Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til høringsnotat med forslag om Forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem oversendt fra Helse- og omsorgsdepartementet 6. juni 2016. Høringsfristen er 20. september 2016. 

Innledning

Statens helsetilsyn ser positivt på tiltak som kan sikre riktig og forsvarlig legemiddelbruk for beboere på sykehjem. Samtidig ønsker vi innledningsvis å bemerke at en ny forskrift som presiserer gjeldende rett alene ikke alltid fører til endring av praksis i kommunene. For å oppnå formålet i forskriften om å sikre god kvalitet ved behandling med legemidler i sykehjem er det viktig å ta i bruk også andre virkemidler, blant annet tiltak for å heve kompetansen i tjenestene. 

Høringsnotatet omtaler kommunens plikt til å yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. Som departementet skriver i høringsnotatet, har kommunene allerede i dag plikt til å sikre riktig og forsvarlig legemiddelbruk hos beboere på sykehjem. Departementet skriver videre at legemiddelgjennomgang er et virkemiddel for å oppfylle forsvarlighetskravet på dette området. Departementet mener at ny forskrift vil tydeliggjøre og definere forsvarlighetskravet særskilt for legemiddelgjennomganger. 

Beboere på sykehjem er en særlig sårbar gruppe. De har ofte flere sykdommer/lidelser, bruker mange ulike legemidler og er ikke alltid i stand til å følge med på egen helsetilstand og legemiddelbehandling. Det er kjent at overganger mellom ulike tjenestesteder og nivåer er sårbare når gjelder å sikre riktig og forsvarlig legemiddelbruk. Dette kom bl.a. tydelig frem i det landsomfattende tilsynet i 2015 hvor fylkesmennene undersøkte hvordan sykehusene og kommunene samarbeidet ved utskrivning av pasienter fra sykehus med behov for helsehjelp fra kommunen. Vi deler derfor departementets beskrivelse av utfordringene.

§ 2 Om legemiddelgjennomgang

Forslaget til ny forskrift setter krav til kommunen om å sørge for en årlig, systematisk legemiddelgjennomgang. Høringsinstansene blir oppfordret til å komme med innspill til alternativt intervall. 

Behovet for legemiddelgjennomgang vil avhenge av helsesituasjonen til den enkelte beboer, og dermed variere mye. For noen vil en årlig gjennomgang være forsvarlig, for andre vil det være altfor sjeldent. Statens helsetilsyn mener derfor det kan stilles spørsmål ved om kravet om et fast intervall er formålstjenlig. Det kan bli oppfattet slik at hvis det blir gjort regelmessige legemiddelgjennomganger for alle beboere, er det innenfor det forsvarlige. Det må imidlertid være den enkelte beboers helsesituasjon og behov for medikamentell behandling som avgjør hvor ofte en legemiddelgjennomgang må bli gjort for at det skal være forsvarlig. 

Dersom departementet likevel ønsker å gi krav om et fast intervall (som minimum), vil vi vise til anbefalingen i Norsk elektronisk legemiddelhåndbok (NEL), som anbefaler halvårlige gjennomganger: Legemiddelgjennomgang bør gjennomføres minst to ganger årlig hos pasienter med stabil helsetilstand, og i tillegg ved forandringer i pasienters helsetilstand og alltid etter sykehusopphold. 

Departementet skriver i høringsnotatet: legemiddelgjennomgangen skal gjennomføres minst en gang per kalenderår, men må gjennomføres med større hyppighet dersom hensynet til forsvarlighetskravet gjør dette nødvendig. Statens helsetilsyn mener, (jf også NEL) at presiseringen av større hyppighet av hensyn til forsvarligheten som kommer frem her er så viktig at det bør tas inn i selve forskriftsteksten. 

Legemiddelgjennomgang må bygge på en samstemt og riktig legemiddelliste fra relevante behandlingsnivå samt relevante kliniske opplysninger. Statens helsetilsyn mener departementet bør vurdere om dette også bør presiseres i forskriften. 

Utfordringen med manglende samstemming av legemiddellister har vært pekt på som en hovedårsak til pasientsikkerhetsproblemer. Samstemming av legemiddellister er et av innsatsområdene i Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram – I trygge hender. Vi stiller spørsmål om forskriften derfor i tillegg bør gi krav om samstemming av legemiddellister for nye beboere og når beboere beveger seg mellom spesialisthelsetjenesten og sykehjemmet. Dette er tiltak som ytterligere vil kunne bidra til å sikre kvaliteten. 

§ 3 Kompetanse

Etter vår mening henger ikke overskrift og tekst i dette punktet godt sammen. Ansvaret for å ha systematiske tiltak for å sikre forsvarlig legemiddelbehandling, herunder legemiddelgjennomgang, ligger hos kommunen som pliktsubjekt. Rett kompetanse for å gjennomføre legemiddelgjennomgangen har legene, og de er ansvarlig for beslutningene om den enkelte beboerens legemiddelbehandling. Statens helsetilsyn foreslår en omskriving til for eksempel: Lege skal foreta legemiddelgjennomgang.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi etter fullmakt
assisterende direktør                                              

Wenche Skjær
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift 

Saksbehandler: Wenche Skjær, tlf. 21 52 99 97