Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har gjennomgått NOU 2014:10, og har følgende kommentarer til utredningen:

Vi viser til utvalgets utkast til ny forskrift til utforming av mandat til den sakkyndige, jf. straffeprosessloven § 142a (s. 388). Det er tidligere i utredningen (s. 245) vist til at sakkyndigerklæringen omfattes av § 15 i helsepersonelloven og tilhørende forskrift. Vi anbefaler at dette også nevnes under forskriften i § 1, fjerde ledd, for å sikre at den sakkyndige har et bevisst forhold til disse lov- og forskriftskravene ved utarbeidelsen av sin erklæring.

Vi vil også knytte noen bemerkninger til Kontrollkommisjonens arbeid, som i utgangspunktet er å ivareta pasienters rettssikkerhet og velferd. Når pasienten er dømt til behandling, skal kommisjonen prøve klage på vedtak om overføring, jf. § 5-4 i psykisk helsevernloven. I denne forbindelse skal kommisjonen også vurdere klage på den faglig ansvarliges vurdering av behovet for å beskytte samfunnet mot faren for nye alvorlige lovbrudd. I forslag til ny § 5-4 (s. 379) vil Kontrollkommisjonene få utvidet sitt ansvar til å prøve om vedtaket fremstår som urimelig ut fra hensynet til den domfelte, men også av hensyn til medborgeres rett til liv, helse og frihet. Disse begrepene gir grunnlag for atskillig bruk av skjønn, både for den faglig ansvarlige som fatter vedtaket, og for Kontrollkommisjonen som eventuelt skal overprøve et slikt vedtak. Vi kunne ønsket en bredere drøftelse av disse utfordringene.

Vi vil ellers bemerke at etter vår mening har utvalget gjennomført et godt og grundig arbeid. Ved å inkludere menneskerettighetsspørsmål og filosofiske og etiske betraktninger i drøftelsene, er det tilført en tankevekkende og viktig dimensjon til den offentlige utredningen. Vi ser frem til iverksettelsen av de relevante lov- og forskriftsendringene om tilregnelighetsregler, sakkyndigrollen og særreaksjoner.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør
Unni Rønneberg
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Unni Rønneberg, tlf. 21 52 99 28