Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – høringsuttalelse

Om endring i kvalitetsforskriften – høringsuttalelse

Krav om politiattest for personell i den kommunale helse og omsorgstjenesten – høringsuttalelse

Endring av blodforskriften – høringsuttalelse

Revisjon av forskningsetikkloven – høringsuttalelse

Avslutning av tilsynssak AMK Oslo og Akershus

Nytt kommunalt pasient- og brukerregister og enkelte endringer i helsepersonelloven – høringsutalelse

Veileder om tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer – høringsutalelse

Retningslinjer om saksbehandling i barneverntjenesten – høringsutalelse

Fritt rehabiliteringsvalg – høringsuttalelse

Forslag til endringer i barneloven for å fremme likestilt foreldreskap – høringsuttalelse

Forslag til forenklingar og endringar i regelverket om arbeidsmarknadstiltak – høyringssvar

Utkast til Demensplan 2020 – høringssvar

"Et NAV med muligheter" – sluttrapport fra ekspertgruppa – høringsuttalelse

Fritt behandlingsvalg – høringssvar

Henvisningsveileder – høringsuttalelse

Forskrift om forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet – Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Nasjonal traumeplan – traumesystem i Norge 2015 – høringssvar

Tilsynsveileder i miljørettet helsevern – høringssvar

Rapport 2.0 Kritisk informasjon for kjernejournal – En nasjonal standard for integrasjon mot kjernejournal – høringssvar

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold institusjoner rusmiddelmisbruk – høringsuttalelse

Tolking i offentlig sektor – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

Kongelig resolusjon om organisasjonsplan for redningstjenesten – høringssvar

Behandling av klage på pålegg om å nedlegge driften ved Motivasjonskollektivets korttidsavdeling

NOU 2014:10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern – høringssvar

Endringer i straffegjennomføringsloven for straffegjennomføring i annen stat – høring

Forslag til endringer til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten. NOU 2014:12

Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerettighetsloven m.m.

Klassifikasjonsforslag, felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten