Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets brev av 25. juni 2015 vedrørende forslag til endringer i barneloven for å fremme likestilt foreldreskap.

Høringsnotatet tar utgangspunkt i at lovendringene vil kunne bidra til å dempe konflikter mellom foreldre dersom begge opplever at de i utgangspunktet stiller likt etter et samlivsbrudd.

Statens helsetilsyn ønsker å rette oppmerksomheten mot barnets omsorgssituasjon ved en foreldrekonflikt. Våre tilsynserfaringer viser at det er et problem at terskelen for å melde bekymring til barneverntjenesten i noen tilfeller er for høy. En konflikt mellom foreldre er i utgangspunktet en privatrettslig tvist, men en tilspisset konflikt kan i noen tilfeller gå ut over foreldrenes omsorgsevne og utgjøre en fare for barnets helse- og utvikling. Dette kan føre til at barnet har behov for bistand fra barneverntjenesten. Vi vil understreke betydningen av at aktører rundt familien som har meldeplikt til barneverntjenesten overholder denne, og ber departementet vurdere om dette bør kommenteres i forarbeidene.
 
For øvrig har vi ingen kommentarer til høringsbrevet.


Med hilsen

Jo Kittelsen etter fullmakt
assisterende direktør  

Kristin Løseth
seniorrådgiver


Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Kristin Løseth, tlf. 21529961