Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til Helsedirektoratets brev av 16. mars 2016, hvor det bes om innspill i forbindelse med forslag om ny spesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus. Vi takker for muligheten til å gi innspill. Det fremgår at den nye spesialiteten er ment å bidra til:

  • At pasientene i større grad blir riktig og raskt diagnostisert, henvist til riktig forløp evt om mulig ferdigbehandles i akuttmottakene
  • At akuttmottakene får tilpasset kompetanse, både faglig, ledelsesmessig og organisatorisk
  • At akuttmottakene blir en faglig mer attraktiv lærings- og arbeidsarena for leger.

Med bakgrunn i vår tilsynserfaring fra hendelser og fra planlagte tilsyn deler Statens helsetilsyn direktoratets vurdering om at pasienter som meldes inn til sykehusenes akuttmottak med behov for umiddelbar intervensjon (prioriteringsnivå rød), allerede er godt ivaretatt i norske sykehus ved definerte tverrfaglige team, der det er forutbestemt hvordan teamet innkalles til akuttmottaket og hvilken respons fra teammedlemmene innkallingen skal utløse.

Ved våre tilsyn i sykehusenes akuttmottak har vi i flere tilfeller funnet svikt i helsehjelpen til pasienter med lavere prioriteringsnivå i henhold til hastegrad oransje, gul og grønn. Pasientene risikerer å måtte oppholde seg for lenge i akuttmottaket med et uavklart helseproblem som forverrer seg uten å bli identifisert. Pasientene som ankommer akuttmottaket i sykehus, møtes ofte av en relativt uerfaren lege i utdanningsstilling. Legene som tilser pasienten er ikke ansatt i akuttmottaket, og kan ha andre arbeidsoppgaver som prioriteres før tilsyn av pasient i akuttmottaket. Hvor raskt pasienten blir tilsett av lege, avhenger av hvilken hastegrad triageringen av pasienten ved ankomst akuttmottaket gir, men er også avhengig av hvilke andre arbeidsoppgaver legen har. I de situasjoner der en uerfaren lege har behov for å tilkalle lege med høyere kompetanse, det vil si sin bakvakt, vil tilgang på bakvakt variere mellom avdelinger og sykehus. Det vil også være avhengig av om bakvakten må prioritere pasienter som allerede er under behandling i en annen avdeling. Som følge av dette er det risiko for at pasienten må vente for lenge før nødvendig plan for videre undersøkelse, behandling og overflytting til riktig avdeling kan iverksettes.

Statens helsetilsyn ser at en spesialitet i akuttmedisin, som både vil ha kompetanse innenfor medisin og kirurgi, vil kunne bidra til å fange opp en negativ utvikling av pasienter i akuttmottaket.

Statens helsetilsyn bemerker imidlertid at en akuttmedisiner ikke kan erstatte indremedisineren (og grenspesialistene) eller kirurgen. Pasienter vil derfor fortsatt i svært mange tilfeller være i behov av en annen spesialist enn akutt- og mottaksmedisineren. I slike tilfeller vil det være indremedisiner eller kirurg som bestemmer videre forløp. Det er derfor svært viktig at det uavhengig av innføringen av spesialitet innenfor akutt- og mottaksmedisin, sørges for en enhetlig ressursstyring til akuttmottakene.

Vi viser videre til vår høringsuttalelse av oktober 2014 vedrørende legers spesialitetsstruktur og veileder akuttmottak:

Medisinskfaglig er det vanskelig å se at kompetanse som er knyttet til det fysiske stedet akuttmottaket, er eksklusiv i forhold til den spesialistkompetanse som er nødvendig for å ivareta det videre pasientforløpet inn i sykehuset, noe avhengig av hvor stor del av forløpet som skjer i et akuttmottak. Praksis i dag er at en stor andel av akuttinnlagte pasienter ikke er endelig avklarte og ikke har påbegynt behandling, når de forlater akuttmottakene og plasseres i sengeposter eller for eksempel ved intensivavdelinger.

Vi har for øvrig ikke merknader til utkastet.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør  

Lars Kristian Borgly
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver Lars Kristian Borgly, tlf. 21 52 99 32
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver Ståle Ackermann, tlf. 21 52 98 61