Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til høringsbrev av 1. oktober 2015 om ny pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven (styrket pårørendestøtte). Pliktbestemmelsen skal utfylle pasient- og brukerrettighetsloven.

Innledning

Statens helsetilsyn støtter departementets forslag om å innføre ny pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven (styrket pårørendestøtte), med ny utforming av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6. Statens helsetilsyn ser det som et fornuftig og hensiktsmessig tiltak å tydeliggjøre og samle kommunens plikter overfor pårørende i en og samme bestemmelse. Dette vil etter Statens helsetilsyns vurdering i større grad enn tidligere kunne sikre en helhetlig vurdering av den enkeltes behov.

Særlig om fosterforeldres rettigheter

Utfra definisjonen av «pårørende» i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3, kan det oppstå tvil om fosterforeldres rettigheter etter det nye forslaget til § 3-6 i helse- og omsorgstjenesteloven.

Etter vår oppfatning må pårørendebegrepet også omfatte fosterforeldre når det gjelder behov for kommunens støtte i omsorgen for barn med store omsorgsbehov. Barn med behov for helse- og omsorgstjenester og med vedtak om omsorgsplassering etter barnevernsloven er ofte plassert i fosterhjem, også i andre kommuner enn i den kommunen som har ansvar for barnet etter barnevernsloven.

Fosterforeldrene har ikke overtatt foreldreansvaret for barna, men vil ha det samme behov for informasjon, opplæring og veiledning av kompetent helsefaglig ansatte, samt avlastning og eventuelt omsorgsstønad som foreldre med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Dette vil komme barnet til gode og bidra til kontinuitet og god omsorg for barnet i fosterhjemmet.

Pasient- og brukerrettighetslovens definisjon av pårørende overfor barn, jf. § 1-3 er: «foreldre eller andre med foreldreansvaret.» Fosterforeldre dekkes ikke av definisjonen og det kan derved oppstå rettslig tvil om oppholdskommunens ansvar for fosterforeldrene omfattes av den foreslåtte endringen i § 3-6 i helse- og omsorgstjenesteloven, og derfor kan bidra til at fosterforeldre med samme behov som andre pårørende faller utenfor dette tjenestetilbudet fra kommunen.

Statens helsetilsyn foreslår derfor at det legges til et nytt annet ledd i ny § 3-6 som lyder: «Nødvendig pårørendestøtte omfatter også fosterforeldre med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn med rettigheter etter denne loven».

Alternativt bør det komme fram i forarbeidene til loven at pårørende etter denne bestemmelsen også gjelder fosterforeldre for barn som har rett til tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.¨

Oppsummert

Statens helsetilsyn støtter forslaget om samling og tydeliggjøring av kommunens plikter overfor pårørende i en og samme bestemmelse, for å styrke rettsstillingen for denne gruppen. Statens helsetilsyn mener imidlertid det er hensiktsmessig at også fosterforeldre anmerkes i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6, eventuelt i forarbeidene til loven. Dette fordi vi mener også denne gruppen har det samme behovet som andre pårørende av tjenestetilbud fra kommunen.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Tone Birgit Nordibø
rådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Tone Birgit Nordibø, tlf. 21 52 99 31