Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til brev av 29. april 2014, hvor vi besluttet å inndrive tvangsmulkten fastsatt i vedtak av 11. desember 2013 for månedene januar til mars 2014. Vi opplyste at tvangsmulkten ville løpe inntil vårt pålegg var oppfylt, eller til vi ser at effekten av iverksatte tiltak er av en slik karakter at pålegget vil innfris innen rimelig tid.

Statens helsetilsyn har i beslutninger av 29. april, 30. mai, 23. juni, 16. juli, 11. september og 19. desember 2014 og 27. april 2015, inndrevet tvangsmulkten for månedene januar 2014 til mars 2015.

Vi har mottatt rapporter for april til august 2015. Den 15. juni 2015 overtok AMK Oslo og Akershus funksjonen for Østfolds befolkning. Til sammenligning vises også aksesstid for september 2013 til mai 2014:

Antall 113 anrop

% besvart < 10 sek

% besvart < 20 sek

September 2013

10299

72,6

93,8

Oktober 2013

10455

72,3

92,2

November 2013

10599

79,1

95,3

Desember 2013

11199

77,4

94,9

Januar 2014

10402

84,7

95,5

Februar 2014

9664

85,3

94,9

Mars 2014

11029

88,5

96,9

April 2014

10649

87,4

96,3

Mai 2014

12387

86,9

96,0

Juni 2014

11544

89,0

96,6

Juli 2014

10439

90,5

96,9

August 2014

11223

89,0

96,5

September 2014

10937

89,1

96,9

Oktober 2014

11589

86,8

95,8

November 2014

11134

88,2

 

Desember 2014

12536

86,7

 

Januar 2015

12492

86,5

 

Februar 2015

11189

86,2

 

Mars 2015

11417

83,0

 

April 2015

11145

85,1

 

Mai 2015

11625

83,8

 

Juni 2015

13195

86,5

 

Juli 2015

13278

89,4

97,8

August 2015

13657

92,6

98,2

I perioden november 2014 til juni 2015 rapporterte ikke helseforetaket på antall telefoner besvart innenfor 20 sekunder.

I rapportene viser helseforetaket til at det i april og mai ble gjort ombygningsarbeider for å forberede mottak av AMK Østfold. Driften var da fra 2 separate rom, som sammen med opplæring av nyansatt kan forklare noe dårligere svartider. I rapporten for juni vises det til at overtakelsen av Østfolds befolkning gikk komplikasjonsfritt, og at det ikke var registrert operative avvik etter overtakelsen. Det rapporteres heller ikke om avvik for juli 2015. Erfaringene så langt ser ut til å bekrefte at sammenslåingen av AMK Oslo og Akershus med AMK Østfold har gitt en mer robust løsning.

I møtet mellom helseforetaket og Statens helsetilsyn den 25. september 2015, redegjorde helseforetaket for iverksatte tiltak og planlagte tiltak med tanke på kommende utfordringer for tjenesten.


Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har kommet til at måloppnåelsen nå er så god at tilsynssaken kan avsluttes. Vi har i denne vurderingen lagt vekt på at svartidene har forbedret seg betydelig siden pålegget og tvangsmulkt ble gitt. I mai til august 2013 var svartidene under 65 % innenfor 10 sekunder, mens svartidene i siste mottatte måling for august 2015 er på 92,6 % innenfor 10 sekunder. Etter vår vurdering har pålegg og tvangsmulkt, sammen med god innsats fra virksomhetens side, hatt stor effekt på forbedrede svartider.

Statens helsetilsyn har for øvrig merket seg at etter overtakelsen av AMK Østfold, har svartidene ikke forverret seg, men tvert i mot blitt noe bedre enn foregående måneder. Etter vår vurdering tyder dette på en god forberedelse fra helseforetakets side.

Svartidene for august 2015 oppfyller den delen av pålegget som gjelder at 90 % av samtalene skal besvares innen 10 sekunder, jf. også forskriftskravet.

Slik Statens helsetilsyn ser det, er det ikke lenger hensiktsmessig å opprettholde pålegg og tvangsmulkt. Da tilsynssaken nå avsluttes, minner vi om virksomhetens internkontrollplikt, noe som i dette tilfellet særlig innebærer at ledelsen kontinuerlig må ha oversikt over svartider, og forbedre og iverksette tiltak med tanke på å opprettholde kravet til 90 % innen 10 sekunder.


Konklusjon

Tilsynssaken avsluttes. Med hilsen

Jan Fredrik Andresen                                                             Lars Kristian Borgly

direktør                                                                                   seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Kopi til:

Helse Sør-Øst RHF

Helse- og omsorgsdepartementet Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver Lars Kristian Borgly, tlf. 21 52 99 32

Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver Ståle Ackermann, tlf. 21 52 98 61