Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til høringsbrev av 26. juni 2015 – fritt rehabiliteringsvalg.

Vi støtter forslaget om opphevelse av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4 femte ledd, som gjør unntak fra retten til å velge privat rehabiliteringsinstitusjon.

Statens helsetilsyn gjør oppmerksom på at en opphevelse av bestemmelsen, vil innebære at fylkesmannen blir klageinstans også for klager knyttet til valg av private rehabiliteringsinstitusjoner. Dette kan få økonomiske og/eller ressursmessige konsekvenser for fylkesmannen.

Vi har for øvrig følgende bemerkninger:

Av høringen fremgår at det pr. i dag er ulik praksis i helseregionene når det gjelder henvisningsrutiner. Det er også ulik praksis knyttet til innkrevning av egenandeler. Statens helsetilsyn bemerker at det ved valg av modell, jf. pkt 4 i høringen, bør etterstrebes å sikre lik praksis.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Lars Kristian Borgly
seniorrådgiver


Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver Lars Kristian Borgly, tlf. 21 52 99 32
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver Karoline Olsen, tlf. 21 52 99 81