Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til departementets høringsbrev 25. mai 2016.

Endringene som foreslås er i stor grad små, og av teknisk og språklig art. Statens helsetilsyn har ingen vesentlige merknader til de foreslåtte endringene i forskriftene.

Når det gjelder forslaget om å korte ned lagringstiden for hendelsesregisteret (loggen) til fem år etter at en persons kjernejournal er slettet, stiller vi imidlertid spørsmål ved selve begrunnelsen for forslaget.

Vi har ingen innvendinger mot at lagringstiden settes til fem år. Dette kan være en hensiktsmessig lagringstid for loggen, men etter vår vurdering begrunner ikke Statens helsetilsyns «Veileder i behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker» (Internserien 2/2009) foreslåtte lagringstid for hendelsesregisteret. Det bør utvises varsomhet med å trekke paralleller mellom to svært ulike størrelser som tidskrav til lagring av logg og spørsmål om opprettelse av tilsynssaker som ligger tilbake i tid.

I Helsetilsynets veileder viser vi til at Fylkesmannen ikke skal opprette tilsynssak dersom de uønskede hendelsene ligger fem år eller mer tilbake i tid. Dette må imidlertid ikke forstås som absolutt regel. Det må alltid gjøres individuelle vurderinger, hvor blant annet alvorligheten må tillegges vekt. I enkelte alvorlige saker er de uønskede forholdene av en slik karakter at det tar lang tid før pasienten klarer å klage. I slike saker tillegges ikke tiden som er gått særlig vekt.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Lars Kristian Borgly
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: seniorrådgiver Pål Børresen, tlf. 21 52 99 67