Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet – høringsuttalelse

Innspill til revidering av rundskriv 35 – aktivitetsplikt for unge mottakere av stønad til livsopphold – høringsuttalelse

Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og om ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige – høringsuttalelse

Barn sin rett til medvirkning og medbestemmelsesrett etter pasient- og brukerrettighetsloven - høringsuttalelse

Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom – høringsuttalelse

Forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige - høringsuttalelse

Forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 11 om arbeidsavklaringspenger – høringsuttalelse

Trygghet og sikkerhet i barnevernsinstitusjoner – høringssvar

NOU 2016:4 Ny kommunelov – høringsuttalelse

Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1 og felles kompetansemoduler del 1-3 – høringssvar

Oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. – høring

Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering – høringsuttalelse

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten – høringssvar

Endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell – gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv - høringssvar

Forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem – høringsuttalelse

Forslag til lov om informasjonstilgang, taushetsplikt m.v. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg saker om akuttplassering og omsorgsovertagelse etter barnevernloven – høringsuttalelse

Endringer i kjernejournal- og reseptformidlerforskriftene – høringsuttalelse

Forslag til endringer i barnevernloven. Kvalitets- og strukturreform – høringsuttalelse

Forslag om ny spesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus – høringsuttalelse

Evaluering av offentleglova – høringssvar

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år – høringsuttalelse

NOU 2015:17 Først og fremst – et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus - høringsuttalelse

Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene – høringsuttalelse

Fylkesmennenes oppfølging av fristbrot i barnevernet – høyring

Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten – høringsuttalelse

Helsetjenestens beredskap for behandling av pasienter med aksidentell hypotermi

Vurdering av behovet for nasjonal veileder for behandling av pasienter medaksidentell hypotermi.

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven – høringsuttalelse

Forslag til endringer i psykisk helsevernloven – kontroll for å hindre innføring av legemiddel, rusmiddel, skadelige stoff, farlige gjenstander og rømmingshjelpemiddel – høringsuttalelse