Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 4. oktober 2016 med forslag om endringer i flere lover og forskrifter.

Statens helsetilsyn ser positivt på at det er gjort et stort arbeid for å klargjøre og harmonisere regelverket som omhandler barns medvirkning og uttalerett. Etter endringene fremstår regelverket mer i tråd med grunnloven § 104 første ledd, samt barnekonvensjonen artikkel 12. Vi vil avgrense denne høringsuttalelsen til å omfatte enkelte endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven.

Kommentarer til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Til § 3-1 Pasientens og brukerens rett til medvirkning

Vi ser svært positivt på tilføyelsen om at barn skal gis informasjon og høres. Slik vi ser det er det viktig at det er gitt som en rettighetsbestemmelse, noe som også er i tråd med endringene i barneloven § 31, og med prinsippene i grunnlovens § 104 og barnekonvensjonen.

Barns rett til informasjon og til å høres gjelder uavhengig av om barnet vurderes som «samtykkekompetent», jf. § 4-3. Det må utvilsomt være en lavere terskel for å gi og motta informasjon enn til å samtykke til helsehjelp. Barnets medvirkningsrett begrenses også hva som anses som faglig forsvarlig (se nedenfor under §§ 4-3 og 4-4).

Til § 3-4 Informasjon når pasienten eller brukeren er under 18 år

Statens helsetilsyn ser positivt på endringene i § 3-4 jf. § 4-3 første ledd bokstav c, og vil påpeke at det vil være en fordel om hvilke tilfeller dette skal omfatte går klart frem av veiledning til ny lovtekst. Som eksempler på dette er meldeplikt til andre instanser og behov for spesiell bistand for å kunne gi barnet forsvarlig omsorg.

Vi ser positivt på forslaget om en snever unntaksbestemmelse som gir adgang til å unnta informasjon fra foreldrene, uavhengig av alder, jf. § 3-4 fjerde ledd. Dette gir en beskyttelse av barn som står i fare for å bli mishandlet, eller som lider nød ved at informasjon tilflyter foreldrene. Det er viktig at dette er en snever unntaksregel, og at det angis nærmere i lovkommentarene hvilke tilfeller dette kan omfatte.

Til § 4-3 og § 4-4

Det er spesielt bedt om at høringsinstansene kommenterer på hva som er den beste løsningen i forhold til spørsmål om å senke aldersgrensen for selvstendig samtykkekompetanse hos barn.

Statens helsetilsyn er enig i at samtykkekompetansen ikke bør senkes til å gjelde barn under tolv år. Utgangspunktet for samtykkekompetansen bør være barnets alder og modenhet, i tillegg til karakteren av helsehjelpen som gis. Medvirkning på barnevernsområdet i forhold til ulike tiltak, er noe annet enn samtykke til helsehjelp. Det kan være komplisert å få den fulle innsikt i hvordan man skal avveie de ulike hensyn når det gjelder alvorlige og risikofylte inngrep. I bunnen vil det også her måtte ligge en begrensning ut fra hva som anses som faglig forsvarlig. Vi mener det er fornuftig med grensene som er satt, og at hovedregelen er at foreldrene gis rett til å samtykke på barnets vegne når de er under 16 år. Unntakene for gruppen fra 12 til 16 år er da fanget opp i bokstav c, og samsvarer greit med endringene i § 3-4.

§ 4-4 regulerer rett til å samtykke på vegne av barn. Departementet gir også her en adgang til å gi barn under sju år adgang til å si sin mening til foreldre/andre med foreldreansvar/ barneverntjenesten, før spørsmål om å samtykke til helsehjelp avgjøres. Dette harmonerer etter vår vurdering med de øvrige bestemmelsene, også innen barnevern (jf. ny bestemmelse om barnets rett til medvirkning).

Kommentarer til endringer i helsepersonelloven:

Til § 17

Vi ser behovet for å presisere bestemmelsen på dette punktet, og støtter den presiseringen som er foreslått. De øvrige bestemmelsene om taushetsplikt for helsepersonell vil imidlertid ha stor betydning for hvordan bestemmelsen skal forstås i deres daglige arbeid. Ettersom dette er et komplisert regelverk, ser vi et behov for å konkretisere dette i merknadene til helsepersonelloven. Særlig gjelder dette i de situasjonene hvor helsepersonell er behandler for annet helsepersonell. Vi vil samtidig vise til helsepersonelloven § 23 nr. 4 som angir at taushetsbelagte opplysninger kan  gis videre når tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre.

Til § 68 nytt tredje ledd:

Vi støtter endringene som er foreslått, og anser at lovendringen vil føre til en effektivisering, uten at det går på bekostning av rettssikkerheten til helsepersonell.

Generelle bemerkninger

Statens helsetilsyn ser svært positivt på tilføyelsene som er gjort vedrørende barn som pårørende, og at det også omfatter mindreårige barn som pårørende søsken. Vi ser det som viktig at dette lovreguleres, og sikrer barns rettigheter når de står i svært krisepregede situasjoner.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi etter fullmakt
assisterende direktør

Inger Pedersen
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver Inger Pedersen, tlf. 21 52 99 43,