Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til høringsforslag på tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator oversendt 1. juli 2014 med høringsfrist 22. august 2014. Vi ba om utsatt frist 11. august 2014 og fikk svar samme dag om at innspill kan gis ut september.

Høringsinstansene er bedt om å gi tilbakemelding på innholdet og i mindre grad på struktur. Veilederen er web-basert og Helsedirektoratet skriver at det derfor vil være en del gjentagelser i teksten. Formålet med veilederen er både å være lovfortolkende og faglig veiledende og målgruppen er primært tjenesteytere og beslutningstakere.

Vi er bedt om å gi svar i vedlagte skjema, men velger å svare i brev fordi våre viktigste tilbakemeldinger er av generell og prinsipiell art.

Statens helsetilsyn synes det har vært utfordrende å lese veilederen, muligens som følge av at den er web-basert. Veilederen fremstår for oss som noe uferdig og vi mener at innholdet er ufullstendig, spesielt knyttet til faglig veiledning. Dette gjelder for eksempel beskrivelsene av kunnskapsbasert praksis, ICF og kompetanse knyttet til verktøyet og krav til journalføring og bruk av elektroniske saksbehandlingssystemer ved arbeid med til individuell plan.

Vår oppfatning er at veilederen gir en god innføring i overordende prinsipper for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinerende enhet, mens dagens situasjon på området i svært liten grad er beskrevet. Det er eksempelvis lite informasjon om habilitering og sentrale kjennetegn ved målgruppene og deres behov. Vi savner beskrivelser av aktuelle problemstillinger og gode eksempler på god praksis ovenfor de ulike målgruppene.

Dokumentet presenterer også en rekke definisjoner og framstillinger av helt generelle forhold, som kommer nærmest som en oppramsing. Ett eksempel er det som står om taushetsplikt. Det er helt generelt, og gir etter vår oppfatning lite veiledning i hva som er spesielt utfordrende med hensyn til å overholde taushetsplikten overfor de aktuelle målgruppene. Bruk av tvang og makt er et annet eksempel. Innholdet i kapittelet kan med fordel spisses slik at det gir mer praktisk veiledning i hva en skal være oppmerksom på når det gjelder habilitering og rehabiliteringsprosser knyttet til konkrete situasjoner, hvor tvang og makt kan være et element. Hva kan for eksempel være aktuelle tilnærminger og grep dersom brukere eller pasienter motsetter seg opptrening?

Vi anbefaler også en gjennomgang med tanke på konsistens. Vi finner at en del problemstillinger tas opp gjentatte ganger, og at det varieres mellom å benytte bør, må og skal om samme tema på ulike steder. Eksempler er omtalen av pliktene til å legge til rette for brukermedvirkning og pliktene til koordinerende enhet. Det er avgjørende at veilederen er juridisk korrekt for at den skal være til hjelp for beslutningstakere og tjenesteytere i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.

Statens helsetilsyn oppfatter at utkastet først og fremst gir beskrivelser av regelverket. Denne delen kan med fordel kortes ned. Vi anbefaler at veilederen bygges ut med konkrete eksempler på utfordringer i tjenestene og på god praksis. For at den skal være til hjelp for tjenesteutøvere og ledere bør den i langt større grad avklare hva som kreves for at tjenestene som tilys skal være faglig forsvarlige. Både for fylkesmennene og Statens helsetilsyn er Helsedirektoratets veiledere og retningslinjer av stor betydning når vi skal vurdere om lover og forskrifter følges.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Hege Kylland
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Hege Kylland, tlf. 21 52 98 65