehjelp viser til veiledningen og metodeboken som organisasjonen Sex og Samfunn har utarbeidet, og at Helsedirektoratets retningslinjer for rekvisisjonsrett i rundskriv I/2006 skal oppdateres for utvidelsen.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi etter fullmakt
assisterende direktør

Kristina Totlandsdal
seniorrådgiver

 

Kopi:

Saksbehandler: Kristina Totlandsdal, tlf. 21 52 99 21