Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 29. april 2015 vedrørende høring om fritt behandlingsvalg.

For Statens helsetilsyn er det viktig å påpeke behovet for at grensene mellom HELFO og fylkesmannen som tilsynsmyndighet blir så tydelige som mulig.

I høringsnotatet fremgår det at HELFO, foruten å kontrollere at leverandørene overholder vilkårene stilt i forskriften, også skal følge opp leverandørene i noe bredere forstand. I følge notatets pkt 8.3.1 skal HELFO være

oppmerksomme på forhold som kan påvirke kvaliteten på tjenestene, for eksempel: Endring i faglige retningslinjer og oppfølging av dette hos leverandørene, endring i behandlingskapasitet, bytte av ledelse eller ikke ubetydelige utskiftninger av personale (herunder vakanser, langvarige sykmeldinger og lignende).

Statens helsetilsyn mener det siterte etterlater en usikkerhet relatert til rekkevidden av HELFOs ansvar. Det kan stilles spørsmål ved hvordan HELFO skal kunne vurdere kvaliteten i tjenesten, i en godkjenningsordning som er lagt opp til ikke å skulle kreve omfattende undersøkelser eller utredninger fra godkjenningsmyndighetenes side. Videre vil vi påpeke at begrepet "kvaliteten på tjenestene" fremstår som lite dekkende, da det leverandøren er ansvarlig for å yte, er forsvarlige tjenester, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.

Statens helsetilsyn har for øvrig ingen merknader til høringsnotatet.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi
fungerende direktør

Lars Kristian Borgly
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Lars Kristian Borgly, tlf. 21 52 99 32